นวัตกรรมชุดหุ่นฝึกทักษะการหมุนกลไกการคลอดสำหรับนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

ขวัญใจ เพทายประกายเพชร
ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดหุ่นการหมุนกลไกการคลอดและศึกษาความพึงพอ ใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการใช้หุ่นการหมุนกลไกการคลอด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จำนวน 80 คน โดยมีแนวคิดในการพัฒนาหุ่น ดังนี้ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารงานวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างหุ่นการหมุนกลไกการคลอด 3) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) ทดลองใช้ 5) พัฒนาหุ่น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมชุดหุ่น จำนวน 14 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


          ผลการวิจัย พบว่า ได้หุ่นจำลอง 2 ชิ้น คือ ตัวตุ๊กตาและอุ้งเชิงกราน นักศึกษาใช้เวลาในการฝึกทักษะ 2 ชั่วโมงต่อคน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน (Mean = 4.17, SD. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพและประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean = 4.23, SD. = 0.58) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการนำไปใช้ (Mean = 4.16, SD. = 0.63) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านคุณภาพการผลิต (Mean = 4.14, SD. = 0.63) นวัตกรรมชุดหุ่นนี้ สามารถนำไปใช้ในการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี ซึ่งจะทำให้นักศึกษามองเห็นภาพชัดเจน เรียนรู้ได้ง่าย เกิดความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและสร้างความมั่นใจในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bellanca J, Brendt R. (Eds). 21st Century skills: Rethinking how students learn. Solution Tree Press 2010.

2. Panich W. The twenty-first century skills. SCB foundation; 2556. (in Thai)

3. Ekthamasuth C, Sawekngam W, Prachusilpa G. Development of instructional model based on design thinking and reflective practice approaches to enhance nursing innovation abilities of nursing students. Journal of Health and Nursing Research 2020;36(2):1-14. (in Thai)

4. Kunaviktikul W. Teaching and learning in the discipline of nursing in the 21st century. Nursing Journal 2015;42(2):152-56. (in Thai).

5. Saraketrin A, Rongmuang D, Chantra R. Nursing education in the 21st century: competencies and roles of nursing instructors. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2019;20(1):12-20. (in Thai)

6. Yimyam S. Developing simulation model for training clinical skill of health science students. Nursing Journal 2016;43(2):142-51. (in Thai)

7. Suwannarat K, Saetang K, Chonlatankampanat W. Effects of an innovation of delivery mechanism wheel on knowledge and delivery mechanism assessment skills among 3rd-year nursing students at Phrapokklao Nursing College. Journal of Phrapokklao Nursing College 2019;30(1):152-60. (in Thai).

8. Norman J. Systematic review of the literature on simulation in nursing education. The ABNF Journal; 2012:24-8.

9. Kongphedit P. Report of teaching and learning management, department of maternal and child, Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi 2015. (in Thai).

10. Chotiban P, Nawsuwan K, Nontaput T, Rodniam J. Innovation of assisted models for practicing basic nursing skills. Princess of Naradhiwas University Journal 2013;5(3):1-12. (in Thai).

11. Komindr S, Sangpitak W, Keanoppakun M, Srisomphan K. Development of multimedia on mechanisms of labour for nursing students. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2020;30(2):136-149. (in Thai)

12. Norkaeo D. Simulation based learning for nursing education. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2015;31(3):112-22. (in Thai)
13. Kongphedit P. Course syllabus for obstetrics nurses. Boromarajonani College of Nursing, Ratchaburi 1989. (in Thai)

14. Ngamprakhon S, Sangnont K. Learning management innovation, theory to practice. Mahachula Academic Journal 2018;5(special issue):74-82. (in Thai)

15. Ruangrit N. The development of blended instructional innovation using project-based learning of 468310 presentation technique and exhibition course. Veridian E-Journal, Silpakorn University;10:679-93. (in Thai)

16. Suprasert A. Rubber tree simulation and save media for Thai education. (Internet) 2017. (Cited 2018 April 2) Available from http://www3.rdi.ku.ac.th/exhibition/47_1/04/04.htm

17. Nunchai J. Saengnual S. Developing simulation model for fetal position assessment training skill. Nursing Journal 2018;45(4):37-46. (in Thai).