เจตคติของบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่มีต่อการเจ็บป่วยทางจิต

Main Article Content

แพรไพลิน บุปผา
กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์
กมลเนตร วรรณเสวก

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาเจตคติของบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่มีต่อการเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรด้านสุขภาพจิตที่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย 386 ราย เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรวัดเจตคติต่อการเจ็บป่วยทางจิต (ฉบับบุคลากรด้านสุขภาพจิต) วิเคราะห์ผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย t-test  one-way ANOVA และ Pearson’s product moment correlation ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 80.8) และระดับดี (ร้อยละ 19.2) เมื่อพิจารณาเจตคติแต่ละด้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีเจตคติระดับดีในด้านการส่งเสริมเจตคติที่ดีของสังคม โรคจิตเวช ความรู้สึกต่อผู้ป่วย การรับรู้อันตรายจากผู้ป่วย ความสามารถของผู้ป่วยและมีเจตคติระดับปานกลางในด้านคุณลักษณะผู้ป่วย ประสิทธิภาพการรักษา คุณลักษณะโรงพยาบาลจิตเวช และจิตเวชศาสตร์ โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจตคติของบุคลากรด้านสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ สาขาวิชาชีพ ประเภทสถานที่ทำงาน สถานภาพสมรส อายุงาน และอายุ ซึ่งแสดงว่า บทบาทหน้าที่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับเจคติของบุคลากรด้านสุขภาพจิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Addison, S. J., & Thorpe, S. J. (2004). Factors involved in the formation of attitudes towards those who are mentally ill. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(3), 228-234.

Best, J. W. (1981). Research in education. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall.

Björkman, T., Angelman, T., & Jönsson, M. (2008). Attitudes towards people with mental illness: a cross-sectional study among nursing staff in psychiatric and somatic care. Scandinavian Journal of Caring Sciences , 22(2), 170-177.

Chambers, M., Guise, V., Välimäki, M., Botelho, M. A., Scott, A., Staniuliené, V. & Zanotti, R. (2010). Nurses’ attitudes to mental illness: a comparison of a sample of nurses from five european countries. International Journal of Nursing Studies, 47(3), 350-362.

Corrigan, P., W., & Watson, A., C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness. World Psychiatry, 1(1), 16-20.

Ishige, N., & Hayashi, N. (2005). Occupation and social experience: factors influencing attitude towards people with schizophrenia. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 59(1), 89-95.

Kingdon, D., Sharma, T., Hart, D., & Deborah Hart The Schizophrenia Subgroup of The Royal College of Psychiatrists' Changing Minds Campaign. (2004). What attitudes do psychiatrists hold towards people with mental illness? Psychiatric Bulletin, 28(11), 401-406.

Kopera, M., Suszek, H., Bonar, E., Myszka, M., Gmaj, B., Ilgen, M. & Wojnar, M. (2014). Evaluating explicit and implicit stigma of mental illness in mental health professionals and medical students. Community Mental Health Journal, 51(5), 628-634.

Lauber, C., Nordt, C., & Braunschweig, C. (2006). Do mental health professionals stigmatize their patients? Acta Psychiatrica Scandinavica, 113(S429), 51-59.

Lauber, C., Anthony, M., Ajdacic-Gross, V., & Rössle, W. (2004). What about psychiatrists’ attitude to mentally ill people? European Psychiatry, 19(7), 423-427.

Link, B. G., & Phelan, J, C. (2001). Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363-385.

Link, B. G., Yang, L. H., Phelan, J. C., & Collins, P. Y. (2004). Measuring mental illness stigma. Schizophrenia Bulletin, 30(3), 511-541.

Magliano, L., Fiorillo, A., De Rosa, C., Malangone, C., & Maj, M. (2004). Beliefs about schizophrenia in Italy: a comparative nationwide survey of the general public, mental health professionals, and patients’ relatives. The Canadian Journal of Psychiatry, 49(5), 323-331.

Maier, T., Moergeli, H., Kohler, M., Carraro, G. E., & Schnyder, U. (2015). Mental health Professionals’ attitudes toward patients with PTSD and depression. European Journal of Psychotraumatology, 6(1), doi:10.3402/ejpt.v6.28693

Panyayong, B. & Kerdpongbunchote, C. (2015). Stigma reduction strategies of mental illness. Journal of Mental Health of Thailand. 23(1), 49-60. (in Thai).

Schulze, B. (2007). Stigma and mental health professionals: a review of the evidence on an intricate relationship. International Review of Psychiatry, 19(2), 137-155.

Suraaroonsamrit, B. & Panyayoung, B. (2014) The Development of mental health and psychiatric service in health areas. Journal of Mental Health of Thailand, 22(3), 142-156. (in Thai).

Sutawatnatcha, S. (2016). Relationships between acceptance attitude toward psychiatric patients and perception toward psychiatric patients to communication behaviors of family of psychiatric patients. Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 30(1), 97-109. (in Thai).

Tay, S. E., Pariyasami, S., Ravindran, K., Ali, M. I., & Rowsudeen, M. T. (2004). Nurses’ attitudes toward people with mental illnesses in a psychiatric hospital in Singapore. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 42(10), 40-47.

Wahl, O., & Aroesty-Cohen, E. (2010). Attitudes of mental health professionals about mental illness: a review of the recent literature. Journal of Community Psychology, 38(1), 49-62.