เปลี่ยนชื่อวารสาร

2022-12-23

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research)  ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ) เป็นต้นไป 

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2021-02-10

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ยศทวี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2564 )  เป็นต้นไป

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 

Congratulations

2018-11-12

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล 

 ASEAN Citation Index (ACI)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-27

ระบบสารสนเทศทางเลือกในการดูแลแบบไร้รอยต่อของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

พนารัตน์ เจนจบ, สมาภรณ์ เทียนขาว, นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, สมตระกูล ราศิริ

การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

ฐิตารีย์ พันธุ์วิชาติกุล, จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล, วิรีภรณ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์, หงษาวดี โยธาทิพย์
ดูทุกฉบับ