กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล