สมรรถนะนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบการสอบ osce

Main Article Content

ชลกนก ธนาภควัตกุล
นนทรัตน์ จำเริญวงศ์
ชยธิดา ไชยวงษ์
ทิพย์ ลือชัย

บทคัดย่อ

การประเมินความสามารถทางคลินิก (OSCE) มีการใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินสมรรถนะทักษะทางคลินิกในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มีจุดมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ และสามารถปฏิบัติทักษะทางในด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน จึงได้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติทางด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในทุกชั้นปี เพื่อให้เกิดสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการประเมินสมรรถนะนักศึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน โดยใช้รูปแบบการสอบ OSCE สอบทักษะทางคลินิกที่จำเป็นในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์จริงได้ต่อไป โดยอธิบายกระบวนการ ขั้นตอน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ผลการประเมินสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Emergency Medical Act B.E.2008. (2008). Published in royal Thai government gazette of emergency medical Act B.E. 2008. Retrieved (2020, April 9) from http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1131/%a1131-20-2551-a0001.pdf (in Thai).

Harden, R.M., Stevenson, M., Downie, W.W., & Wilson, G.M. (1975). Assessment of clinical competence using objective structured examination. British Medical Journal, 1, 447-451. doi.10.1136/bmj.1.5955.447.

Harden, R.M., & Gleeson, F.A. (1979). Assessment of clinical competence using an objective structured clinical examination (OSCE). Medical Education, 13(1), 41-54.

Kumkong, M. (2014). The importance of a continued training program in order to maintain and improve the competencies of the emergency room nurses. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 1(1), 7-84. (in Thai).

National Institute for Medical Emergency. (2020). Statistical report. Retrieved (2020, November 13) from https://ws.niems.go.th/ITEMs_DWH/reportlististitems.aspx.

Nursing division Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (2018). Registered nurses roles. Pathumthani: Publishing of Suetawan. (in Thai).

Pipatsombat, P., Kienwong, T., Kwhanyuen, R., Chobarunsitti, C., Tejangkura L., & Satsin, T. (2020). The effectiveness among nursing students of the comprehensive OSCE clinical skills in the achievement of adult and elderly nursing practicum 2. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit, Journal, 1(2), 59-75. (in Thai).

Saengpanit, C. (2018). Factors associated with successful prehospital resuscitation of out of hospital cardiac arrest by emergency medical service, Uttaradit hospital. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit, Journal, 10(Suppl), 85-96. (in Thai).

Saleekul, S, & Tipkanjanaraykha, K. (2019). The objective structured clinical examination (OSCE) to evaluation clinical skills of nursing students. Journal of Health and Nursing Research, 35(2), 38-43. (in Thai).

Srivisai, T., & Onseng, V. (2017). Septic shock: challenges of emergency nurse. Boromarajonani College of Nursing Uttaradit, Journal, 9(2), 152-162. (in Thai).

Saelao, K., Lokeskrawee, T., & Eamsunpang, S. (Editors). (2014). Interfacility patient transfer. Nonthaburi: Institute Emergency of Medicine. (in Thai).

Vibulwong, P., & Rittiwong, T. (2014). Competency evaluation of the trainees in the emergency nurse training program at Boromarajonani College of Nursing Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok, 30(1), 72-85. (in Thai).

Wannasuntad, S., Tirapaiwong, Y., Aomsin, K., & Raksatham, S. (2017). Development of the objective structured clinical examination (OSCE) to evaluated knowledge and clinical skills of nursing students. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 33(1), 163-176. (in Thai).