การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา

ผู้แต่ง

  • ทวีวรรณ ศรีสุขคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • สมคิด จูหว้า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

รูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาล, การมีส่วนร่วม, ผู้สูงอายุ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของสติงเกอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 205 คน คนได้แก่ กลุ่มผู้สนับสนุน กลุ่มนักปฏิบัติและกลุ่มนักวิจัยในชุมชนและจากมหาวิทยาลัย เก็บรวมรวมข้อมูลจาก เก็บรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การสำรวจ การทำเวที การปฏิบัติหลังกิจกรรม การประเมินผลแบบเสริมพลัง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแนวคิด และ Freelist analysis ความถี่ การจัดอันดับ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน PNImodified , paire t-test  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบนี้ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง ชุมชนเป็นบริบทชุมชนชนเขตลุ่มน้ำที่มีความเป็นเครือญาติ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลในการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาล มีทุนทางบุคคลด้านสุขภาพและการเมือง ซึ่งมีทุนทางปัญญาในชุมชนและหน่วยบริการด้านสุขภาพภายนอกชุมชนที่เป็นรากฐาน (2) ด้านกระบวนการประกอบด้วย 4 กระบวนการหลักคือ การขัดเกลาทางสังคมที่มีฐานมาจากบริบทของชุมชน กระบวนการประสานงานเป็นทางการมากกว่าเป็นทางการ การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของทุนทางบุคคลในหน่วยงานชุมชน (3) ด้านการประเมินผลโดยการปฏิบัติหลังกิจกรรม และการประเมินผลแบบเสริมพลัง ผลที่ได้จากกระบวนการพัฒนารูปแบบนำไปสู่การพัฒนากิจกรรมการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนความรู้ การรับรู้และความคาดหวังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value<0.001) ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยควรได้นำผลการวิจัยไปใช้การกำหนดมาตรการการวางแผนงานการจัดบริการดูแลก่อนนำส่งสถานพยาบาลในพื้นที่ต่อไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13