ผลของโปรแกรมที่ใช้แบบจำลองการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สาธิยา สุขคุ้ม
อาภาพร เผ่าวัฒนา
นฤมล เอื้อมณีกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (pretest-posttest control group design) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมที่ใช้แบบจำลองการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนอาชีวศึกษาหญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ปีที่ 1 เพศหญิง กรุงเทพมหานครจำนวน 62 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 31 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมที่ใช้แบบจำลองการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อพฤติกรรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกลุ่มควบคุมให้รับการดูแลตามปกติของโรงเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนทดลอง หลังทดลอง และระยะติดตามผล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Repeated measure ANOVA และ Independent t-test 


ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมต่อการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังการทดลองและระยะติดตามผลสูงกว่าก่อนการทดลอง (p< .05) และสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p< .05)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. (WHO). WHO Global Status Report: Alcohol and Young people. Geneva: Wold Health Organization; 2005.

2. Audsanangkornchai S. Facts and Figures: Alcohol in Thailand 2016-201. Bangkok: Sahamit printing; 2013. (in Thai).

3. Sornpaisan B. Thailand Alcohol Situation 2008. Bangkok: Center of Alcohol Studies; 2008. (in Thai).

4. Audsanangkornchai S, Mugthong A, Intanon T. A surveillance of drinking behaviors and other health-risk behaviours among high school strudents in Thailand. Songkla: Prince of Songkla University; 2008. (in Thai).

5. Blanco AM, Cauli O, Miñarro J, Guerri C., Pascual M. Intermittent ethanol exposure induces inflammatory brain damage and causes long-term behavioural alterations in adolescent rats. The European Journal of Neuroscience 2007; 500-41.

6. Tumrungsri T. Associations between Alcohol Consumption and Injuries in Emergency Room Patients Nontaburi: Center of Alcohol Studies; 2556. (in Thai).

7. Department of Juvenile Observation and Protection. List of annual case statistics 2012. Bangkok: Center for information technology and communications; 2012. (in Thai).

8. Piyaaramwong P. Health education program management using the health belief model to prevent alcohol drinking of lower secondary school female students. Bangkok : Chulalongkorn University;2014. (in Thai).

9. Chaochalard P. Effectsofan Alcohol Use Prevention Program Applying Self Efficacy Theory among 7th GradeStudents in NakhonPathom Province. Rama Nurse Journal 2019;24:211-24. (in Thai).

10. Center of Alcohol Studies. Bangkok Alcohol Situation 2015. Bangkok: Center of Alcohol Studies;2015. (in Thai).

11. Fisher WA, Fisher JD. Changing AIDS-Risk Bahvior. Psychological Bulletin 1992;111:455-74.

12. Sanothong K. The Effects of Reduced Alcohol Consumption Behavior Program in Adulthood. Journal of Phrapokklao Nursing College 2559;29:78-91. (in Thai).

13. Areekul W. Adolescent Health care and Supervision. Bangkok: Department of Pediatrics Pramongkutklao Hospital and College of Medicine; 2010. (in Thai).

14. Saleengam S. Effects of a new Dringking Prevention Program For Primary School Students Surin Province. Bangkok: Mahidol University; 2019. (in Thai).

15. Ponlasarn A, Dauwngsong R. The Effectiveness of Health Education Program by Application of Theory of Planned Behavior and Social Support for Prevention Alcohol Drinking Behavior Among Secondary Level 4 Khongchaipattana Sub-District, Khongchai District, Kalasin Province. KKU Research Journal 2011;11:83-92. (in Thai).

16. Jeerapath W, Ueakit, Moonruttana A. The Effect of Motivation Promoting Program on Alcohol Drinking Prevention Behavior Among Early Adolescents. Kuakarun Journal of Nursing 2014;21:219-33. (in Thai)