เผยแพร่แล้ว: 2023-09-14

การพัฒนาเครื่องมือส่งสัญญาณเพื่อใช้ติดตามเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา ในงานเภสัชกรรมการจ่ายยาด้วยการสร้างแผนที่มโนทัศน์

รจเรศ นิธิไพจิตร, ธีระพงษ์ ศรีศิลป์, พีรยา ศรีผ่อง, ปวิช พากฏิพัทธ์, นฤมล คูณเจริญรัตน์, เพชรรัตน์ดา ราชดา (ผู้แต่ง)

843-853

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

บุณยาพร เคลือบสำราญ, ศรินยา สัทธานนท์, แพรว สุวรรณศรีสุข, อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, อัลจนา เฟื่องจันทร์ (ผู้แต่ง)

861-872

คุณภาพของเว็บไซต์และเพจเฟสบุ๊กภาษาไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ฑิตยา จุ้ยศรีแก้ว, สุภาวดี ไขว้บุญ, จิรวัฒน์ ฉิมชั้น, มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย (ผู้แต่ง)

873-883

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับเภสัชกรชุมชนเรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์, นุศราพร เกษสมบูรณ์, ดรุณี พัฒนขจร, อัญชลี ศิริเทพทวี (ผู้แต่ง)

899-910

ผลของโปรแกรม PESAI (Privacy Computing Ecosystem for AI) และการจัดการโดยสหวิชาชีพ ต่อการชะลอโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง

ธิดารัตน์ มงคลสุคนธรัก, กฤษฎา ศิริภูมิ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, ณฐาภพ ชัยชญา, สุณี เลิศสินอุดม (ผู้แต่ง)

932-945

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะหมดไฟของเภสัชกรในโรงพยาบาลศิริราช

ปณัธรินทร์ เลิศเกียรติกร, วีรวุฒิ โตใหญ่, ศุณิชา ลิ้มกอปรไพบูลย์, พัตรสุนันท์ ชวิศเจริญวงศ์, ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช (ผู้แต่ง)

970-981

ลักษณะข้อร้องเรียนและการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยอาหาร: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ธาราทิพย์ คำธานี, องอาจ มณีใหม่, วีรยา ถาอุปชิต, เกศแก้ว บุญแสง, ไชยวิชิต ไชยสิทธิ์, ฐิติพร อินศร (ผู้แต่ง)

1034-1045

การวิเคราะห์ความคล้ายคลึงของลักษณะทางกายภาพของ ยาเม็ดและยาแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

จินตนา นภาพร, ธีราพร สุภาพันธุ์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, จิรวัฒน์ คำนึก, ชนาวัฒน์ ค้าแก้ว, ธนากร จึงสุวดี, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์ (ผู้แต่ง)

1060-1070

การประเมินความเหมาะสมของคำตอบที่เป็นภาษาไทยจาก ChatGPT ต่อคำถามเกี่ยวกับการใช้ยาในอาการเจ็บป่วยที่พบบ่อย

นันทพงศ์ บุญฤทธิ์, แอชลีย์ เอ็ม ฮอปกินส์, วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ (ผู้แต่ง)

1134-1148