กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของโปรแกรมการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีเป้าหมายด้วยการเยี่ยมบ้านและ การใช้แอปพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มี ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy