เผยแพร่แล้ว: 2019-05-14

บทบรรณาธิการ

กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

หนทางสู่การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวิชาชีพการพยาบาล

จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, สุภาพร วรรณสันทัด

1-12

การสร้างเสริมสุขภาวะการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ: บทเรียนจากโครงการงานบันดาลใจ

ดวงเนตร ธรรมกุล, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

36-47

ทิศทางและกระบวนการพัฒนาของระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาว

ปัญญา ยงยิ่ง, วิชัย เทียนถาวร, วสุธร ตันวัฒนกุล, กาสัก เต๊ะขันหมาก, พัชนา ใจดี, วนัสรา เชาวน์นิยม

175-186

การประเมินความต้องการจำเป็นของการเป็นวิทยาลัยพยาบาลนานาชาติ ในประเทศไทย

อุไร นิโรธนันท์, อภิภา ปรัชญพฤทธิ์, ปทีป เมธาคุณวุฒิ

187-198

สุขภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นที่ครอบครัวแยกทาง : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา

จิดาภา ผูกพันธ์, ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์, กนกจันทร์ เขม้นการ

214-223

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีพหุพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนมัธยมศึกษาหญิง

พิมพ์รัตน์ ธรรมรักษา, อาภาพร เผ่าวัฒนา, สุภาพร วรรณสันทัด, กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา

224-238

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับอาจารย์พยาบาล

ขวัญตา บุญวาศ, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, สุภาพร วรรณสันทัด, ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์

290-302