ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืด ในโรงพยาบาลไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

Main Article Content

สาลี่ ถอสุวรรณ์
วธู พรหมพิทยารัตน์

บทคัดย่อ

          โรคหืดเป็นภาวะผิดปกติของระบบทางเดินหายใจชนิดเรื้อรังที่ส่งผลกระทบและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืดในโรงพยาบาลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 143 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.1 มีพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์อยู่ในระดับน้อย สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 1) ความรู้ (p-value < .001)   2) การรับรู้ความรุนแรง (p-value < .05) 3) การรับรู้อุปสรรค (p-value < .05) และ 4) สถานภาพสมรส    (p-value < .05) ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 ด้าน สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืดได้ ร้อยละ 23.0 (R2 = 0.230, F = 29 .487, p-value < .05) ดังนั้นควรมีการเพิ่มระดับพฤติกรรมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์ของผู้ป่วยโรคหืด โดยเน้นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องการใช้ยาพ่นสูดชนิด สเตอรอยด์ให้มีประสิทธิภาพและควรส่งเสริมเรื่องการรับรู้ความรุนแรง การรับรู้อุปสรรคของผู้ป่วยโรคหืดเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาพ่นสูดชนิดสเตอรอยด์อย่างถูกต้องในผู้ป่วยโรคหืดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Boonsawat, W. ( 2018). National health security office [the project to develop asth matic patients service according to the easy asthma clinic unit model for service units in the National Health Security System] Retrieved ( 2018, September 7). from http://www. easyasthma. com/ dbregistry_eac/1/file/Watchara/EAC_Setup.pdf. (in Thai).

Chaimail, K. (2011). Factors affecting health promoting behaviors of village health volunteer on six health policies in Phatthalung Province. (master’s thesis). Thaksin University, Phatthalung. (in Thai).

Jeamboonsri, P. et al. (2010). The results of adult asthmatics care in the 50th anniversary of Mahavajiralongkorn Hospital. Srinagarind Medical Journal, 4, 265-71. (in Thai).

Lohasarn, W. (2007). Effect of self-management knowledge program of asthmatic patients on knowledge and self-management skills. (master’s thesis). Mahidol University, Nakhon Pathom. (in Thai).

Ngamkana, P.(2014). Health care behaviors of Thai people in the metropolitan area. Academic Journal of Pathum Thani University,1, 21-30. (in Thai).

Pender. (1996). Health promotion in nursing practice. 2 nd ed. Connecticut: Appleton & Lange.

Prasertampisakul, N. (2008) Factors predicting hyperglycemic preventive behaviors among older persons with uncontrolled type 2 diabetes mellitus. Ramathibodi Nursing Journal, 3, 298-311. (in Thai).

Rakphong, S.(2006). Factors affecting health promotion behaviors of village health volunteers in rural area of

ampheo mueang, Nakhon Nayok Province. (master’s thesis). Kasetsart University, Nakhon Pathom. (in Thai).

Silathong, J. (2007). Predictive the factors of hypertensive prevention health behavior among risk adults at Banlaem community in Petchaburip rovince. (master’s thesis). Christian University, Nakhonpathom. (in Thai).

Srisathidnara, B. et al. (2007) The methodology in nursing research. Bangkok: U&I Inter Media

Co., Ltd. (in Thai).

Sukcharinphong, P.(2010). Factors predicting the behavior of family health leaders in preventing the spread of bird flu. (master’s thesis). Christian University, Nakhon Pathom.

Supanvanich, S. & Podhipak, A. (1994). Epidemiology. Second printing Mahhidol University.

Tanprasert, J. (2006). Factors influenzing the preventive health behavior regarding cervical cancer of females between thirty - five to sixty years of age in muang district, samutsakhon province. (master’s thesis). Christian University, Nakhonpathom. (in Thai).

World health organization. (2011). Programmes and projects.Chronic Respiratory diseases. Retrieved (2011, April 24) from https://www.who.int/respiratory/asthma/ en/index.html.