ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

Main Article Content

บุณยาพร เคลือบสำราญ
ศรินยา สัทธานนท์
แพรว สุวรรณศรีสุข
อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
อัลจนา เฟื่องจันทร์

บทคัดย่อ

 


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลพุทธโสธร วิธีการ: รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง การศึกษาเก็บข้อมูลจากเวชระเบียนและสัมภาษณ์ประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาจากผู้ป่วยเบาหวานของคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาลพุทธโสธร จำนวน 317 ราย ผลการวิจัย: ผู้ป่วยอายุเฉลี่ย 60.6 ± 13.4 ปี ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (ร้อยละ 97.2) เป็นโรคเบาหวานมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 65.9) และได้รับการรักษาด้วยยาฉีดอินซูลินร่วมกับยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (ร้อยละ 51.1) ความชุกของประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำภายในระยะเวลา         6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 52.1 ของผู้ป่วย ผู้ป่วยร้อยละ 77.6 เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำแบบมีอาการแต่ไม่ทราบระดับน้ำตาลในเลือดขณะเกิดอาการ และร้อยละ 6.0 เคยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำระดับรุนแรงภายใน 1 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินเท่านั้น (เกิดภาวะนี้ร้อยละ 66.0) และผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลินร่วมกับยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (เกิดภาวะนี้ร้อยละ 55.6) มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมากกว่าการใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทานเพียงอย่างเดียว (เกิดภาวะนี้ร้อยละ 40.2) ผู้ป่วยที่เคยเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเองจะเคยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เคยเจาะปลายนิ้วด้วยตนเอง (ร้อยละ 63.3 และ 47.6 ตามลำดับ) สรุป: ความชุกของประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำของผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลพุทธโสธรยังอยู่ในระดับที่สูง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสบการณ์การเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ได้แก่ รูปแบบการใช้ยาควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการเจาะน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Saeedi P, Petersohn I, Salpea P, Malanda B, Karura- nga S, Unwin N, et al. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. Diabetes Res Clin Pract. 2019; 157: 1-10.

Seaquist ER, Anderson J, Childs B, Cryer P, Dagogo-Jack S, Fish L, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. Diabetes Care. 2013; 36: 1384-95.

Cryer PE, Axelrod L, Grossman AB, Heller SR, Montori VM, Seaquist ER, et al. Evaluation and management of adult hypoglycemic disorders: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94: 709–28.

McCoy RG, Lipska KJ, Yao X, Ross JS, Montori VM, Shah ND. Intensive treatment and severe hypogly- cemia among adults with type 2 diabetes. JAMA Intern Med. 2016; 176: 969–78.

The Diabetes Association of Thailand, The Endocrine Society of Thailand, Department of Medical Services, Ministry of Public Health, National Health Security Office. Diagnosis and report of hypogly- cemia in diabetes. In: Leelarassamee A, editor. Clinical practice guidelines for diabetes 2017. 3rd ed. Pathum Thani: Romyen Media; 2017. p.104.

American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Defining and reporting hypoglycemia in diabetes. Diabetes Care. 2005; 28: 1245-9.

Dagogo-Jack SE, Craft S, Cryer PE. Hypoglycemia-associated autonomic failure in insulin-dependent diabetes mellitus: recent antecedent hypoglycemia reduces autonomic responses to, symptoms of, and defense against subsequent hypoglycemia. J Clin Invest. 1993; 91: 819–28.

Segel SA, Paramore DS, Cryer PE. Hypoglycemia-associated autonomic failure in advanced type 2 diabetes. Diabetes. 2002; 51: 724–33.

Green AJ, Fox KM, Grandy S. Self-reported hypogly cemia and impact on quality of life and depression among adults with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 2012; 96: 313-8.

Pratipanawatr T, Satirapoj B, Ongphiphadhanakul B, Suwanwalaikorn S, Nitiyanant W. Impact of hypoglycemia on health-related quality of life among type 2 Diabetes: a cross-sectional study in Thailand. J Diabetes Res. 2019; 2019: 1-8.

Savard V, Gingras V, Leroux C, Bertrand A, Desjar dins K, Mircescu H, et al. Treatment of hypoglycemia in adult patients with type 1 diabetes: an observa- tional study. Can J Diabetes. 2016; 40: 318-23.

Edridge CL, Dunkley AJ, Bodicoat DH, Rose TC, Gray LJ, Davies MJ, et al. Prevalence and incidence of hypoglycaemia in 532,542 People with type 2 diabetes on oral therapies and insulin: a systematic review and meta-analysis of population based studies. PLoS One. 2015; 10: 1-20.

Gehlaut RR, Dogbey GY, Schwartz FL, Marling CR, Shubrook JH. Hypoglycemia in type 2 diabetes-more common than you think: a continuous glucose monitoring study. J Diabetes Sci Technol. 2015; 9: 999–1005.

Henderson JN, Allen KV, Dearyt IJ, Frier BM. Hypoglycaemia in insulin-treated type 2 diabetes: frequency, symptoms and impaired awareness. Diabet Med. 2003; 20: 1016-21.

Caeiro G, Romero SA, Solis SE, Pozzi JM, Lozano ME, Waitman JN. Type 2 diabetes. Prevalence of hypoglycemia in public versus private health care system. Medicina (B Aires). 2020; 80: 203-10.

Cho NH, Kim NK, Han E, Hong JH, Jeon EJ, Moon JS, et al. Patient understanding of hypoglycemia in tertiary referral centers. