พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • นิพพาภัทร์ สินทรัพย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
  • บุปผา ใจมั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

คำสำคัญ:

ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมสุขภาพ

บทคัดย่อ

วิจัยเชิงพรรณนานี้เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 371 คน รับการรักษาที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แนวคิดพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ Pender ครอบคลุมพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 6 ด้าน ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ   ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ด้านการออกกำลังกาย ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ การจัดการความเครียดและด้านโภชนาการ เครื่องมือทุกชุดผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน คำนวณค่า CVI ได้ 0.79 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า รวมระดับพฤติกรรมสุขภาพโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (Mean)  3.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 0.80  โดยลำดับแรกคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มากที่สุดอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.43,   SD. = 0.64)   ลำดับรองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบด้านสุขภาพ และด้านการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ รองลงมาอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.37, SD. = 0.75) ด้านการออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.15, SD. = 0.86) ด้านโภชนาการ (Mean = 3.14, SD. = 0.87) และด้านการจัดการความเครียด อยู่ในลำดับสุดท้าย อยู่ในระดับมาก (Mean = 2.89, SD = 0.80)

References

1. World Health Organization. Hypertension[Internet]. 2013. [cited2019 Jul 8]. Available from: file:/// C:/Users/User/Downloads/WHO_DCO_WHD_2013.2_eng.pdf.

2. World Health Organization. Hypertension[Internet]. 2019. [cited2019 Jul 8]. Available from: https:// www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension.

3. Prasert A. Common health problems in the elderly and prevention. Bangkok: Union Cleation; 2011.

4. Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. Situation of the Thai Elderly 2557 B.E[Internet]. 2019. [cited2019 Jul 8]. Available from: https://www.m-society.go.th/article_attach/16057/19114.pdf.

5. Survey of Thai public health by physical examination No. 5 2014. [Internet]. 2019. [cited2019 Jul 8]. Available from: https://thaitgri.org/?p=37869.

6. Medical Record and Statistics unit, Sappasitthiprasong Hospital. Information for the Elderly with High Blood Pressure ; 2012.

7. Bunwong P, Bamraraj S. Knowledge and self-care practice of patients about high blood pressure who was admitted to the clinic health promotion hospital, Na An Sub district, Loei province. Journal of Community Health Development Khon Kaen University 2015;3(3):377-93. (in Thai).

8. Pender NJ. Health Promotion in Nursing Practice. 3rd ed. Connecticut: Appleton & Lange ; 1996.

9. Ubon Ratchathani Provincial Health Office. Report of causes of illness by outpatient disease Strategy Division, Health database Ministry of Public Health (HDC Datacenter), [Internet]. 2015. [cited2019 Jul 8]. Available http://www.phoubon.in.th/data/ data59/healthstatus_59.pdf.

10. Thai Hypertension Society. 2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension. 1st ed. Chang Mai: Tri Ting; 2019.

11. Sombateyotha K, Yoosuk W, Turnbol N. Health behavior and quality of life of the elderly in Chiangyuen district, Mahasarakham province. Health Behavior and Quality of Life of the Elderly in Chiangyuen District, Mahasarakham Province 2018;38(1):47-59.

12. Intana J, Chaiyoyingyong S, Wangyara N, Komtana P, Sriyotin B. Self-health care behaviours of elderly with hypertension study in Watpleng district, Ratchaburi province. Chalerm Kanchana Journal 2016;3(2):15-28.

13. Ministry of Social Development and Human Security. National Plan for Older Persons No. 2, Revision 1, 2009. Bangkok: Tappenvanit; 2010.

14. Thammikawon S, Krishanajuda S. Isan culture and elderly health care. 1st ed. Ubon Ratchathani: Ubon Rajathanathan University Press: 2018.

15. Kavinkia S. Physical Exercise Behaviors of Elderly People Sermngam District, Lampang Provice. Ph.D.In Social Sciences Journal, [Internet].2019[cited2019Jul8], 161-73. Available from: https://so05.tci thaijo.org/index.php/phdssj/article/view/85194.

16. Wrongsason A, Buopanpon N. Factors affecting caused stress of the elderly in Bamg Phlat District, Bankok. Humanities and Social Science Research Promotion Network Journal[Internet].2019[cited2019Jul8]:1082 1090.Available form https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/747/rmutrconth_101.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

17. Thai Hypertension Society. 2019 Thai Guidelines on The Treatment of Hypertension.1st ed. Chang Mai: Tri Ting; 2019.

18. Bazzano AL, Green T, Harrison NT, Reynolds K. Dietary approaches to prevent hypertension
[Internet].2013[cited2019Jul8]:15(6):694–702.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-28