บรรณาธิการ

ดร.วราภรณ์ 

ยศทวี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

     ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์นันทกาญจน์ 

ปักษี

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

     กองบรรณาธิการ

Ass.Dr.Debbie

Barley Loop

Penn State University,

The Behrend College

 

ศ.ดร.ประนอม

โอทกานนท์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.รัชนี

สรรเสริญ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

รศ.ดร.ลินจง 

โปธิบาล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รศ.ดร.ศิวพร

อึ้งวัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รศ.ดร.แอนน์

จิระพงษ์สุวรรณ

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.ณิชกานต์

ทรงไทย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ผศ.ดร.วรรณวดี

เนียมสกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(เกษียณอายุราชการ)

 

ผศ.ดร.กาญจนา

พิบูลย์

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผศ.ดร.สุทธิดา

พงษ์พันธ์งาม

มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ผศ.วิลาวัลย์

ไทรโรจน์รุ่ง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ผศ.ดร.อัศนี

วันชัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช

 

ดร.ศศิธร 

ชิดนายี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

ดร.เสน่ห์

ขุนแก้ว

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่