ทิศทางและกระบวนการพัฒนาของระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาว

Main Article Content

ปัญญา ยงยิ่ง
วิชัย เทียนถาวร
วสุธร ตันวัฒนกุล
กาสัก เต๊ะขันหมาก
พัชนา ใจดี
วนัสรา เชาวน์นิยม

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทิศทางและกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาว โดยใช้การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ อำเภอชายแดนไทย-ลาว ใน 6 อำเภอ ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน โดยแบ่งออกเป็นระดับอำเภอ 42 คน และระดับจังหวัด 18 คน ด้วยแนวคำถามที่สร้างขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ1 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558-28 กุมภาพันธ์ 2561 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา


          ผลการวิจัย พบว่า ทิศทางและกระบวนการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาว ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและข้อตกลงร่วมกันของคณะกรรมการทุกภาคส่วนในพื้นที่ 2) ด้านการมุ่งผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้บริโภคมีเพิ่มช่องทางสื่อสารและมีการแจ้งข่าวสารในขณะให้บริการทั้งการพบปะพูดคุยและการสื่อสารโดยใช้กลุ่มไลน์ 3) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่าย หน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และภาคีอื่นทำงานที่มีลักษะการเชื่อมโยงแบบหลวมๆ เข้าร่วมบางกิจกรรม และภาคเอกชนเริ่มมีส่วนร่วมมากขึ้น 4) ด้านการเห็นคุณค่าในการทำงานของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ โดยเริ่มมีการปรับแนวคิดและทัศนคติในการทำงานด้วยใจของผู้นำและทีมลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนถึงบ้าน โดยการเอาใจใส่เสียสละทุ่มเทสมํ่าเสมอ 5) ด้านการแบ่งปันทรัพยากรและพัฒนาบุคลากร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมสมทบเพิ่มมากขึ้น 6) ด้านการให้บริการสุขภาพตามความจำเป็นในบริบทของชุมชน โดยมีการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคระบาด โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายว่าภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรสำหรับระบบสุขภาพอำเภอเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ส่งเสริมการพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นแบบไร้รอยต่ออย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Ashananuphap S. District Health System: DHS: Experience the difference. Nonthaburi: Sahamitprinting & Publishing Company; 2014. (in Thai).

2. Bureau of Trade and Investment Cooperation. Border crossing in the Thai-Laos border. Bangkok:
Department of Foreign Trade Ministry of Commerce; 2013. (in Thai).

3. Manachareon P. Study and development of public health cooperation in the Eastern region for
solving public health problems. Bangkok: Diplomatic Management Program, Class 6, 2014, Institute
of Foreign Affairs, Devawongworaphot Ministry of Foreign Affairs; 2014. (in Thai).

4. Office of Policy and Strategy. National Health Development Plan No. 11 (2012-2016). Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2012. (in Thai).

5. Yongying P, Tienthavorn V, Tanvatanakul V, Tekhanmak K, Chaoniyom V. Districts Health Systems
on the Thailand-Laos Border: Situations and Major Problematic Conditions. Thailand. Journal of
Health Promotion and Environmental Health.2017;40(2_03):28-40. (in Thai).

6. Office of the Thai Health Security Research and Development Institute, Health Systems Research
Institute. The use of health services for Lao patients in Thailand: a case study of the impact on
Thai public hospitals; 2012. (in Thai).

7. Fulop T. Roemer M. Reviewing Health Manpower Development: A method of improving national
health systems, Public Health Paper No.83 Geneva : World Health Organization; 1987.

8. Thanvatakul V. Status and Strategies of Community Health Development in Responsibility Area of
Sub-district Administrative Organization: Case study in Chonburi Province, Thailand. Dissertacao de
Doutoramento em Ciencias Biomedicas; 2008. (in Thai).

9. World Health Organization. Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of
Indicators and Their Measurement Strategies. Geneva: WHO Document Production Services; 2010.

10. Sathiraangkoon T. Reform of the Ministry of Public Health and the mechanism to improve the
quality of nursing services in the transitional service area. Journal of Nursing Division. 2013; 40(3):
1-8. (in Thai).

11. Community Health System Research and Development Institute. Evaluation guidelines for developing
DHS. Community Health Research and Development Institute Foundation; 2014. (in Thai).

12. Office of the Inspector General, Ministry of Public Health. Provincial government inspection report,
1st period, fiscal year 2017. Search from the Data Health Center database system: DHC, Ministry of
Public Health. 2017. (in Thai).

13. Health Network Leader branch of government and security, male, 47, (interviewed on January 7,
2018). (in Thai).

14. Health Network Leader, Female Health Volunteer Branch, 50, (interviewed on January 19, 2018). (in Thai).

15. Health Network Leader branch of government and security, male, 59, (interviewed on January 9, 2018). (in Thai).

16. Tantiwetchakul S. Blow from inside Heart of development In His Majesty King Rama 9. Available
from https://mgronline.com/onlinesection/detail/9590000115284. 2016. (in Thai).
17. Health Network Leader branch of community leader, male, 34, (interviewed on January 28, 2018). (in Thai).

18. Edwards Deming, W. Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering Study. The MIT Press. 1986.

19. Health Network Leader, Male Health Volunteer Branch, 46, (interviewed on January 7, 2018). (in Thai).

20. Health Network Leader, Female Health Volunteer Branch, 46, (interviewed on January 7, 2018). (in Thai).

21. Public Health Coordination Network, Samrong District. Summary of the health system performance
in Samrong District, Samrong District Public Health Office Ubon Ratchathani; 2013. (in Thai).

22. Sirikun C, and Phakdeekul W. Assessing opinions on the development of district health service network (DHS) in Sakon Nakhon province. Journal of Community Health Development Khon KaenUniversity 2014;2(1):1-11. (in Thai).

23. Chienwiwattanawong N, Rongmuang D, Suema N, kojhauntiew W, Pupa K, Suansun N, et al. Integrated Learning of District Health System and Family Care Team to Develop Health ServiceNetworks Using the Quality Home Visiting Program: Suksumran Caring Society with Family Care
Team. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2016;3(2): 1-16.
(in Thai).

24. Rujiwankul S, Leethongdee S, and Suwanpan A. Develop a district health system management
model with participatory learning of local networks: a case study of Khun Han District, Sisaket
Province. Journal of Graduate School, Pitchayarat, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2015;10(2):117-25 (in Thai).

25. Sosom B, Phrakotphon P, Suvannakha Y, Chaiyarit A, Sithan S, Soisisawat M, Chantapong S. Levels of Quality of Life and Method to Develop Quality of Life in Thai Chronically ill patients. Health Systems Research Institute; 2016. (in Thai).