การศึกษาคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับพยาบาล: เปลี่ยนการศึกษาเปลี่ยนการปฏิบัติ

Main Article Content

วาสนา อูปป้อ
ฐิติณัฎฐ์ อัคคะเดชอนันต์
จิระภา สุมาลี
ดารินทร์ พนาสันต์
วรางคณา คุ้มสุข

บทคัดย่อ

          ความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นพื้นฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วย       การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ (adverse event) เป็นเรื่องที่บุคลากรทางด้านสุขภาพต้องให้ความสำคัญ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความตระหนักและทักษะการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย โดยเริ่มตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะทางด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเตรียมเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล


          บทความนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับพยาบาล (QSEN: The Quality and Safety Education for Nurse) โดยมีการกำหนดสมรรถนะที่สำคัญสำหรับการเตรียมเข้าสู่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 6 ด้าน ดังนี้ 1) การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient center care) 2) การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ (Teamwork and Collaboration) 3) การปฏิบัติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence -base practice) 4) การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Quality improvement ) 5) ความปลอดภัย (Safety) 6) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Informatics) บนพื้นฐานของความรู้ ทักษะและทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Australian Council for Safety and Quality in Health Care. (2005). National patient safety education framework. Canberra: Commonwealth of Australia. Retrieved (2020, April 9) from https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/migrated/National Patient Safety-Education-Framework-2005.pdf.

Boonmee, P. (2014). Patient safety: The nurse educator’s role. Journal of Nursing and Education,7(3), 2-14. (in Thai).

Boonmee, P., Wongsan, S, M., & Kawila, T. (2018). Knowledge, perception, and awareness of risk management and patient safety towards nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Phayao. Journal of Nursing and Education,11(3), 112-124. (in Thai).

Cronenwett, L., Sherwood, G., Gelmon, B.S. (2009). Improving quality and safety education: The QSEN Learning Collaborative. Nursing Outlook, 55, 304-312.

Keeratihattayakorn, T., Panjapiyakul, P., Kurusarttra, A. & Kanchanaboon, P. (2013). Hospital risk management and safety manual 2013. Health Administration Division Ministry of Public Health Thailand. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai).

Khunngern, A. & Kaewchumtra, K. (2010). The feeling of the nursing student in error practices. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 26(2), 1-15. (in Thai).

Kumkong, M. (2019). Patient safety: a guideline to nursing practicum. The Southern College Network Journal of Nursing and public Health, 6(1), 216-228. (in Thai).

Nelson, A. L., Waters, T. R., Menzel, N. N., Hughes, N., Hagan, P. C., Powell-Cope, G., Sedlak, C., & Thompson, V. (2007). Effectiveness of an evidence-based curriculum module in nursing schools targeting safe patient handling and movement. International journal of nursing education scholarship, 4(2), 1-19.

Raymond, J., Medves, J., & Godfrey, C. (2016). Perspectives on patient safety among practical nursing students. The Canadian journal of nursing research, 48(2), 41–47. doi.org/10.1177/0844562116664260

Sherwood, G., & Drenkenard, K. (2007). Quality and safety curricula in nursing education :Matching practice realities. Nursing Outlook, 55, 151-155.

Somcharoen, N. (2015). Patient safety curriculum guide multi-professional (WHO): learning integration for the 21st century bachelor’s degree nursing curriculum. Journal of The Royal Thai Army Nurse, 16(3), 1-7. (in Thai).

Teri, M. C., & Larry, G. D. (2010). Frameworks for patient safety in the nursing curriculum. Journal of Nursing Education, 49(10), 559-567.

The Health Accreditation Institute (Public Organization). (2018). Patient safety goals: SIMPLE

Thailand 2018 (update for conference (SIMPLE2). n.p. (in Thai)

The Higher Education Committee. (2017). The announcement of the Ministry of education: qualifications bachelor of nursing science 2017. Bangkok: Ministry of Education (in Thai).

Valiee, S., Fathi, M., Shahoei, R. (2019). Nursing students’ errors and their causes: A qualitative exploration of clinical instructors’ perspectives. Journal of Patient Safety & Quality Improvement, 7(1), 1-8. doi: 10.22038/psj.2019.34505.1190

Walton, M. M., Shaw, T., Barnet, S., & Ross, J. (2006). Developing a national patient safety education framework for Australia. Quality & safety in health care, 15(6), 437–442. https://doi.org/10.1136/qshc.2006.019216

World Health Organization. (‎2011)‎. Patient safety curriculum gGuide multi-professional edition. World HealthOrganization. Retrieved (2020, April 9) from https://www.who.int/patientsafety/education/mp_curriculum_guide/en/

World Health Organization. (2009). Conceptual framework for the international classification for patient safety version1.1: final technical report January 2009. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (‎2007)‎. The world health report 2007: a safer future: global public health security in the 21st century: overview. World Health Organization. Retrieved (2020, April 9) from https://apps.who.int/iris/handle/10665/69698.