การวิเคราะห์มโนทัศน์การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี

ผู้แต่ง

  • ณัฎฐวรรณ คำแสน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • สุพรรณี เปี้ยวนาลาว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • จินตนา เพชรมณี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
  • จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

คำสำคัญ:

เอชไอวี, การตีตรา, การวิเคราะห์มโนทัศน์

บทคัดย่อ

     มโนทัศน์การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) มีความสำคัญในการดูแลและการวิจัยทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี  มโนทัศน์นี้เป็นมโนทัศน์ที่น่าสนใจ แต่ยังขาดความชัดเจนในวรรณกรรม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ทางการพยาบาลผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ของบทความฉบับนี้ต้องการวิเคราะห์มโนทัศน์การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี เพื่อให้ได้คำจำกัดความที่ชัดเจน คุณลักษณะของมโนทัศน์ คำศัพท์และขอบเขตของมโนทัศน์ที่ชัดเจน โดยใช้ขั้นตอนการวิเคราะห์มโนทัศน์ของวอล์คเกอร์และเอแวนท์ ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกมโนทัศน์ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์มโนทัศน์ การระบุการใช้มโนทัศน์ที่สามารถค้นหาได้ การกำหนดคุณลักษณะของมโนทัศน์ การระบุกรณีตัวอย่าง การระบุกรณีศึกษา การระบุสิ่งที่มาก่อนและผลที่เกิดขึ้น และการกำหนดสิ่งที่จะวัด ตามลำดับ ผลจากการวิเคราะห์มโนทัศน์ได้คำจำกัดความของการตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวี หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ และทัศนคติด้านลบของบุคคลอื่น ๆ ที่มีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยอาจจะเป็นอคติที่เกิดขึ้นพร้อมกับการประทับตราบุคคลว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เชื่อได้ว่าสังคมไม่ยอมรับ โดยมีคุณลักษณะที่กำหนดของมโนทัศน์  คือ 1) ทัศนคติที่ไม่ดีจากผู้อื่น 2) ความรู้สึกคุณค่าในตนเองลดลง 3) ประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่น่าพึงพอใจ 4) การรับรู้บรรทัดฐานทางสังคมด้านลบ และ 5) การเลือกปฏิบัติ

     สรุป การตีตราจากการติดเชื้อเอชไอวีเป็นมโนทัศน์ที่เป็นผลลัพธ์ทางลบของการพยาบาล ควรมีการนำไปใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลและใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวัดผลลัพธ์ของการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาทฤษฎีต่อไป

