ผลของการใช้การเรียนโครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาสมรรถนะ การสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล

ผู้แต่ง

  • เกษร สุวิทยะศิริ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • นันธิดา วัดยิ้ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • ศศิธร เตชะมวลไววิทย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
  • สุพางค์พรรณ พาดกลาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

คำสำคัญ:

กระบวนการเรียนรู้, โครงงานเป็นฐาน, พฤติกรรมการสะท้อนคิด

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้การเรียนโครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อการพัฒนาสมรรถนะการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 64 คน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม กลุ่มละ 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานประกอบด้วย 6 ข้นั ตอน คือ ข้นั ให้ความร้พู ้นื ฐาน ข้นั กระต้นุ ความสนใจ ข้นั จัดกล่มุ ร่วมมือ ข้นั แสวงหาความรู้ ข้นั สรุปสิ่งที่เรียนรู้ และขั้นนำเสนอผลงาน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินความรู้ต่อการสะท้อนคิด แบบประเมินทัศนคติต่อการสะท้อนคิด และแบบประเมินพฤติกรรมการสะท้อนคิด ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.80, 0.79 และ 0.81 ตามลำดับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติ Paired t- test และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติ Independent t- test
     ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ต่อการสะท้อนคิด ทัศนคติต่อการสะท้อนคิดและพฤติกรรมการสะท้อนคิด มากกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .05) สรุปได้ว่า การเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อสร้างนวัตกรรมสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการสะท้อนคิด โดยคาดหวังว่าการสะท้อนคิดที่เกิดขึ้นจะช่วยให้นักศึกษาที่จะเป็นพยาบาลในอนาคตมีการคิดวิจารณญาณที่ดี มีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม ช่วยให้การพยาบาลมีคุณภาพยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้

References

1. Alfaro –LeFevreR. Critical thinking in nursing : A practical approach. New York: W.B. Saunders Company; 2002.

2. Sherwood G, Horton-Deutsch S. Reflective practice: transforming education and improving outcomes. Indianapolis: Sigma Theta Tau Press; 2012.

3. Kaewprom C, Boontum A, Pratoom L, et al. Perceptions of nurse students towards reflective journal. J Nurs Educ 2014; 7 (3): 101-12. (In Thai).

4. Na Nakorn P, Jamjuree D, Junhavat D, Boonprakob M. The study of learning management through reflection for developing a critical thinking process in nursing students. RAMA NURS J 2016;22(2):206-21. (in Thai).

5. Khorphon S, Pankeaw J, Sarobol T, Choopun K, Chomchan S, Boonlue N. Promoting of critical thinking skills in nursing students through reflective thinking. Nursing Journal 2019;46 (1):83-96. (in Thai).

6. Khumtorn L, Suppasri J, Akarasuwankun T. Nursing care of persons with psychiatric problems: the development of a practicum course to promote reflection skills among nursing students. SCNJ 2560; 4 (1): 15-27. (in Thai).

7. Zhang C, Fan H, Jieqiong X, Honghua G, Jiang X, Yan Y. The effects of reflective training on the disposition of critical thinking for nursing students in China: a controlled trial. Asian Nurs Res 2017;11(3):194-200.

8. Pianpeng T. Effects of reflection using video based on the Gibb’s cycle in electronics portfolio on level of reflective thinking of teachers students. Bangkok: Chulalongkorn University; 2013. (in Thai).

9. Kanthadilok S, Pun Sumrueng T, Phukphan S. The integrated clinical teaching methods on reflective thinking, and clinical judgment in 3rd year nursing students in maternal infant and midwife nursing practicum course I. HCU Journal of Health Science 2018; 20(40): 87-99. (in Thai).

10. Wanchai A, Kaewsasri A, Kuljoo A, Vichitkaew N. The effects of the project based-learning on reflection thinking’s behaviors of nursing students. Songklanagarind J Nurs 2018;38(2):11-9. (in Thai).

11. Thongaime A. Project base learning for developing student in the 21st century Valaya Alongkorn Review (Humanities and Social Science) 2018 ; 8(3): 185-199. (in Thai).

12. Summary of teaching and learning management report. Department of Maternal, Infant and Midwifery. Boromarajonani College of Nursing, Bangkok; 2019. (in Thai).

13. Gibbs G. Learning by doing: A guide to teaching learning methods. Oxford: Oxford Brookes University; 1988.

14. The Secretariat of the Council of Education. Project management. Bangkok: OfficeSecretary-General of the Education Council Ministry of Education; 2007. (in Thai).

15. Bunsompong P. Project management process safety in life of secondary school students. Bangkok: Silpakorn University; 2014. (in Thai).

16. Yolao D. Project-based Learning Management [Internet], 2014[cited 2019 October 10] Avaliable from : https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/08

17. Fisher D and Frey N. The formative assessment action plan. Alexandria, VA: ASCD; 2011.

18. Kaewprom C. The development of reflection skills of nursing students by writing learning notes in teaching and health counseling courses. JPNC 2013;24(2):12-20. (in Thai).

19. Zhang C, Fan H, Xiaj Jieqiong, Guo Honghua, Jiang X, Yan Y. The effects of reflective training on the disposition of critical thinking for nursing students in China: A controlled trial. Asian Nurs Res 2017;11(3):194-200.

20. Songkram N. Creating innovation turns learners into innovators. 2nd ed. Bangkok: The Publisher of Chulalongkorn University; 2014. (in Thai).

21. Sangyenphan C, Photisuvan C, Saisophon P. The development of learning activities to enhance reflective thinking using reflective journal writing. DTC journal 2019:13(3);393-408. (in Thai).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-11