เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ชื่อเดิมวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์) ชื่อภาษาอังกฤษ Journal of Nursing and Health Science Research (ISSN 2822 - 0706 [Online])  จัดทำขึ้นโดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความชำนาญ 

วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย  (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI)  ฐานที่ 1 ทั้งนี้ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567) เป็นต้นไป ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (ไม่อยู่สถาบันเดียวกับผู้เขียน) และมาจากหลากหลายสถาบัน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความและผู้ประเมินบทความ (Double blinded peer review) 

 

วัตถุประสงค์ (Aims)

          1. เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้า บทความวิจัยและบทความวิชาการ ในด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

          2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพในการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล และการศึกษาทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ และทันสมัย

          3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการทางการพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่อาจารย์ 

นักศึกษา พยาบาล และผู้สนใจได้ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 

ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope)

          ผลงานที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ บทความวิจัย และบทความวิชาการ

 

จริยธรรมในการตีพิมพ์

วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์ ดังนั้นทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จำนวน 3 ท่าน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้ประเมินบทความ (Double blinded peer review)

 

กำหนดการเผยแพร่ (Publication Frequency)

          วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิมพ์เผยแพร่  2 ฉบับต่อปี  

          ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

          โดยมีบทความที่เผยแพร่ในวารสารฯ จำนวน 20-25 เรื่อง/ฉบับ

 

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

          บทความภาษาไทย  

                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน)     5,000 บาท    (ห้าพันบาทถ้วน)

          บทความภาษาอังกฤษ

                   (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน)     8,000 บาท     (แปดพันบาทถ้วน)

 

          ในการส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯ ผู้นิพนธ์จะได้รับการแจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน โดยส่ง e-mail ผ่านเว็บไซต์ Thaijo2 ในบทความที่ท่าน submission มา ซึ่งผู้นิพนธ์ต้องดำเนินการชำระเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานก่อน ที่วารสารฯ จะนำบทความของท่านเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและดำเนินการในขั้นตอนถัดไป  ทั้งนี้หากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณา ทางวารสาร ฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (หลังหักค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ) จำนวน 2,000 บาท

          การโอนเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร ฯ ขอให้ผู้นิพนธ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี วารสาร วทบ อุตรดิตถ์ โดยสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ หมายเลขบัญชี 510-3-13278-8 

          สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำเงิน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

 https://drive.google.com/file/d/1suNsS7WCLbvhfKpA3WiI41mXt7Uh5y1T/view