Return to Article Details ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และไม่สามารถควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดได้ กรณีศึกษาจังหวัดพิจิตร Download Download PDF