การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

เริงฤทธิ์ ทองอยู่
ดวงพร ปิยะคง
สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
วราภรณ์ ยศทวี

บทคัดย่อ

          ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดความพิการหลงเหลือเป็นผลจากความบกพร่องในการทำหน้าที่ของอวัยวะร่างกาย ส่งผลให้ความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันลดลง เกิดภาวะพึ่งพา ความรู้สึกด้อยค่า ท้อแท้หรือสิ้นหวัง ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง การพยาบาลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพร่างกายและความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติถือว่ามีความสำคัญ บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสำเร็จตามเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูสภาพร่างกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Chuenjairuang, P., & Iamsamai, S., (2014). The meaning and management of suffering fromstroke disability in persons with stroke. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal, 9(4), 170-177. (in Thai).

Dajpratham, P. (2018). Stroke rehabilitation. in Srisawasdi G. Common problem of rehabilitation. Siriraj Press; Bangkok. (in Thai).

Hattachot, Y. (2017). Effects of discharge planning program on knowledge and activities of daily living of stroke patients in stroke unit Udonthani Hospital. Udonthani Hospital Medical Journal, 25(2), 136-142. (in Thai).

Jaipong, S. & Srithumsuk, W. (2016). Relationship between perceived risk factors, warning signs and emergency management of stroke among village health volunteer in Phetchaburi Province. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(2), 42-56. (in Thai).

Kamrapis, R., Buajaroen, H. & Kasiphol, T., (2013). Effects of a transactional program on the control of hypertension in the community. HCU Journal, 16(32), 1-18. (in Thai).

King, I. M. (1981). A Theory for nursing: system, concepts, process. New York: Wiley Centuary- Crofts.

King, I. M. (1995). Imogene M. King ’s Theory of Goal Attainment. In M.A. Frey & C. L. Sieloff (Editor). Advancing king’s systems framework and theory of Nursing.London UK: Sage publications Limited.

King, I. M. (2006). Imogene M. King ’s Theory of Goal Attainment. In M.E. Parker (Editor). Nursing Theories & Nursing Practice. (2nd Ed). PA: F.A. Davis Company.

Kitisomprayoonkul, W., & Piravej K. (2017). Stroke rehabilitation. Medicine textbook. Chulalongkorn University Printing House: Bangkok. (in Thai).

Kitisomprayoonkul, W. (2015). Stroke rehabilitation. Danex intercorperation company limited; Bangkok. (in Thai).

Kositamongkon,S., Lirutthapong, N. & Pinyopasakul, W. (2015). Nursing care in acute ischemic stroke. In saowanee naowapanich, & Pinyopasakul Wanpen. Critical care: medical nursing. Parbpim Printing: Nonthaburi. (in Thai).

Moonthe, W., Monkong, S., Sirapo-ngam, Y. & Leelacharas, S., (2016). Impact of transitional care programme and family caregivers on stroke patients’ routine activity performance, complications, and satisfaction. Thai Journal of Nursing Council, 31(1), 95 -110. (in Thai).

Oba, N., Lapvongwatana, P., Limprasutr, P., & Siripornpibul, T., (2007). The effectiveness of the mutual goal setting nursing program on self-care behaviors and control of diabetic condition in diabetes patients living with family. Naresuan University Journal, 15(2), 105-116. (in Thai).

Perkdetch, B. (2020). Development of the patient care model for cerebrovascular disease in Phetchabun Hospital. Region 11 medical journal, 34(3), 64-80. (in Thai).

Piyabunditkul, L., (2012). Exploring patient’s problems to improve quality of life after stroke in community. Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division, 30(4), 6-14. (in Thai).

Prasat Neurological Institute. (2007). Clinical nursing practice guideline for stroke. department of medical service Ministry of Public Health: Bangkok. (in Thai).

Prasat Neurological Institute. (2013). People’ s guide to Stroke. Department of medical service. Ministry of Public Health: Bangkok. (in Thai).

Rodkhunmueang, S. & Saensaradee, T. (2019). Improvement of a continuing care model of the home-boundand bed-bound stroke’s patients in Nonghan Hospital Udon Thani province. Nursing, Health, and Education Journal, 2(3), 55-63. (in Thai).

Saykaew, N., & Sopajaree, C., (2007). The effect of nursing care using goal attainment theory on iron deficiency anemia preventive behaviors in pregnant women. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 19(2), 17-29. (in Thai).

Seesawang, J. & Thongtang, P. (2016). Post-Stroke Depression among older adult stroke survivors. Boromarajonani College of Nursing, Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 8(2), 73-85. (in Thai).

Strategy and Planning Division Ministry of Public Health. (2019). Public health statistics A.D. 2019. Strategy and Planning Division Ministry of Public Health: Nonthaburi. (in Thai).

Suwan, P., (2009). Effects of nursing care based on theory of goal attainment on health behaviors and quality of life among persons with heart failure. Nursing journal, 36(4), 108-119. (in Thai).

Suwannapong, D., Pinyokham, N. & Chaiarj, S., (2009). Effect of nursing care based on theory of goal attainment on pulmonary disease. Nursing journal, 36(3), 114 -124. (in Thai).

Wongpanarak, N., (2013). King’s theory: concepts and application in nursing. Journal of Nurses' Association of Thailand, North-Eastern Division, 31(4), 15-25. (in Thai).

Zawawi, N. S. M., Aziz, N. A., Fisher, R., Ahmad, K., & Walker, M. F. (2020). The unmet needs of stroke survivors and stroke caregivers: a systematic narrative review. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, 29(8), 104875.