กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับการออกกำลังกายแบบแรงต้านต่อภาวะการทำหน้าที่ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy