การรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและครูเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการฆ่าตัวตายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Main Article Content

สุรชัย เฉนียง
ปาริชาติ เมืองขวา
กมลนัทธ์ คล่องดี

บทคัดย่อ

บทนำ: พฤติกรรมการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยทั้งที่พฤติกรรมการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ วัตถุประสงค์การวิจัย: การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งนี้เพื่อศึกษาการรับรู้สาเหตุและการป้องกันการฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ระเบียบวิธีวิจัย: โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในการเก็บรวบข้อมูลโดยการทำการสนทนากลุ่มกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับครู 7 คน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 ถึง เดือน ตุลาคม 2562 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย: พบว่า การรับรู้เกี่ยวสาเหตุและการป้องกันการฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงในการฆ่าตัวตายในนักเรียนฯ ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.1 ความคาดหวังด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของวัยรุ่นจากผู้ปกครอง 1.2 ปัญหาภายในครอบครัว 1.3 วัยรุ่นขาดทักษะในการเผชิญกับปัญหา และ 1.4 พฤติกรรมการกลั่นแกล้งและการลอกเลียนแบบจากสื่อ และ 2) การป้องกันการฆ่าตัวตายในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย ได้แก่ 2.1 การสร้างความเข้มแข็งในชีวิต 2.2 การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน 2.3 การดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว และ 2.4 การสนับสนุนจากครูและสิ่งสนับสนุนจากโรงเรียน สรุปผล: การค้นพบนี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนสำหรับความต้องการด้านสุขภาพจิตของนักเรียน ข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลสุขภาพจิตสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้น พยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการฆ่าตัวตายสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคำถึงถึงบริบทของโรงเรียนและความต้องการของนักเรียนในโรงเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Thammaraksa P, Powwattana A, Wannasuntad S, Tipkanjanaraykha T.Factors related to multiple risk behaviors among female secondary school students. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2019;35(5):224-38. (in Thai).

2. Thammaraksa P, Powwattana A. Whether or not multiple risk behaviors in Thai adolescents is preventable?. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 2018;34(2), 173-88. (in Thai).

3. Chan YY, Lim KH, Teh CH, Kee CC, Ghazali SM, Lim KK, et al. Prevalence and risk factors associated with suicidal ideation among adolescents in Malaysia. Int J Adolesc Med Health. 2016;30(3): PMID: 27508957.

4. Hawton K, van Heeringen K. Suicide. Lancet 2009;373(9672):1372-81.

5. Hoven CW, Mandell DJ, Bertolote JM. Prevention of mental ill-health and suicide: Public health perspectives. Eur Psychiatry 2010;25(5):252-6.

6. World Health Organization. World Mental Health Day 2019: focus on suicide prevention [Internet]. Geneva: WHO; 2019 [cited 2019 Dec 5]. Available from: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calendar/world mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention.

7. National Action Alliance for Suicide Prevention (US). 2012 national strategy for suicide prevention: goals and objectives for action: a report of the US Surgeon General and of the National Action Alliance for Suicide Prevention. Washington D.C.: US Department of Health & Human Services (US); 2012

8. Chaveepojnkamjorn W, Pichainarong N. Current drinking and health-risk behaviors among male high school students in central Thailand. BMC public health. 2011;11(1):233. doi: 10.1186/1471-2458-11-233. ( in Thai).

9. Sam-Angsri N, Assanangkornchai S, Pattanasattayawong U, Muekthong A. Health-risk behaviors among high-school students in southern Thailand. J Med Assoc Thai. 2011;93(9):1075-83. ( in Thai).

10. Rungsang B, Chaimongkol N. The prevalence of suicidal ideation among high school students in Thailand and its potential related risk factors. Thai Pharmaceutical and Health Science Journal 2017;12(1):31-35. (in Thai).

11. Polpipatpong S, Chaimongkol N, Vatanasin S. Suicide ideation and Its associated factors. Journal of Faculty of Nursing, Burapha University 2018;26(1):40-9. (in Thai).

12. Mental Health Department, Ministry of Public Health. Suicide Prevention Project Report Khon Kean Psychiatric Hospital [internet]. Khon Kean: Khon Kean Psychiatric Hospital; 2562 [cited 2020 May 30]. Available from: https://www.dmh.go.th/report/suicide/

13. Lortrakul M. Suicide: management and Prevention. Bangkok: Ramathibodi Textbook Project. Faculty of Medicine, Mahidol University; 2553. (in Thai).

14. Chaniang S, Fongkaew W, Sethabouppha H, Lirtmunlikaporn S, Schepp KG. Development of a suicide prevention program for Thai adolescents. [Doctor of Philosophy in Nursing].Chiang Mai: Chiang Mai University; 2017.

15. Liu RT, Miller I. Life events and suicidal ideation and behavior: a systematic review. Clin Psychol Rev 2014;34(3):181-92.

16. Thanoi W, Phancharoenworakul K, Thompson EA, Panitrat R, Nityasuddhi D. Thai adolescent suicide risk behaviors: testing a model of negative life events, rumination, emotional distress, resilience and social support. Pac Rim Int J Nurs Res Thail 2010;14(3):187-202.

17. Ahmad N, Cheong SM, Ibrahim N, Rosman A. Suicidal ideation among Malaysian adolescents. Asia Pac J Public Health 2014;26 Suppl 5:63S-9S.

18. Litwiller BJ, Brausch AM. Cyber bullying and physical bullying in adolescent suicide: the role of violent behavior and substance use. J Youth Adolesc. 2013;42(5):675-84.

19. Kaewviengdach C, Hirunwatthanakul P. Factors associated with sexual risk behaviours among secondary school students in Nakhon Phanom Province. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 2016;17(3):168-77. (in Thai).

20. Prabmeechai S, Rueangworaboon S. The effects of sex education learning program on sexual knowledge and satisfaction with the program of high school students. Srinagarind Med J 2017;32(3):263-8. (in Thai).

21. Somkumlung P, Kata W. Capacity assessment of family with adolescent childat Muang Nakhon Phanom Municipality, Nakhon Phanom Province. Journal of Sakon Nakhon Hospital. 2019; 22(1):28-39. (in Thai).

22. Chaniang S. Meuangkhwa P. Klongdee K. Factors Related to Suicide Risk Behaviors among Secondary School Students in Nakhon Phanom Province. Journal of the Police Nurses 2020;12(1):28-35. (in Thai).

23. Chaniang S, Fongkaew W, Sethabouppha H, Lirtmunlikaporn S, Schepp KG. Perceptions of adolescents, teachers and parents towards causes and prevention of suicide in secondary school students in Chiang Mai. Pac Rim Int J Nurs Res Thail 2019;23(1):47-60.
24. Sukhawaha S, Arunpongpaisal S, Rungreangkulkij S. Attempted suicide triggers in Thai adolescent perspectives. Arch Psychiatr Nurs 2016;30(3):334-41.

25. Lambert VA, Lambert CE. Qualitative descriptive research: An acceptable design. Pac Rim Int J Nurs Res Thail 2012;16(4):255-6.

26. Morse, JM. Qualitative nursing research: A contemporary dialogue. Newbury Park: Sage Publications;1991.

27. Lincoln, YS, Guba, EG. Naturalistic inquiry. Newbury Park: Sage Publications; 1985.

28. Miles MB, Huberman AM. Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications;1994.