การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ผู้แต่ง

  • ศุภฤกษ์ โออินทร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คำสำคัญ:

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, เทศบาลนครนครปฐม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับชุมชนในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้คือพนักงานผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 20 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสำรวจต้องการของผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอย จากนั้นจึงพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีความต้องการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถทำให้ทราบลักษณะที่ตั้งถังขยะ ปริมาณขยะในแต่ละวัน และเส้นทางการจัดเก็บ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการขยะร่วมกับชุมชน โดยผลจากการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พบว่า ผู้ดูแลการจัดเก็บขยะมูลฝอยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนจากวางจุดที่ตั้งถังขยะเพิ่มเติม คำนวณปริมาณรายวัน และสามารถจัดสรรจำนวนรถเก็บขยะมูลฝอยได้เพียงพอในแต่ละพื้นที่

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13