การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคความปกติใหม่

Main Article Content

อารี ชีวเกษมสุข

บทคัดย่อ

บทนำ: ในยุคความปกติใหม่ทุกคนต่างมีวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากอดีตเป็นรูปแบบใหม่โดยต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถทำนายได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้การเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากการสอนแบบเผชิญหน้าเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งมีวิธีการเรียนรู้ทั้งแบบเผชิญหน้าและแบบออนไลน์ ซึ่งเอื้ออำนวยให้การจัดการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยใช้ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล เตรียมและช่วยให้ผู้เรียนตื่นตัวมากขึ้น เสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 มีวิธีการสอนหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และใช้กระดาษลดลง วัตถุประสงค์: บทความนี้มีวัตถุประสงค์กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุคนี้ ประเด็นสำคัญ บทความกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคความปกติใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล รวมทั้งแนวคิด ประโยชน์ การประยุกต์ใช้ และกรณีศึกษาของการใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล สรุป: ดังนั้นการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางการพยาบาลในยุคความปกติใหม่ซึ่งมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าเพียงอย่างเดียวได้ ข้อเสนอแนะ: อย่างไรก็ตาม แม้การเรียนรู้วิธีนี้จะมีข้อดีหลายประการ แต่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสื่อสารแบบออนไลน์ และความยืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อโควิด-19

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. World Health Organization in Thailand. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) WHO Thailand Situation Report – 22 March 2020. [Internet]. [cited 2020 March 22]. Available from: https://www. who.int/docs/default-source/searo/thailand/2020-03-22-tha-sitrep-29-covid19-final. pdf?sfvrsn=aba4d51e_0

2. South East Asia Center. Technique of blending learning as needed. [cited 2019 May 14]. Available from: https://www.seasiacenter.com/insights/blended-learning/ (in Thai).

3. World Health Organization. Clinical management of COVID-19. [Internet]. [cited 2020 May 27]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19

4. Thai PBS News. Term of new normal by Royal Thai Council. [Internet]. [cited 2020 August 24]. Available from: https://news.thaipbs.or.th/content/292126

5. Wasri P. Covid-19 Protecting world war into new direction. [Internet]. [cited 2020 August 24]. Available from: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/879432

6. Munprasert, S. Impact of COVID-19 on Thai Economy. [Internet]. [cited 2020 August 14]. Available from: https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/economic-covid-impact.html (in Thai).

7. Thairath Online. New Normal New Phenomena may occur from COVID-19. [Internet]. [cited 2020 April 5].Available from: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1810991 (in Thai).

8. Saraketrin A Rongmuang D Chantra R. Nursing education in the 21st century: Competencies and roles of nursing instructors. Journal of the Royal Thai Army Nurses 2019; 20(1): 12-20. (in Thai).

9. Pantaewan P. Development of Students in the 21st Century with Active Learning in Nursing Profession. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2016; 17(3): 17-24. (in Thai).

10. Turner K, Petchkong J. 21st Century Skills: Essential Issues for Nursing Education Management Nursing. Journal of the Ministry of Public Health 2016;26(1):1-15. (in Thai).

11. The Higher Education Commission. Guidelines for promoting the quality of teaching and learning management of instructors in higher education institutions. Bangkok: Pappim; 2018. (in Thai).

12. Announcement of the Ministry of Education. Thai qualifications framework for higher education in nursing science. [Internet]. [cited 2017 August 28].Available from: https://www.tnmc.or.th/images/userfiles/files/4_Standard%202560(2).pdf (in Thai).

13. Canadian Association of School of Nursing. Nursing Education during the COVID-19 Pandemic. [Internet]. [cited 2020 March 9].Available from: https://www.casn.ca/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-POSITION-STATEMENT.pdf

14. UNESCO. COVID-19 and higher education: Today and tomorrow Impact analysis, policy responses and recommendations. [Internet]. [cited 2020 April 9].Available from: http://www.iesalc.unesco.org/en/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-EN-090420-2.pdf

15. Lalima, Dangwal, KL. Blended Learning: An Innovative Approach. Universal Journal of Educational Research 2017;5(1):129-36.

16. Itslearning Inc. Blended learning & learning platforms. [Internet]. [cited 2020 August 29].Available from: http://info.itslearning.net/rs/itslearning/images/Blended_Learning.pdf

17. Hrastinski, S. What Do We Mean by Blended Learning? Technology Trends 2019;63:564-9.

18. Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Announcement Edition 6 [Internet]. [cited 2020 September 1].Available from: https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1673-19-21 (in Thai).

19. Information System of Graduate Studies of SukhothaI Thammathirat Open University.Characteristics of teaching and learning of graduate studies in distance study system. [Internet].[cited 2020 September 1].Available from: https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/news/distanceed.asp (in Thai).

20. Computer Center of Bansomdejchaopraya Rajabhat University E-learning by moodle 3.2 manual for teacher. [Internet]. [cited 2020 September 1].Available from: http://mattayom elearning.bsru.ac.th/pluginfile.php/80/mod_label/intro/manual%20teacher%20moodle%202017%20all.pdf

21. Computer Service Center and Supreme Distribution (Thailand) Co., Ltd. Microsoft teams. [Internet]. [cited 2020 September 1].Available from: https://csc.kmitl.ac.th/cscweb-1/wp-content/uploads/2018/11/Teams-Guide2019.pdf (in Thai).