References

1. Yang JP, Simoni JM, Dorsey S, Lin Z, Sun M, Bao M, et al. Reducing distress and promoting resilience:
a preliminary trial of a CBT skills intervention among recently HIV-diagnosed MSM in China.
AIDS Care 2018;30(sup5):S39-S48.
2. Ajong AB, Njotang PN, Nghoniji NE, Essi MJ, Yakum MN, Agbor VN, et al. Quantification and factors
associated with HIV-related stigma among persons living with HIV/AIDS on antiretroviral therapy at
the HIV-day care unit of the Bamenda Regional Hospital, North West Region of Cameroon. Global
Health 2018;14(1)56:1-7.
3. Rice WS, Crockett KB, Mugavero MJ, Raper JL, Atkins GC, Turan B. Association between internalized
HIV-related stigma and HIV care visit adherence. J Acquir Immune Defic Syndr 2017;76(5):482-7.
4. Smit PJ, Brady M, Carter M, Fernandes R, Lamore L, Meulbroek M, et al. HIV-related stigma within
communities of gay men: a literature review. AIDS Care 2012;24(4):405-12.
5. Khumsaen N, Aoup-Por W, Thammachak P. Factors influencing quality of life among people living
with HIV (PLWH) in Suphanburi province, Thailand. J Assoc Nurses AIDS Care 2012;23(1):63-72.
6. Holtz C, Sowell R, VanBrackle L, Velasquez G, Hernandez-Alonso V. A quantitative study of factors
influencing quality of life in rural Mexican women diagnosed with HIV. J Assoc Nurses AIDS Care
2014;25(6):555-67.
7. Dubov A, Galbo P, Altice FL, Fraenkel L. Stigma and shame experiences by MSM who take PrEP
for HIV prevention: a qualitative study. Am J Mens Health 2018;12(6):1843-54.
8. Scambler G. Health-related stigma. Social Health Illn 2009;31(3):441-55.
9. Rodgers BL, Jacelon CS, Knafl KA. Concept analysis and the advance of nursing knowledge:
state of the science. J Nurs Scholarsh 2018;50(4):451-9.
10. Walker LO, Avant KC. Strategies for theory construction in nursing. 6. Pearson Prentice Hall; Upper
Saddle River, NJ: 2019.
11. Wu F, Zhang A, Babbitt A, Ma Q, Eyal N, Pan X, et al. Overcoming HIV stigma? A qualitative
analysis of HIV cure research and stigma among men who have sex with men living with HIV.
Arch Sex Behav 2018;47(7):2061-9.
12. Goffman, Erving. Stigma: note on the management of spoiled identity. New York: Simon and
Schuster; 1963.
13. Chaiyasit Y, Piboonrungroj P. Stigmatization: nursing application to reduce effects for HIV/AIDS
patients. Journal of Nursing Division 2013;40(3):114-25. (in Thai)
14. Chaichan M, Kampraw P. Stigma of HIV: social illness. Journal of the royal Thai Army Nurses.
2014;15(3):170-3. (in Thai).
15. Alexandra Marshall S, Brewington KM, Kathryn Allison M, Haynes TF, Zaller ND. Measuring
HIV-related stigma among healthcare providers: a systematic review. AIDS Care. 2017;29(11):
1337-45.
16. Bharat S. A systematic review of HIV/AIDS-related stigma and discrimination in India: current
understanding and future needs. SAHARA J 2011;8(3):138-49.
17. Sengupta S, Banks B, Jonas D, Miles MS, Smith GC. HIV interventions to reduce HIV/AIDS stigma:
a systematic review. AIDS Behav. 2011;15(6):1075-87.
18. Churcher S. Stigma related to HIV and AIDS as a barrier to accessing health care in Thailand:
a review of recent literature. WHO South East Asia J Public Health 2013;2(1):12-22.
19. Florom-Smith AL, De Santis JP. Exploring the concept of HIV-related stigma. Nurs Forum
2012;47(3):153-65.
20. Stuenkel DL, Wong VK. Stigma. In: Lubkin IM, Larsen PD, editors. Chronic illness impact and
intervention. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2012. p. 47-74.
21. Scambler G. Epilepsy. London: Tavistock Press; 1989.
22. Zarei N, Joulaei H, Darabi E, Fararouei M. Stigmatized attitude of healthcare providers: a barrier
for delivering health services to HIV positive patients. Int J Community Based Nurs Midwifery
2015;3(4):292-300.
23. Thapa S, Hannes K, Cargo M, Buve A, Peters S, Dauphin S, et al. Stigma reduction in relation to HIV
test uptake in low-and middle-income countries: a realist review. BMC Public Health. 2018 Nov
20;18(1):1277.
24. Kimera E, Vindevogel S, Reynaert D, Justice KM, Rubaihayo J, De Maeyer J, et al. Experiences and
effects of HIV-related stigma among youth living with HIV/AIDS in Western Uganda: A photovoice
study. PLoS ONE 2020;15(4):1-21.
25. Yeo TED, Chu TH. Social-cultural factors of HIV-related stigma among the Chinese general
population in Hong Kong. AIDS Care. 2017;29(10):1255-9.
26. Fatoki B. Understanding the causes and effects of stigma and discrimination in the lives of
HIV people living with HIV/AIDS: qualitative study. J AIDS Clin Res. 2016;7(12): 1-6.
27. Reinius M, Wettergren L, Wiklander M, Svedhem V, Ekström AM, Eriksson LE. Development of
a 12-item short version of the HIV stigma scale. Health Qual Life Outcomes. 2017;15(1):115
28. Hernansaiz-Garrido H, Alonso-Tapia J. Internalized HIV stigma and disclosure concerns:
development and validation of two scales in Spanish-speaking populations. AIDS Behav. 2017
Jan;21(1):93-105.
29. Wagner AC, Hart TA, McShane KE, Margolese S, Girard TA. Health care provider attitudes and
beliefs about people living with HIV: initial validation of the Health Care Provider HIV/AIDS
Stigma Scale (HPASS). AIDS Behav. 2014;18(12):2397-408.
30. Wiklander M, Rydström LL, Ygge BM, Navér L, Wettergren L, Eriksson LE. Psychometric properties
of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection. Health Qual
Life Outcomes 2013;14(11):195.
31. Nyblade L, Jain A, Benkirane M, Li L, Lohiniva AL, McLean R, et al. A brief, standardized tool
for measuring HIV-related stigma among health facility staff: results of field testing in China,
Dominica, Egypt, Kenya, Puerto Rico and St. Christopher & Nevis. J Int AIDS Soc 2013;16 (3 Suppl 2):
18718.
32. Stringer KL, Turan B, McCormick L, Durojaiye M, Nyblade L, Kempf MC, et al. HIV-related stigma
among healthcare providers in the Deep South. AIDS Behav 2016; 20(1):115-25.
33. Rongkavilit C, Wright K, Chen X, Naar-King S, Chuenyam T, Phanuphak P. HIV stigma, disclosure and
psychosocial distress among Thai youth living with HIV. Int J STD AIDS 2010;21(2):126-32.
34. Fongkaew W, Viseskul N, Suksatit B, Settheekul S, Chontawan R, Grimes RM, et al. Verifying
quantitative stigma and medication adherence scales using qualitative methods among Thai
youth living with HIV/AIDS. J Int Assoc Provid AIDS Care 2014;13(1):69-77.
35. Maluwa M, Aggleton P, Parker R. HIV and AIDS-related stigma, discrimination and human rights.
Health and Human Rights 2002;6:1-18.
36. Parker R, Aggleton P. HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework
and implications for action. Soc Sci Med 2003;57(1):13-24.
37. Hatzenbuehler ML, Phelan JC, Link BG. Stigma as a fundamental cause of population health
inequalities. Am J Public Health 2013;103(5):813-21.
38. Park S, Park KD. Family stigma: a concept analysis. Asian Nursing Research 2014;8(3): 165-171.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-28