ความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของ สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

Main Article Content

วนิศา รัชวัตร์
วัลภา คุณทรงเกียรติ
วารี กังใจ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการการดูแลและ การได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย กลุ่มตัวอย่างเป็น สมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสระบุรี ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กำหนด จำนวน 67 ราย ที่ได้รับการสุ่มแบบง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ.2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามความต้องการการดูแลและ การได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายมีค่าเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ อัลฟ่าครอนบาคเท่ากับ .87 และ .91 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและสถิติ Pair t-test


ผลการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลี่ยความต้องการการดูแลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 120.88, SD = 8.35) คะแนนเฉลี่ยการได้รับการตอบสนองความต้องการการดูแลโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 112.16, SD = 11.36) และการเปรียบเทียบความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองความต้องการดูแล พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t = 6.643, p < .001)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. American Cancer Society. Cancer facts & figures 2015. Atlanta: American Cancer Society. 2015.

2. Ministry of Public Health. Public Health Statistics A.D. 2105. [Online] [cited 2017 Aug 20]; Available
from: URL: http://bps.moph.go.th/new_bps/sites/ default/files/health_statistic2015.

3. National Cancer Institute Department of Medical Services Ministry of Public Health Thailand.
Hospital-Based Cancer Registry Annual Report 2015. Bangkok: Pornsupprint. 2017.

4. Registration and Statistic. Statistic Patients Cancer 2015 – 2016. Saraburi Hospital. 2017.

5. Kurat S, Parakho P, Suwannakoat S, End of life care: New dimension to challenge nursing role.
Sri Maha Sarakham college of Nursing, Praboromajchanok Institute, Ministry of Pubic Health. 2013.

6. Morrakot P, Nilmanat K, Matchim Y. The Effect of Program the Family Caregiver in Caring for
End-of-Life Patients with Chronic Illness. Thai Journal of Nursing Council. Vol. 2015;30(2):33-45.

7. Srikumnerd S. Care for Terminal-stage Cancer Patients in Community. [master theses]. Samutprakarn:
Huachiew Chalermprakiet University; 2009. (in Thai)

8. Klangkong M. Spiritual health of caregiver in case of end stage cancer muslim patients.
[master theses]. Songkla: Prince of Songkla University; 2010. (in Thai)

9. Aguilera DC. Crisis intervention theory and methodology. 8rded. Saint Louis: The C.V.Mosby
Company. 1998.

10. Prombut P. Factors related to stress of family caregiver of patients with stroke a home. Rama Nurs
Journal 2014;20(1):82-96.

11. Cui J, Song L, Zhou L, Meng H, Zhao J. Need of family caregiver of advance cancer patient:
A Survey in Shanghai of China. European Journal of Cancer Care 2014;23(4): 562-69.

12. Haruthai C, Leelawaong S, Atthachaiwat A, Suwannakesawong S. Palliative care service system.
Nursing Division, Ministry of Public Health. Bangkok: Suetawan publishing. 2016.

13. Buachai R. The Needs and responses to needs as perceived by the family members of hospitalized
traumatic brain injury patients. [master theses]. Bangkok; Mahidol University; 2010. (in Thai)

14. Galione K. M. Assessing and intervention with families of CCU patients. Nursing Clinics of North
America. 1984;19(3):427-32.

15. Maneejumnong S. The Experience on Holistic Care of Caregiver Among End of Life Cancer Patients.
[master theses]. Phitsanulok; Naresuan University; 2009. (in Thai)

16. Tongprateep T. Spirituality a dimension of holistic critical care nursing. 2nd ed. Bangkok: Chulalongkorn
University Printing House. 2009.

17. Kunsongkeit W. Good Death as Perceived by the Patients’ Family Members. Burapha University’s
Journal 2015;23(3):41-55. (in Thai)

18. Kunsongkeit W. Good Death as Perceived by the Cancer Patients. Burapha University’s Journal
2013;21(4):25-36. (in Thai)

19. Tipkanjanaraykha K, Saleekul S, Apisitwasana N, Thiammok M. Advanced Care Planning for
Peaceful Death. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok. 2017;33(3):138-45. (in Thai)

20. Faul F, Erdfelder E, Lang AG, Buchner A. G* Power.3: A flexible statistical power analysis
program for the social, behavioral, and biomedical science. Behavior Research Method. 2007;
39:175-191.

21. Pongpattanawut, U. Need of Relatives of Critically Ill Patients. [master theses]. Bangkok: Mahidol
University; 1989. (In Thai)

22. Kanasutra P. Statistic for the behavioral sciences research. Bangkok: Chulalongkorn University
Printing House. 1999.