คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต

Main Article Content

วิดาพร ทับทิมศรี
เพ็ญวรรณ เข้มขัน
วราภรณ์ วานิช
ปราโมทย์ ฮึงวัฒนากุล

บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีการศึกษา 2558 หลังปฏิบัติงานครบ 1 ปี ในช่วงเวลาเดือนมิถุนายน 2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้ประเมินบัณฑิต จำนวน 139 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้แบบประเมินสมรรถนะมาตรฐานผลการเรียนรู้6 ด้าน และแบบประเมินอัตลักษณ์ 3 ด้าน นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่า จำนวน ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและและอัตลักษณ์ ของผู้ สำเร็จการศึกษา จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลต้นสังกัด ด้วยการทดสอบความแปรปรวน (One-way ANOVA)


ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ผู้ใช้บัณฑิตมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติของผู้สำเร็จการศึกษา ในสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะสูงที่สุด (mean = 4.22, S.D. = 0.47) ส่วนด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยระดับสมรรถนะตํ่าที่สุด (mean=3.80, S.D. = 0.57)


  1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความถี่ของการแสดงพฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านจิตบริการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (mean = 4.38, S.D. = 0.45) ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์มีค่าเฉลี่ยตํ่า ที่สุด (mean = 4.09, S.D. = 0.56)

  2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เมื่อจำแนกตามประเภทของโรงพยาบาลต้นสังกัด มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีระดับสมรรถนะ สูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป

  3. อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม และด้านที่ 3 การคิดวิเคราะห์ เมื่อจำแนกตาม ประเภทของโรงพยาบาลต้นสังกัด มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้สำเร็จการศึกษาที่ปฏิบัติ งานในโรงพยาบาลชุมชน มีอัตลักษณ์ด้านการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม สูงกว่าทุกโรงพยาบาล

ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารทางการศึกษาพยาบาล เพื่อวางแผนปรับจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับแหล่งทุนหรือต้นสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Office of the Higher Education Commission. Guide to quality assurance in higher education. Nonthaburi: Pabpimp; 2015. (in Thai)

2. Human Resource Development of Praboromarajchanok Institut. Handbook for the implementation
of the Graduate Identity: of Praboromarajchanok Institut. Bangkok: Yutharin-printing; 2013. (in Thai)

3. Mitsumpune N, Kemkhan P, Santawaja CA. Follow up Study of Nursing Competence of Nurses Graduated in Academic Year 2006 from Bachelor of Nursing Science Program 2002 and fromDiploma in Nursing Science Program Revised in 1999 (2-year Continuing Program), Boromarajonani
College of Nursing, Bangkok. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok 2009;25(2):47-9. (in Thai)

4. Hanyut O. Ratanathavorn R. Quality and Identity of Graduated Nurses of School of Nursing,
Eastern Asia University in Academic Year 2010. J EAU Heritage. 2013;7(2):99-107. (In Thai)

5. Phosri N, Kusoom W. Identity of Nursing Students Suan Sunandha Rajabhat University. Journal
Research and Development Suan Sunandha Rajabhat University 2017;9(1):135-45. (in Thai)

6. Pungsawang N, Booncharoenpanich S. The Quality of Graduates according to Thai Qualifications
Framework for Higher Education and Desirable Characteristics according to Royal Thai Air Force
Nursing College. Royal Thai Navy Medical Journal 2017;44.(22):1-17. (in Thai)

7. Duangsuwan S, Hingkanont P, Prajanban P, Sukkaew K. The Relationship between Job
Competency and Quality of Nursing of Professional Nurses, Secondary and Tertiary Hospital,
Public Health Inspection Region 17, Ministry of Public Health. Journal of Nursing and Health
Sciences 2011;5(2):67-77. (In Thai)

8. Powpong, S, et al. The Identity of Nurses Graduated from Boromarajonani College of Nursing,
Nakhonratchasima. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima 2012;18(1):5-16. (in Thai)

9. Wong FKY, Zhao Y. Nursing Education in China: past, present and future. Journal of Nursing Management 2012;20:38-44.

10. Thailand Nursing and Midwifery Council. Competencies Registered Nurses. Bangkok: Siriyod-printing; 2010. (in Thai)

11. Ghanpetch A. The Construction Process of Desirable Characteristics of Graduate Nurses of Boromarajonani College of Nursing, Yala by Integrating Cultural Nursi ng Concept. (doctoral’s thesis). (Chonburi): Burapha University; 2011. (in Thai)