กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของการเสริมสร้างพลังอำนาจและสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับพยาบาลต่อคุณภาพการดูแลของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล