เปลี่ยนชื่อวารสาร

2022-12-23

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research)   ISSN 2822 - 0706 [online] ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ) เป็นต้นไป 

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล  ASEAN Citation Index (ACI)  

คู่มือใช้งานระบบ ThaiJo

2018-08-20

สำหรับผู้นิพนธ์ต้นฉบับที่สนใจเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ สามารถศึกษาการใช้งานระบบ ThaiJo ได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/thaijo    ในหัวข้อ ขั้นตอนสำหรับผู้แต่ง (Author) 

แจ้งการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์

2018-08-17

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 ) เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร   https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-24

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี

หทัยรัตน์ บุษยพรรณพงศ์, ยุพิน เครือบโสภา, สินาภรณ์ กล่อมยงค์, ฐิติมา คาระบุตร, จาฏุพัจน์ ศรีพุ่ม

e259249

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

นัยนา สถิตย์เสถียร , พวงทอง อินใจ , ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์, กาญจนา พิบูลย์ , นงลักษณ์ วิชัยรัมย์, สมหญิง บู่แก้ว, พลอยพันธ์ กลิ่นวิชิต

e266189

การศึกษาเปรียบเทียบการปรับตัวในช่วงความปกติรูปแบบใหม่ระหว่างกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีความแตกต่างกันด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และการป้องกันตนเองจาก COVID-19

อธิราช รัตนบุรี , เขมิกา พรหมรัตน์, โกเมนทร์ เอ้งฉ้วน, พัชรพร ปิ้นทองพันธ์, ประภัสสร แวทไธสง, ปนัสยา พหลภักดี, ศศิธร พริกบางเข็ม , นันทพร กลิ่นจันทร์

e260491

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนชนบทไทย: ประสบการณ์จากภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย

พนารัตน์ เจนจบ, เกศราภรณ์ ชูพันธ์, ศรินยา พลสิงห์ชาญ, นฤมล เอกธรรมสุทธิ์, สมาภรณ์ เทียนขาว, สมตระกูล ราศิริ

e266295

การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรังของผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

กันนิษฐา มาเห็ม, วรรณพร คำพิลา, สุกัญญา รักศรี, สายสุดา จันหัวนา, ก้าน กุณะวงค์, เนตร์นวรี พาคำ

e263765

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหาร และโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชน

อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ศศิธร ชิดนายี, อัมภิชา นาไวย์, พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ศิริวรรณ ชูกำเนิด, มาริสา สุวรรณราช, วรางคณา บุตรศรี, สะอาด มุ่งสิน, ภิรมย์ ลี้สุวรรณ์, รัชนี ครองละวะ

e267008

ปัจจัยทำนายภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของผู้ป่วยต่อมลูกหมากโต

ทัตติยา ทองสุขดี, สุพร ดนัยดุษฎีกุล , ฐิติพงษ์ ตันคำปวน , ธวัชชัย มั่นคงศรีสุข

e261649

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติทางเพศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ดุจเดือน เขียวเหลือง, สิตานันท์ ศรีใจวงศ์ , กันตวิชญ์ จูเปรมปรี, กาญจนาภา ศุภบูรณ์, พรกมล วิศว์วิสุทธิ์

e267129

ผลของโปรแกรมการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ของผู้ดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บสมองระดับเล็กน้อย

จุฬาวรี ชัยวงค์นาคพันธ์, ศิริกาญจน์ จินาวิน, หทัยกาญจน์ บางศรี, วาสนา สุขกันต์

e265631

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างทักษะดูแลสุขภาพทางเพศ และพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยเจริญพันธุ์

สิตานันท์ ศรีใจวงศ์, ดุจเดือน เขียวเหลือง, ปฐพร แสงเขียว, สืบตระกูล ตันตลานุกูล

e268052

การพัฒนาแบบวัดความงอกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติในเด็กยากไร้

รมิดา มหันตมรรค, นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์, อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

e262293

ดูทุกฉบับ