การจัดตารางห้องสอบด้วยอัลกอริธึมมด

ผู้แต่ง

  • นิกร โภคอุดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  • กัญจน์ณิชา โภคอุดม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

คำสำคัญ:

อัลกอริธึมมด, จัดตารางห้องสอบ, การหาค่าที่เหมาะสม

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการนำอัลกอริธึมมดมาใช้สำหรับจัดห้องสอบให้กับรายวิชาในตารางสอบของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะพิจารณาถึงจำนวนวิชาและจำนวนผู้สอบที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและจำนวนที่นั่งของแต่ละห้องเรียน อัลกอริธึมมดนี้มีพื้นฐานมาจากการค้นหาแหล่งอาหารของมดที่จะพยายามค้นหาเส้นทางจากรังไปยังแหล่งอาหารให้ได้และใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดอัลกอริธึมมดนิยมนำมาใช้แก้ปัญหาค้นหาคำตอบที่เหมาะสมโดยจะพัฒนาหาคำตอบที่ดีตามเงื่อนไขความเหมาะสมที่กำหนดไว้ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถช่วยให้การจัดตารางห้องสอบเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-08-13