นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล: จุดเปลี่ยนที่ท้าทายในการจัดการเรียนการสอน

ผู้แต่ง

  • ดวงเนตร ธรรมกุล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • มาสริน ศุกลปักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

นวัตกรรม, งานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล, จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย, การจัดการเรียนการสอน

บทคัดย่อ

นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและท้าทายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของบุคคล จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบโครงสร้างครอบครัวที่เล็กลง รวมถึงการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านพัฒนาการศึกษา จึงเป็นจุดเปลี่ยนของการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ ในการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม นำสู่การทำงานได้จริง และบัณฑิตมีสมรรถนะของการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากแนวคิด Thailand 4.0 ที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “value-based economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเฉพาะการต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีการแพทย์ การจัดกระทำให้บัณฑิตเรียนรู้กระบวนการวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ทางการพยาบาล จะช่วยพัฒนาสมรรถนะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นนวัตกรรม ได้แก่ การสำรวจโอกาส สร้างความคิด ค้นหาความคิด สื่อสารความคิด ส่งเสริมความคิด สนับสนุนความคิด ซึ่งอาจใช้แอปพลิเคชันมาช่วย และพฤติกรรมการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ สำหรับกระบวนการแปลงแนวความคิดให้ออกมาเป็นรูปธรรมชิ้นงานที่ชัดเจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น ต้องได้รับความคุ้มครองผ่านการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรก่อนนำไปเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของผู้คิดค้นทางด้านการสร้างองค์ความรู้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมีความเป็นเจ้าของในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยโลกแห่งอนาคตจะเป็นการแข่งขันกันสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อช่วยเหลือบุคคลในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า มีความสุขภายใต้สุขภาพของแต่ละช่วงวัยอย่างแน่นอน

References

1. Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Background information agency[Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 9]. Available from: https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/history (in Thai).

2. Faculty of Nursing. TQF 2 bachelor of nursing science program updated curriculum 2017, Suan Dusit University. Bangkok: Suan Dusit Graphic Site; 2016. (in Thai).

3. Faculty of Nursing. TQF 1 qualifications standard in nursing Suan Dusit University. Bangkok: Suan Dusit Graphic Site; 2016. (in Thai).

4. Panich V. Creating learning to the 21st century. Nakhon Pathom: S. Charoen Printing Co., 2014. (in Thai).

5. Halstead JA. Fostering Innovation in Nursing Education: The Role of Accreditation. Teaching and Learning in Nursing 2020;15(1):a4-a5.

6. Asurakkody TA, Kim SH. Effects of knowledge sharing behavior on innovative work behavior among nursing Students: Mediating role of Self- leadership. International Journal of Africa Nursing Sciences 2020;12:100190.

7. Marshall DR, McGrew DA. Creativity and innovation in health care: Opening a hospital makerspace. Nurse Leader 2017;15(1):56-8.

8. Kelley T. Emergence of nursing innovation influenced by advances in informatics and health IT. Nurse Leader 2019;17(6):531-6.

9. Cianelli R, Clipper B, Freeman R, Goldstein J, Wyatt TH. The innovation road map: A guide for nurse leaders. Princeton, NJ: Innovation works; 2016.

10. The Institute for Healthcare Improvement. Design of a triple aim enterprise. Boston: IHI; 2012.

11. Matthew WA, Serratos JL, Seacrist MJ. Making research real: Innovative approaches for graduate level nursing research. Journal of Professional Nursing 2020;36(2):39-42.

12. Cusson RM, Meehan C, Bourgault A, Kelley T. Educating the next generation of nurses to be innovators and change agents. Journal of Professional Nursing 2020;36(2):13-9.

13. Ackerman MH, Giuliano KK, Malloch K. The novation dynamic: Clarifying the work of change, disruption, and innovation. Nurse Leader. In press 2020;18.

14. Messick A, Borum C, Stephens N, Brown A, Townsend B. Creating a culture of continuous innovation. Nurse Leader 2019;17(4):352-5.

15. Asurakkody TA, Shin SY. Innovative Behavior in nursing context: A concept analysis. Asian Nursing Research 2018;12:237-44.

16. Khamsupo C. A study of the effectiveness of using the model CAPD demonstration media for kidney guardian version2 innovation [Research Report]. Sakon Nakhon: Sakon Nakhon Hospital; 2011. (in Thai).

17. Clements JM, Humm G, Nally DM. Innovation in surgical practice: The association of surgeons in training conference - Belfast 2019. International Journal of Surgery. In press 2020.

18. Liu HY, Chang CC, Wang IT, Chao SY. The association between creativity, creative components of personality, and innovation among Taiwanese nursing students. Thinking Skills and Creativity. In press 2020.

19. Liu HY, Wang IT, Chen NH, Chao CY. Effect of creativity training on teaching for creativity for nursing faculty in Taiwan: A quasi-experimental study. Nurse Education Today. In press 2020;85.

20. Department of Intellectual Property. Patent/petty patent registration procedure [internet]. 2020 [cited 2020 Mar 9]. Available from: http://www.ipthailand.go.th/th/คู่มือ-คำแนะนำ-ขั้นตอน-สิทธิบัตร/item/ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร.html (in Thai).

21. Drumeaa C, Mirelaa BC. Competitiveness through innovation for the Romanian economy, allocations correlated with outputs, patent applications and their effect on competitiveness. Procedia Economics and Finance 2015;32:1541–9.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-11-28