บทบาทของพยาบาลเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

Main Article Content

ฐิตารัตน์ สารกองแดง
กลีบแก้ว จันทร์หงษ์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอัตราการเจ็บป่วยของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางการแพทย์รวมทั้งการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีอายุที่ยืนยาวขึ้น มีความต้องการ การดูแล การรักษา การติดตามภาวะสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพในระยะยาว พยาบาลเวชปฏิบัติได้รับการยอมรับอย่างยิ่งในการมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ เนื่องจากมีบทบาทและสมรรถนะด้านความรู้ การประเมิน การตรวจรักษา การประเมินผลลัพธ์ และการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความวิชาการครั้งนี้ เพื่อนำเสนอการบูรณาการ สมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ และบทบาทตามกรอบแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ 1) บทบาทในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการจัดการโรคเรื้อรัง 2) บทบาทในการจัดการระบบโรคเรื้อรัง 3) บทบาทในการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการโรคเรื้อรัง 4) บทบาทการสนับสนุนการจัดการตนเองในการจัดการโรคเรื้อรัง 5) บทบาทการใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกในการจัดการโรคเรื้อรัง 6) บทบาทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรคเรื้อรัง และประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. The Millennium Development Goals. Sustainable Development Goals (SDGs) Full text. Available from http://e-plan.dla.go.th/activityImage/422.pdf (in Thai).

2. The Executive Committee for the preparation of the 12th National Health Development Plan. The 12th National Health Development Plan (2017-2021). Ministry of Public Health. October 2016. Available from http://wops.moph.go.th/ops/oic/ data/20180914162453_1.pdf (in Thai).

3. Aekplakorn, W. Thai National Health Examination Survey, NHES V-2559. (internet). 2016 (cited 2020 April 13). Available from file:///C:/Users/User/Downloads/ NHES%20V%20(1).pdf (in Thai).

4. Ministry of Public Health. MPH. Worried 37 Thai people die per hour from chronic noncommunicable diseases, accelerate prevention. (cited 2020 Oct 13). Available from http://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_1421769 (in Thai).

5. Worathanarat, Thira. Be aware - Adjust behavior - Enhance well-being Prevention of noncommunicable diseases. NCDs. (2018). (cited 2020 Oct 13). Available from http://thairath.co.th/content/1374824 (in Thai).

6. Division of Strategy and Planning Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Public Health Statistics A.D. 2019. (cited 2020 Oct 10). Available from http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistic62.pdf (in Thai).

7. The 12th National Economic and Social Development Plan. (cited 2020 Sep 20). Available from http://www.elnurse.ssru.ac.th/araya_ti/pluginfile.php/55/block _html/content/ (in Thai).

8. Hanucharurnkul S. Nurse practitioners: primary care. The Thai Journal of Primary Care and Family Medicine 2012;39:39-42. (in Thai).

9. Hanucharurnkul S, Leucha Y, Chanprasert S. Effectiveness of primary care provided at private nursing clinic in Thailand. Contemporary Nurse 2002;13: 259-70. (in Thai).

10. Hamric AB, Spross JA, Hanson CM. Outcome evaluation and performance improvement Advanced nursing practice: An integrative approach. Philadelphia: W.B. Saunders, 2005.

11. National Health Security Office (NHSO). Annual report 2008. (cited 2020 May 4), Available from www.hisro.or.th. (in Thai).

12. Hanucharurnkul S, Keratiyutawong P, Archananuparp S. Self-care promotion program for diabetes. Thai Journal of Nursing Research 1999;1(1):115-37. (in Thai).

13. Chanprasert S. Nurse practitioners: unity, identity, privilege. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2007;15(4):1-5. (in Thai).

14. Wagner EH. Chronic disease management: What will it take to improve care for chronic illness? Effective Clinical Practice. [Internet]. 1998 (cited 2020 June 11);1(1):2–4. Available from: https://access.portico.org/Portico/auView?auId=vark%253A% 252F27927%252Fphwwtrq 3nv&auViewType1=PDF

15. Suktawee S. Boonkerd S. Java health center information system: JHCIS. Disease Control Journal 2017;43(1):96-110. (in Thai).

16. World Health Organization. Innovative care for chronic conditions: Building blocks for action. Global Report. [Internet]. 2002 [cited 12 June 2020]. Available from: https://www.who.int/chp/knowledge/publications/iccc_ch3.pdf?ua=1

17. Thai Hypertension Society. Thai Hypertension Society: Guidelines in the Treatment of Hypertension 2019. Bangkok: Thai Hypertension Society; 2019. (in Thai).

18. Puntasee P, Rasamejam P. Update in Nurse Practitioners: Primary disease treatment & Urgent management; 2016 May 23-27, Ambassador Hotel, Bangkok. Faculty of Medicine RamathibodiHospital, Mahidol University. 2018. (in Thai).