การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการเกี่ยวกับความรู้โรคเบาหวาน และการจัดการดูแลตนเองสำหรับผู้ที่มีแผลเบาหวานที่เท้า

Main Article Content

เสน่ห์ ขุนแก้ว
Ritin Fernandez
Jenny Sim
อลิษา ขุนแก้ว
นันทกานต์ ปักษี

บทคัดย่อ

          แผลเบาหวานที่เท้านับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขและมีอุบัติการณ์การเกิดเพิ่มขึ้นทุกปี วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยขั้นปฐมภูมิและทุติยภูมิเพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเบาหวานและ การจัดการตนเองสำหรับผู้ที่เป็นแผลเบาหวานที่เท้า การทบทวนวรรณกรรมเชิงบรูณาการนี้ถูกนำมาใช้ตลอดการวิจัยในครั้งนี้ โดยการสังเคราะห์งานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูล MEDLINE, CINAHL, PsycINFO และ Scopus ถึง เดือนพฤศจิกายน 2562 งานวิจัยทั้งหมดนี้เป็นงานวิจัยปฐมภูมิและทุติยภูมิที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและถูกประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยใช้แบบประเมินของ CASP checklist โดยผู้วิจัยคนที่ 1 และตรวจสอบอีกครั้งโดยคนที่ 2 งานวิจัยทั้งหมด 12 เรื่อง ถูกคัดเลือกเข้ามาในการศึกษาครั้งนี้ นำมาวิเคราะห์แก่นสาระ ประกอบด้วย 3 แก่นเรื่อง ดังนี้ 1) ความรู้ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน 2) การฝึกปฏิบัติการดูแลเท้าด้วยตนเอง 3) ผลกระทบของความหลากหลายในการเกิดแผลเบาหวานที่เท้า การทบทวนวรรณกรรมเชิงบรูณาการนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความรู้เกี่ยวโรคเบาหวาน เทคนิคการดูแลตนเอง และการฝึกการดูแลเท้าด้วยตนเอง นอกจากนี้การศึกษานี้ยังมีส่วนช่วยผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มผู้ที่เป็นแผลเบาหวานที่เท้านั้นได้พิจารณาถึงวิธีการให้สุขศึกษา และฝึกให้การดูแลตนเองแก่ผู้ที่เป็นแผลเบาหวานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Abbas, Z. G., Lutale, J. K., & Archibald, L. K. (2009). Diabetic foot ulcers and ethnicity in Tanzania: a contrast between African and Asian populations. International Wound Journal, 6(2), 124-131. doi:10.1111/j.1742-481X.2008.00578.x

2) ADA. (2010). Standards of medical care in diabetes-2010. Diabetes Care American Diabetes Association, 33, S11-S61 .

3) Aiello, A., Anichini, R., Brocco, E., Caravaggi, C., Chiavetta, A., Cioni, R., . . . Uccioli, L. (2014). Treatment of peripheral arterial disease in diabetes: A consensus of the Italian Societies of Diabetes (SID, AMD), Radiology (SIRM) and Vascular Endovascular Surgery (SICVE). Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 24(4), 355-369.vdoi: http://dx.doi.org/10.1016/j.numecd.2013.12.007

4) Al-Kaabi, J. M., Al Maskari, F., Cragg, P., Afandi, B., & Souid, A.-K. (2015). Illiteracy and diabetic foot complications. Primary Care Diabetes, 9(6), 465-472.
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.pcd.2015.04.008

5) Barshes, N. R., Sigireddi, M., Wrobel, J. S., Mahankali, A., Robbins, J. M., Kougias, P., & Armstrong, D. G. (2013). The system of care for the diabetic foot: objectives, outcomes, and opportunities. Diabet Foot Ankle, 4. doi:10.3402/dfa.v4i0.21847

6) Boulton, A. J., Vileikyte, L., Ragnarson-Tennvall, G., & Apelqvist, J. (2005). The global burden of diabetic foot disease. Lancet, 366(9498), 1719-1724. doi:10.1016/S0140-6736(05)67698-2

7) Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. doi:10.1191/1478088706qp063oa

8) CASPChecklists. (2014). Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Retrieved (2020, November 3) from http://www.casp-uk.net/#!checklists/cb36

9) Chellan, G., Srikumar, S., Varma, A. K., Mangalanandan, T. S., Sundaram, K. R., Jayakumar, R. V., . . . Kumar, H. (2012). Foot care practice - The key to prevent diabetic foot ulcers in India. Foot, 22(4), 298-302. doi:10.1016/j.fo ot.2012.08.007

10) Chin, Y.-F., Huang, T.-T., & Hsu, B. R.-S. (2013). Impact of action cues, self-efficacy and perceived barriers on daily foot exam practice in type 2 diabetes mellitus patients with peripheral neuropathy. Journal of Clinical Nursing, 22(1-2), 61-68. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04291.x

11) Chithambo, T., & Forbes, A. (2015). Exploring factors that contribute to delay in seeking help with diabetes related foot problems: a preliminary qualitative study using Interpretative Phenomenological Analysis. International Diabetes Nursing, 12(1), 20-26.

12) Chiwanga, F. S., & Njelekela, M. A. (2015). Diabetic foot: prevalence, knowledge, and foot self-care practices among diabetic patients in Dar es Salaam, Tanzania - a cross-sectional study. Journal of Foot & Ankle Research, 8(1), 1-7. doi:10.1186/s13047-015-0080-y

13) Craane, B., Dijkstra, P. U., Stappaerts, K., & De Laat, A. (2012). Methodological quality of a systematic review on physical therapy for temporomandibular disorders: influence of hand search and quality scales. Clinical oral investigations, 16(1), 295-303. doi:10.1007/s00784-010-0490-y

14) Desalu, O. O., Salawu, F. K., Jimoh, A. K., Adekoya, A. O., Busari, O. A., & Olokoba, A. B. (2011). Diabetic foot care: self reported knowledge and practice among patients attending three tertiary hospital in Nigeria. Ghana Medical Journal, 45(2), 60-65.