การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และผลของการใช้สื่อต่อความรู้ ความมั่นใจและความพึงพอใจ เพื่อการเตรียมนักศึกษาพยาบาล ในการฝึกประสบการณ์เด็กและวัยรุ่น

Main Article Content

กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
สุมาลา สว่างจิต
จักรกฤช ปิจดี

บทคัดย่อ

บทนำ: การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลในการฝึกประสบการณ์เด็กและวัยรุ่นด้วยสื่อวีดีทัศน์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษามีความรู้และความมั่นใจในการฝึกปฏิบัติและช่วยแบ่งเบาภาระงานของผู้สอนได้ วัตถุประสงค์การวิจัย: 1) เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน์และประเมินคุณภาพสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยครั้งนี้เป็นแบบ pretest-posttest ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีของบันดูราและบลูม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 59 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) โดยกลุ่มทดลองได้รับการเตรียมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ กลุ่มควบคุมได้รับการเตรียมโดยการสอนสาธิต เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความรู้ แบบสอบถามความมั่นใจ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการวิจัย: พบว่าคุณภาพสื่อวีดิทัศน์อยู่ในระดับมากที่สุด กลุ่มใช้สื่อวีดีทัศน์มีความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหลังการทดลองมากกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .001 ตามลำดับ ภายหลังการทดลองความรู้ของกลุ่มสอนสาธิตมากกว่ากลุ่มใช้สื่อวีดีทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผล: 1) ความรู้และความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นหลังการเตรียมโดยใช้สื่อวีดิทัศน์มากกว่าก่อนได้รับการเตรียม 2) ความรู้หลังการเตรียมความพร้อมของกลุ่มสอนสาธิตมากกว่ากลุ่มที่เตรียมโดยใช้สื่อ และ 3) ความมั่นใจและความพึงพอใจหลังการเตรียมของกลุ่มที่ใช้สื่อวีดิทัศน์กับกลุ่มสอนสาธิตไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะ: นักศึกษาควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น โดยการใช้สื่อวีดิทัศน์ควบคู่กับการสอนสาธิต เพราะจากผลการศึกษาต่างก็เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Education. Office of the Education Council. National education plan B.E. 2560-2579. Bangkok: Prigwhan Graphic; 2017. (in Thai).

OKMD Knowledge is Opportunity [Internet]. Bangkok: 21st Century essential skills [updated 2019; cited 2020 April 24]. Available from: http://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/new-gen/262/

Sinthuchai S, Ubolwan K, Boonsin S. Effects to high-fidelity simulation-based learning on knowledge, satisfaction, and self-confidence among the fourth-year nursing students in comprehensive nursing care practicum. Rama Nurs J 2017;23:113-27.

Bandansin J, Jamjuree D, Boonprakob M, Chaleoykitti S. Developing the patient safety awareness competency framework for nursing students. JHNR. 2020;36:38-49. (in Thai).

Wattanachai P, Yingrengreung S. The developing of video lesson on nasopharyngeal and oral suction in children for nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. JHNR. 2019;15:210-23. (in Thai)

Jungpanich A, Srisailaun O. Effects of using daily care plan video teaching on clinical self-confidence and satisfaction of nursing students, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal of Nursing 2015;22:17-34.

Bandura A. Social foundations of thought and action a social cognitive theory. New Jersey: Prentice Hall; 1986.

Bloom BS. Taxonomy of education objective: Cognitive domain. New York: David McKey; 1964.

Omer T. Nursing students’ perceptions of satisfaction and self-confidence with clinical simulation experience. JEP 2016;7:131-6.

Unvera V, Basakb T, Wattsc P, Gaiosoc V, Mossc J, Tastand S, et al. The reliability and validity of three questionnaires: The student satisfaction and self-confidence in learning scale, simulation design scale, and educational practices questionnaire. Contemp Nurse 2017;53:60-74.

Laothong N. Developing of Educational Research Instrument. Bangkok: Chulalongkorn University Print; 2016. (in Thai).

Wattanachai T, Chatiketu P, Tanomkitti K, Sangadsapaviriya T, Wangsuekul N, Srisukontamit P, et al. Development and evaluation of the efficiency of an online social media video to promote knowledge about orthodontic treatment in adolescents: a case study of students in two schools in Amphoe Muang Chiang Mai. CM Dent 2016;37:135-44.

Kenny KP, Alkazme AM, Day PF. The effect of viewing video clips of paediatric local anaesthetic administration on the confidence of undergraduate dental students. Eur J Dent Educ 2017;22:e57-62.

Kotrakool S. Educational Psychology. 11th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2016. (in Thai)

Chunggis J. The development of instructional video on physical examination in health assessment in health assessment course based on flipped classroom concept [master’s thesis]. [Pathum Thani]: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2016. (in Thai)

Devi B, Khandelwal B, Das M. Comparison of the effectiveness of video-assisted teaching program and traditional demonstration on nursing students learning skills of performing obstetrical palpation. Iran J Nurs Midwifery Res 2019;24:118-23.

Viswasome AA, Jobby A. Effectiveness of video demonstration over conventional methods in teaching osteology in anatomy. J Clin Diagn Res 2017;2:JC09-11.

Khalid M, Prakash R. Efficacy of lecture cum demonstration method on nursing students’knowledge and skills of using partograph, in selected nursing institution of Dehradun, Uttarakhand. IJSR 2016;5:1067-9.

Alqahtani, ND, Al-Jewair T, AL-Moammar K, Albarakati SF, ALkofide EA. Live demonstration versus procedural video: a comparison of two methods for teaching an orthodontic laboratory procedure. BMC Med Educ 2015:15(119):1-4

Poomarin I. Determining the effectiveness of three teaching methods for blood pressure

measurement skills. Catalyst 2014;10:46-51.