ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

Main Article Content

ประภัสสร จันดี
ดวงใจ วัฒนสินธุ์
ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์

บทคัดย่อ

บทนำ: นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าเนื่องจากต้องเผชิญกับการปรับตัวที่หลากหลายการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 160 คน ระเบียบวิธีวิจัย: คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยแบ่งเป็น 7 ส่วน ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะซึมเศร้า แบบประเมินความฉลาดทางสังคม แบบประเมินความผูกพันในครอบครัว แบบประเมินความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน แบบประเมินพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ และแบบประเมินพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .89, .90, .83, .80, .80 และ .94ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 65.60 จำแนกเป็นภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยถึงปานกลาง ร้อยละ 28.90 และรุนแรง ร้อยละ 36.90 ส่วนผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า ความผูกพันในครอบครัว (ß = -.53, p < .001) ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน (ß = -.23, p < .001) พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ (ß = .18, p < .01) และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ (ß = .18, p < .05) มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าโดยสามารถร่วมกันทำนายภาวะซึมเศร้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ร้อยละ 52.30 (R2 = .523, p < .05) สรุปผล: ภาวะซึมเศร้าในนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นประเด็นปัญหาทางด้านสุขภาพจิตสำคัญที่ทีมสุขภาพจิตควรตระหนัก ข้อเสนอแนะ: ควรจัดให้มีโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อป้องกันหรือลดภาวะซึมเศร้าโดยการเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ และพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Tuklang S, Thongtang O, Satra T, Phattharayuttawat S. Factors influencing depression among early adolescents in extended educational opportunity school of Samut sakhon province. Journal of Psychiatric Association Thailand 2012;57(3):283-94. (in Thai).

Boonprathum P, Hengudomsub P, Vatanasin D. Factors influencing depression among adolescents in extended opportunity schools. Journal of Public Health Nursing 2017; 31(2):43-58. (in Thai).

Suntornvijitr S, Hengudomsub P, Vatanasin D, Dethchaiyot P. Predicting factors of depression among secondary school students in extended educational opportunity schools. Nursing Journal of the Ministry of Public 2018;53-66. (in Thai).

Kaewkungwan S. Developmental psychology. Bangkok: Thammasat University;2010. (in Thai).

Kaewchimplee J. The state of the problems, causes, problem solving processes and prevention approaches of student dropoust in lower secondary educational level 3 of the educational oppertunity expansion schools in Waeng district, Narathiwat province. [Master’s Thesis]. Thaksin University. 2011. (in Thai).

Sutheprasert T, Saksrisanong T, Tedoleh S, Komolmalai W, Kerdmuang S, Chansaeng S. Game behavior and addiction among junior secondary students of a school in Bangbuathong district Nonthaburi. Community Health Development Quarterly Khon Kaen University 2018;6(1). (in Thai).

Beck, AT, Alford, BA. Depression: clinical, experimental, and theoretical aspects. 2nd ed. Pennsylvania: University of Pennsylvania; 2009.

Vatanasin D. Prevention of adolescent depression: from evidence to practice. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2016;24(1). (in Thai).

Arunakul J. History taking and teen interview in clinic in A-reemit R, Ineu S, Hongsanguansri S, Jarurattanasirikul S, editors. Textbook for adolescent medicine. Bangkok: Pabpim; 2018. (in Thai).

World Health Organization. Mental health status of adolescents in South-east Asia: evidence for action. New Delhi: World Health Organization, Regional Office for south- East Asia; 2017.

Centers for Disease Control and Prevention [CDC]. Definitions: self-directed violence [Internet] 2016. [cited 2020 May 1]. Availabe from: http://www.cdc.gov/violenceprevention/suicide/definitions. html.

Lotrakul M, Sukanich P. Ramathibodi essential psychiatry. 3rded. Bangkok. Department of psychiatry Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital; 2015. (in Thai).

Kaewpornsawan T, Tuntasood B. The prevalence of depression in 2nd Year high school students in Bangkok. J Psychiatr Assoc Thailand 2012;57(4):395-402. (in Thai)

Boonrattanaprapa K, Buathong R. The relationship between depression and coping behavior of undergraduate students in the regular program, Nakhon Pathom Rajabhat University [Master thesis]. Nakhon Pathom Rajabhat University; 2007. (in Thai).

