การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็งจากเลือดออก ใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอแรกนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง: กรณีศึกษา

Main Article Content

สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ
วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร

บทคัดย่อ

     ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอแรกนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (aneurysmal subarachnoid hemorrhage: aSAH) เป็นภาวะวิกฤติที่เป็นสาเหตุการตายและความพิการสูงจากภาวะแทรกซ้อนสำคัญ คือการหดเกร็งของหลอดเลือด (cerebral vasospasm: CVS) ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้น้อยลง นำไปสู่ภาวะสมองขาดเลือดในระยะหลังตามมา (delayed cerebral ischemia: DCI) ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ทำให้มีการพัฒนาแนวทางการรักษาเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็งและการดูแลหลังเกิด aSAH ที่เปลี่ยนแปลงไปจากแนวทางเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติ กรณีศึกษาครั้งนี้นำเสนอการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรคที่มีภาวะหลอดเลือดสมองหดเกร็งจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นอแรกนอยด์จากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองโดยใช้กระบวนการพยาบาล ในด้านการประเมินติดตามอาการทางระบบประสาทอย่างใกล้ชิด การเฝ้าระวังภาวะเลือดออกซ้ำ การดูแลหลังผ่าตัดหนีบหลอดเลือด และดูแลเพื่อป้องกันภาวะหดเกร็งของหลอดเลือด ตลอดจนการส่งเสริมฟื้นฟูสภาพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือและทันสมัย จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1. Sacco RL, Kasner SE, Broderick JP, Caplan LR, Culebras A, Elkind MS, George MG, Hamdan AD, Higashida RT, Hoh BL, Janis LS. An updated definition of stroke for the 21st century: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2013 Jul 1;44(7):2064-89.

2. Diringer MN, Zazulia AR. Aneurysmal subarachnoid hemorrhage: Strategies for preventing vasospasm in the intensive care unit. In seminars in respiratory and critical care medicine 2017 Dec (Vol. 38, No. 06, pp. 760-767). Thieme Medical Publishers.

3. Shah KB, Shrestha S, Jaiswal SK, Qian LB, Kui CL. Aneurysm clipping and outcome for Hunt & Hess
grade 4, 5 subarachnoid hemorrhage—A literature review. OJMN 2018 Mar 7; 8(02):215. DOI: 10.4236/
ojmn.2018.82018

4. Veldeman M, Höllig A, Clusmann H, Stevanovic A, Rossaint R, Coburn M. Delayed cerebral ischaemia
prevention and treatment after aneurysmal subarachnoid haemorrhage: a systematic review.
Brit J Anaesth 2016 Jul 1;117(1):17-40.

5. Hughes JD, Bond KM, Mekary RA, Dewan MC, Rattani A, Baticulon R, Kato Y, Azevedo-Filho H,
Morcos JJ, Park KB. Estimating the global incidence of aneurysmal subarachnoid hemorrhage:
A systematic review for central nervous system vascular lesions and meta-analysis of ruptured
aneurysms. World Neurosurg 2018 Apr 9.

6. Diringer MN, Bleck TP, Hemphill JC, Menon D, Shutter L, Vespa P, Bruder N, Connolly ES, Citerio G,
Gress D, Hänggi D. Critical care management of patients following aneurysmal subarachnoid
hemorrhage: recommendations from the Neurocritical Care Society’s Multidisciplinary Consensus
Conference. Neurocrit Care 2011 Oct 1;15(2):211. https://doi.org/10.1007/s12028-011-9605-9

7. Ayling OG, Ibrahim GM, Drake B, Torner JC, Macdonald RL. Operative complications and
differences in outcome after clipping and coiling of ruptured intracranial aneurysms. J Neurosurg
2015 Sep;123(3):621-8.

