ผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จังหวัดนครนายก

Main Article Content

สุนิสา สงสัยเกตุ
รัตน์ติพร โกสุวินทร์
ปะการัง ศรีมี
สันธาน จันทะมุด
กนกวรรณ ยั่งยืน
กัญชลิตา ธวัชเมธานันท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ บทนำ: การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคคลนั้นเติบโตมาเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติอย่างถูกต้องย่อมช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพได้ในอนาคต วัตถุประสงค์การวิจัย: การวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสอนสุขศึกษาที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ระเบียบวิธีวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ จังหวัดนครนายก จำนวน 23 คน โดยจะได้รับโปรแกรมการสอนสุขศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการสอนสุขศึกษา 2) แบบวัดความรู้ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 3) แบบวัดพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ และสถิติ Paired sample t-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ผลการวิจัย: ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมก่อนและหลังการเข้าร่วมโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p = .001 และ .017 ตามลำดับ รวมถึงความพึงพอใจที่มีต่อโปรแกรมการสอนสุขศึกษาหลังเข้าร่วมโปรแกรมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.88 , SD.= 0.43) สรุปผล: ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการสอนสุขศึกษาด้วยหนังสือนิทานนั้น สามารถส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ้น ข้อเสนอแนะ: งานวิจัยนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการดูแลและสอนเพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Health, Ministry of Public Health. Suggesting family to improve health behaviors for school-age children and youth before risking from chronic communicable diseases [Internet]. 2018 [cited 2019 Apr 19]. Available from: https://anamai.moph.go.th/mobile_detail.php?cid=76&nid=12836

National Institute for Child and Family Development, Mahidol University. Development of schoolage 6 - 12 years old [Internet]. 2012 [cited 2019 Apr 19]. Available from: https://ww w.gotoknow.org/posts/305008

Prompachad S. Health behaviors according to national health commandments of Prathom suksa 4-6 students at Banrantadpom school in Songpeenong subdistrict, Tha Sae district, Chumphon province. Veridian E-Journal, Silpakorn University 2013;6:887-92. (in Thai).

Chaimongkol N, Pongchaturawit Y, Kwansamran W. Health behaviors among school-age childern and Its associated factors. Faculty of Nursing Journal, Burapa university 2014;22(3):14-28. (in Thai).

Tongpila S, Pitinoppakun V, Deepae P. Comparison of The National Health Recommendation learning achievement among School-Aged Children learn by Comic Book and Traditional Learning. Journal of Songkhla Nakarin Nursing 2018;38(4):128-37. (in Thai).

Isarain R. Development of a Series of Fairy Tales as Instructional Media on the Ten National Health Enactment for Prathom Suksa V Students at Wat Klang Bang Kaew School in Nakhon Pathom Province [Internet]. 2014 [cited 2019 Mar 20]. Available from: https://dric.nrct.go.th/index.php?/ Search/ShowFulltext/2 /274474

Wassanasompong W, Chaiphongpachara T, Saisanan Na Ayudhaya W, Pimsuka S. The effect of health education with teaching of Cooperative Learning for knowledge on The National Health Recommendations in grade 4 student [Internet]. 2016 [cited 2019 Jan 20]. Available from: http://teacher.ssru.ac.th/wallapa_wa

Limtasiri O. Curriculum and instruction in elementary education [Internet]. 1999 [cited 2019 May 4]. Available from: http://e-book.ram.edu/ebook/inside/html/dlbook.asp?code=EE353

Kitiyanusan R, Chardenwattana S, Panthong K. Developing a co-curricular educational package on the nutrition and exercise for primary level students [Internet]. 2014 [cited 2019 May 20]. Available from: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/279940

Mitsampan N. Communicating with children…a simple matter [Internet]. 2011 [cited 2019 Aug 26]. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnbangkok/article/view/4817