เผยแพร่แล้ว: 2020-11-28

บทบรรณาธิการ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย

วรวรรณ์ ทิพย์วารีรมย์ , ชุติมา ชลายนเดชะ , อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร

69-79

ประสิทธิผลของการดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังแบบชุมชนมีส่วนร่วม

อรวรรณ แผนคง, สุกัญญา กระเบียด , กมลรัตน์ อัมพวา , พัชรี สังข์สี

94-104

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด

สุรีย์พร โพธิ์ช่วย , พัชราพร เกิดมงคล , ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ , พิชัย จันทร์ศรีวงศ์

105-122

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง

สุพัตรา เรืองสวัสดิ์, ประทุม สร้อยวงค์, เบญจมาศ สุขสถิตย์

123-134

ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุ

สุนิสา ค้าขึ้น , หฤทัย กงมหา , วิจิตร แผ่นทอง , ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์

150-163

ผลของการใช้การเรียนโครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาสมรรถนะ การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

เกษร สุวิทยะศิริ, นันธิดา วัดยิ้ม, ศศิธร เตชะมวลไววิทย์, สุพางค์พรรณ พาดกลาง

164-177

ลักษณะบุคลิกภาพและการปฏิบัติตามบทบาทในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์

อดิเรก ช่างเพียร , กุลวดี อภิชาติบุตร , เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

192-203

นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการหมุนกลไกการคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ขวัญใจ เพทายประกายเพชร , ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์

233-243

การศึกษาการพัฒนาบุคลากรวิสัญญีพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

จิรพรรณ โพธิ์ทอง , สุภาภรณ์ วรอรุณ , ขวัญฤทัย พันธุ , ประภา รัตนไชย , ลักษมี ทองโกมล

259-272

การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน

สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ , กุลธิดา พานิชกุล

273-283

การวิเคราะห์มโนทัศน์การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี

ณัฎฐวรรณ คำแสน , สุพรรณี เปี้ยวนาลาว , จินตนา เพชรมณี , จิตติมา ดวงแก้ว

305-316