Robkob W, Skulphan S, Sethabouppha H. Depression, alcohol drinking behaviors, and suicidal risks of adolescents. Nursing Journal 2018;45(4). (in Thai).

Rudolph KD. The interpersonal context of adolescent depression. In NolenHoek- sema S., Hilt LM, editors. Handbook of depression in adolescents. New York: Routledge; 2012. p. 376-418.

Goleman, D. Social intelligence: the new science of human relationships. New York: Bantam Books;2006.

Dogan T, Cetin B. The investigation of relationship between social intelligence, depression and some variables at university students. Journal of Human Sciences; 2008:5(2).

Resenick MD, Bearman PS, Blum RW, Bauman KE, Harris KM, Jones J, et al. Protecting adolescents from harm: findings from the national longitudinal study on adolescent health. The Journal of the American Medication Association 1997;278(10):823-32.

Buhrmester, D. Intimacy of friendship, interpersonal competence, and adjustment during preadolescence and adolescence. Child Development 1990;61(4):1101-11.

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. Research report: surveying situation, problem, risk behavior and game addiction in the pilot school students, student care system. Department of Mental Health; 2013.

Anderson CA. An update on the effects of playing violent video games. Journal Adolescents 2004;27:113-22.

Intasuwan U, Dallas CJ, Nabkasorn C. Perdictive factors of depression among students in junior high school. Journal of the Department of Medical Services 2019;44(4):125-31. (in Thai).

Young KS. Internet addiction : the emergence of a new clinical disorder. Cyber psychology & Behavior 1998;1(3):237-44.

Seangsanaoh S, Vatanasin D, Hengudomsub P, Pratoomsr W. The influence of interpersonal factors on depression among late adolescents. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2017;33(3). (in Thai).

Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2017.

Little, RJ. A, Rubin, DB. Statistical analysis with missing data. 5th ed. New York: Wiley; 2002.

Trankasombat O, Likhanapichitkul D. Depression among high school students in Bangkok Journal of Psychiatric Association of Thailand 2539;41(3):174-82. (in Thai).

Padasri W. The development of emotional and social intelligence among vocational students using a life skills training program [Master thesis]. Chonburi: Burapa University; 2017. (in Thai).

Nopparat P. Factors related to sexual risk behaviors among high school and vocational students [Master thesis]. Chiangmai: Chiangmai University; 2000. (in Thai).

Nateethan M, Tungpunkom P, Wiwatkunupakan S. Factors influencing depression of adolescents in Muang district Chiang Mai province. Journal of Nursing 2004;31(2):74-86. (in Thai).

Pongpetra S. Factors affecting on interpersonal relationship with friends of the fourth level, secondary grades 4-6 students at Sarasas ektra school in Yannawa district, Bangkok [Master’s Thesis]. Srinakharinwirot University; 2010. (in Thai).

Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute. Manual of Game Addiction Screening Test (GAST) child and adolescent version. Department of Mental Health; 2014.

Thongkambunjong W. Causal factors of internet dependency behavior of high school students in Bangkok metropolis [Philosophy’s Thesis]. Srinakharinwirot University; 2010. (in Thai).

Rujiradarporn N, Trangkasombat U. Depression in senior high school students in Bangkok metropolis. J Psychiatr Assoc Thailand 2009;54(4):337-46. (in Thai).

Chanralaksana N, Thaweekoon T, Sangon S. Factors predicting depression in secondary school students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health 2015;29(2): 128-43. (in Thai).

Varma P, Cheasakul U. The influence of game addiction and internet addiction among university students on depression stress and anxiety mediated by self-regulation and social support. Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand 2016;5(2):45-57. (in Thai).

Wiwattanawongsa W, Hongsanguansri S, Suthutvoravut U. A pattern of computer game playing and addiction among children and adolescents with obesity and attention deficit hyperactivity disorder. J Psychiatr Assoc Thailand 2008;53(2):187-96. (in Thai).

Witsanuyotin T, Wanpen W. Guidelines for taking care of helping parents and teenagers with game addiction problems for public health personnel. Bangkok: Deenadoo media; 2013. (in Thai).

Sachin K, Hengudomsub P, Vatanasin D. Factors influencing mental health status of professional