เปลี่ยนชื่อวารสาร

2022-12-23

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research)  ตั้งแต่วารสารปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 ) เป็นต้นไป 

เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2021-02-10

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.วราภรณ์  ยศทวี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 13  ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2564 )  เป็นต้นไป

ผลการประเมิน

2020-01-14

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการจัดอันดับจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยมีผลตั้งแต่ 2563 - 2567 

Congratulations

2018-11-12

          วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล 

 ASEAN Citation Index (ACI)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 

  

แจ้งหมายเลข ISSN

2018-09-17

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์   จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม   โดยมีหมายเลข ISSN  ดังนี้         

         ISSN 0859-6808 (Print)    -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561

         ISSN 2651-0936 (Online)   -  ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ  สิงหาคม - ตุลาคม 2561 )  -  ปัจจุบัน

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ศุภามณ จันทร์สกุล, อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น, รัชนี ครองระวะ, นงนุช เสือพูมี, อนัญญา คูอาริยะกุล

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหาร และโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ณิชชา ทิพย์วรรณ, ศศิธร ชิดนายี, ศรีจันทร์ ฟูใจ, อัมภิชา นาไวย์, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ศิวพงษ์ คล่องพานิช

ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุพาร์กินสันในแผนกผู้ป่วยนอก

นิรมัย มณีรัตน์, สุชารินี ศรีสวัสดิ์, จตุพงษ์ พันธ์พิไล, วราภรณ์ ราชเนตร, ช่อผกา หลงระเริง, เสน่ห์ ขุนแก้ว

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นจากการถูกกลั่นแกล้งทางไชเบอร์: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

จณิศาภ์ แนมใส, สิริกรานต์ สุทธิสมพร, สายฝน เอกวรางกูร, เกวลี วัชราทักษิณ, นาบีลา ยุมยวง, มณฑา สายธารวาณิตร์กุล, ศรีสุดา วนาลีสิน , อุษา น่วมเพชร, นิดารัตน์ ชูวิเชียร, ลักษมล ลักษณะวิมล

ความสุขและความผาสุกเชิงจิตวิทยาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออก

พวงทอง อินใจ , กาญจนา พิบูลย์, สุมิตร คุณเจตน์, จุฑามาศ แหนจอน , มยุรี พิทักษ์ศิลป์ , วชิราภรณ์ รุจิศรีสกุล, เกศรา น้อยมานพ, ธนิดา จุลวนิชพงษ์
ดูทุกฉบับ