การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี

Main Article Content

สุพรรษา น้อยนคร
ชัยณรงค์ ขันผนึก

บทคัดย่อ

 


          การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและ    หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี   2) ศึกษาความพึงพอใจต่อด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยพิชญบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED212 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้  พร้อมเครื่องมือ   2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ และ 4) เฟซบุ๊ก


            ผลการวิจัย พบว่า  


1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้เฟซบุ๊กทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง       โดยใช้เฟซบุ๊กทีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี  อยู่ในระดับมาก   (x̅= 3.96, S.D. = 0.26) 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Naowanondha, A. (2015). AAR: Flipped classroom. Retrieved (2018, December 15) from https://www.gotoknow.org/posts/578947 (in Thai).

Noinakorn, S. (2020). Project-based learning with social media to promote information and technology skills of learner in the 21st century. Journal of The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 26(3), 25-39. (in Thai).

Panich, W. (2014). Flip your classroom (3rd ed). Bangkok: Siam Commercial Foundation. (in Thai).

Phumpung, K. & Sittiwong, T. (2018). The development of flipped classroom learning activities with collaborative learning approach for undergraduate students. Journal of Education Naresuan University, 20(2), 1-11. (in Thai).

Seubsom, K., & Meeplat, N. (2018). The development of flipped classroom with the integration of multimedia classroom teaching through Google classroom. Journal of APHEIT Journal. 6(2), 118-127. (in Thai).