การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ศุภฤกษ์ โออินทร์

Abstract

The purpose of this research was to develop a geographic information system to support solid waste management in Nakhon Pathom Municipality, Nakhon Pathom Province. The samples used in this study were 20 solid waste collector management staffs and related persons, using interviews to investigate the needs, then developed the geographic information system for waste management in the study area. This study indicated that the solid waste collector management staffs have a need for a geospatial database that can pinpoint the location of garbage bins, volume of waste per day and waste collecting routes for planning waste management with the community. As a result the database of geographic information system can be used by the solid waste managers add more garbage bin locations, calculate daily volume and allocate a number of garbage trucks in each area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย