เผยแพร่แล้ว: 2021-04-09

บทบรรณาธิการ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

ผลของโปรแกรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโดยการสนับสนุนของครอบครัว ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงในชุมชน

สุปราณี พรหมสุขันธ์ , สุธรรม นันทมงคลชัย , กรวรรณ ยอดไม้, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

77-87

ประสบการณ์การทำพหุพฤติกรรมเสี่ยงผ่านการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง: การวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา

พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา , อาภาพร เผ่าวัฒนา , ยุทธนา มีกลิ่นหอม , สุรพล บุญลือ

112-127

การรับรู้ของชุมชนชนบทต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุและการป้องกัน

สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ , มยุรี ลี่ทองอิน, สุทธินันท์ สุบินดี , พัชร โชติชัยสถิตย์ , ปริษณา สังคพัฒน์

156-167

การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย

เพ็ญศรี รักษ์วงค์ , มุจจรินทร์ อัศวพัฒน์, สุณัฎดา คเชนทร์ชัย , พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร

266-280

อุบัติการณ์และปัจจัยทำนายการเกิดภาวะช่องคลอดตีบตันในผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวชที่ได้รับการฉายรังสีและการฝังแร่

ปรัศนี ศรีกัน , กัลยารัตน์ วรรณวงศ์ , กาญจนา ดาวประเสริฐ , ยุพิน ชัยนาม , วราภรณ์ ไชยตาล

281-293

ปัจจัยทำนายความพร้อมในการดูแลผู้ที่อยู่กับโรคจิตเวชของภาคีเครือข่ายชุมชนในจังหวัดชลบุรี

วรรณรัตน์ ลาวัง , พิชามญชุ์ ปุณโณทก , อโนชา ทัศนาธนชัย, สุรภา สุขสวสัดิ์ , รัชนี สรรเสริญ

311-325