เผยแพร่แล้ว: 2020-12-26

ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ศุทธินี วัฒนกูล , ศศิธร ชิดนายี, พิเชษฐ์ แซ่โซว , ดำริห์ ทริยะ , ศิวิไล ปันวารินทร์ , พรฤดี นิธิรัตน์

เจตคติของบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่มีต่อการเจ็บป่วยทางจิต

แพรไพลิน บุปผา, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, กมลเนตร วรรณเสวก

ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับ พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนในนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

บุญฤทธิ์ ประสิทธิ์นราพันธุ์ , อดุลย์ วุฒิจูรีพันธุ์ , กันตวิชญ์ จูเปรมปรี , สายฝน วรรณขาว

การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับพยาบาล: เปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนการปฏิบัติ

วาสนา อูปป้อ, ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์ , จิระภา สุมาลี , ดารินทร์ พนาสันต์ , วรางคณา คุ้มสุข

สมรรถนะนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบการสอบ osce

ชลกนก ธนาภควัตกุล, นนทรัตน์ จำเริญวงศ์ , ชยธิดา ไชยวงษ์ , ทิพย์ ลือชัย

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เริงฤทธิ์ ทองอยู่, ดวงพร ปิยะคง , สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ , วราภรณ์ ยศทวี