8. Ko ba-Gosztyła M, Czapiga B, Jarmundowicz W. Aneurismal subarachnoid hemorrhage: who
remains for surgical treatment in the post-ISAT era?. Arch Med Sci: AMS 2015 Jun 19;11(3):536. DOI:
10.5114/aoms.2013.37333

9. Kouwrobtum S. Management of unruptured intracranial aneurysm in Pasutharnchart N, Chutineth
O, Charnarong N., editors. Basic and clinical neuroscience 2013; 170-182; Chulalongkorn University
Printing House. (In Thai)

10. Inagawa T. Risk factors for cerebral vasospasm following aneurysmal subarachnoid hemorrhage: a
review of the literature. World Neurosurg 2016 Jan 1;85:56-76.

11. Tsyben A, Paldor I, Laidlaw J. Cerebral vasospasm and delayed ischaemic deficit following elective
aneurysm clipping. J Clin Neurosci 2016 Dec 1;34:33-8.

12. Salee K. Nimodipine. J Prapokklao Hosp Clin Med Educat Center 2015; 32 (2); 192-195. (In Thai)

13. Connolly ES Jr, Rabinstein AA, Carhuapoma JR, et al. Guidelines for the management of aneurysmal
subarachnoid hemorrhage: a guideline for healthcare professionals from the American Heart
Association/ American Stroke Association. Stroke. 2012;43(6):1711- 1737. (http://stroke.ahajournals.
org/content/43/6/ 1711.full.pdf+html.)

14. Hemphill JC, Greenberg SM, Anderson CS, Becker K, Bendok BR, Cushman M, Fung GL, Goldstein
JN, Macdonald RL, Mitchell PH, Scott PA. Guidelines for the management of spontaneous intracerebral
hemorrhage: A guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/
American Stroke Association. Stroke 2015 Jul 1;46(7):2032-60.

15. McBryde FD, Malpas SC, Paton JF. Intracranial mechanisms for preserving brain blood flow in health
and disease. Acta Physiol 2017 Jan 1;219(1):274-87.

16. Sadoughi A, Rybinnik I, Cohen R. Measurement and management of increased intracranial pressure.
Open Crit Care Med J 2013 Dec 27;6(1):56-65.

17. Engelborghs S, Niemantsverdriet E, Struyfs H, Blennow K, Brouns R, Comabella M, ... & Ganti L.
External ventricular drain placement. In Atlas of Emergency Medicine Procedures 2016; pp.
241-245. Springer New York.

18. Ou C, Chen Y, Wang S, Mo J, Hu W. Case report delayed symptomatic vasospasm after clipping of
an unruptured intracranial aneurysm: case report and literature review. Int J Clin Exp Med
2017;10(6):9697-703.

19. Tsaousi GG, Logan SW, Bilotta F. Postoperative pain control following craniotomy: a systematic
review of recent clinical literature. Pain Pract 2017 Sep 1;17(7):968-81.

20. Dunn LK, Naik BI, Nemergut EC, Durieux ME. Post-Craniotomy Pain Management: Beyond Opioids.
CURR NEUROL NEUROSCI. 2016 Oct 1;16(10):93.

21. Chaemlai K, Kitrungrote L, Petpichetchian W. Development of clinical nursing practice guidelines
for procedural pain management in surgical critical patients, Songklanagarind hospital. Proceeding
of the 4th Hat-Yai Academic Conference 2013. 2013,710: 31-39. (In Thai)

22. Lhaosupab N, Monkong S, Sirapo-ngam Y. Effect of stress management program for relatives of
critically ill patients on relatives’stress. Rama Nurs J 2014; 20(1); 67-81. (In Thai)

23. Karic T, Roe C, Nordenmark TH, Becker F, Sorteberg A. Impact of early mobilization and
rehabilitation on global functional outcome one year after aneurysmal subarachnoid
haemorrhage. J Rehabil Med 2016 Sep 5;48(8):676-82.

24. Del Bigio MR, Di Curzio DL. Nonsurgical therapy for hydrocephalus: A comprehensive and
critical review. Fluids Barriers CNS. 2015 Dec;13(1):3. https://doi.org/10.1186/s12987-016-0025-2