พัฒนาการสมรรถนะการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ

บทคัดย่อ

          การวิจัยวิธีประเมิน (Evaluation research design) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการสมรรถนะการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รุ่นที่ 51 ตลอดระยะเวลา 4 ปี จำนวน 111 คน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคทั้งฉบับเท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความแปรปรวนเมื่อมีการวัดซ้ำทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Bonferroni ผลการวิจัย พบว่า


          สมรรถนะการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะเพิ่มมากขึ้นตามชั้นปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยคะแนนเฉลี่ยขณะศึกษาชั้นปีที่ 4 สูงกว่าขณะศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Bernadette, MM., Lynn, GF., Lisa, EL. & Ellen, FO. (2014). The establishment of evidence-based practice competencies for practicing registered nurses and advanced practice nurses in real-world clinical settings: proficiencies to improve healthcare quality, reliability, patient outcomes, and costs. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 11(1), 5–15.

Boromarajonani College of Nursing, Songkhla. (2019). Action plan 2019 fiscal year. Copy print.

Cohen, J. (1977). Statistical power analysisfor the vehavioral vciences. Rev ed. New York: Academic Press.

Cronbach, L. J. (1951). Essentials of psychological testing. (3rd ed). New York: Harper & Row.

Council on social Work Education. (2015). Geriatric social work competency scale II with life-long leadership skills: social work practice behaviors in the field of aging. Retrieved (2019, April 9) from http://www.cswe.org/

Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. (2020). Elderly in 77 Province Thailand at 31 December 2019. Retrieved (2020, April 9) from http://www.dop.go.th/th/ know/1/275.

Eliopoulos, C. (2014). Gerontological nursing (8th ed). Philadelphi: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Ismail Azizi-Fini, Ali Hajibagheri & Mohsen Adib-Hajbaghery. (2015). Critical thinking skills in nursing students: a comparison between freshmen and senior students. Nursing Midwifery Study, 4(1), e25721.

Mohamadreza Mansouri Arani, Sanaz Aazami, Milad Azami & Milad Borji. Assessing. (2017). Attitudes toward elderly among nurses working in the city of Ilam. International Journal of Nursing Sciences, 4(3) 311 – 313.

Nanasilp, P. (2015). Gerontological nursing’s core knowledge: who are the older persons, determinant by age or other factors?. Nursing Journal, 42(Special issue), 156-162. (in Thai).

Nawsuwan, K., Singhasem, P.& Naksrisang, W. (2017). Necessary competencies in caring for older people among registered nurses when entering aging Society. Nursing Journal of The Ministry of Public Health, 27(1), 1 – 11. (in Thai).

Nawsuwan, K., Singweratham, K.& Thanyaphon, S. (2018). Factors influence to the gerontological nursing competencies in nursing students. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(1), 56 – 68. (in Thai).

Peerayanant, S. & Patharanarakul, P. (2016). A study of policy and strategic measures of providing welfare for the Thai aging aociety. SDU Research Journal, 12(3), 19 – 37. (in Thai).

Singhasam, P., Nawsuwan, K., Suwanraj, M. & Jamtim, N. (2016). Developing indicators of gerontological nursing competencies among nursing students in Boromarajonani College of Nursing, Songkhla, The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 3(3), 15 – 34. (in Thai).

Singhasem, P., Nawsuwan, K. & Sakkarin, S., (2019). Development of an instructional model to enhance gerontological nursing competencies among nursing students. Journal of Health Science, 28(Special), 65 – 78. (in Thai).

Thailand Convention & Exhibition Bureau. (2019). Elderly population and future trends. Retrieved (2020, April 9) from https://intelligence.businesseventsthailand.com/th/insight/ aging-trends-01-th

The American Association of Colleges of Nursing. (2010). Recommended baccalaureate competencies and curricular guidelines for the nursing care of older adults. a supplement to the essentials of baccalaureate education for professional nursing practice. New York: New York University, College of Nursing.

Türgay, A.S., Şahin, S., Şenuzun Aykar, F., Sari, D., Badir, A. & Canli Özer, Z. (2015). Attitudes of Turkish nursing students toward elderly people. European Geriatric Medicine, 6(3), 267 – 270.

World Health Organization. (2018). Ageing and health. Retrieved (2020, April 9) from https://www. who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health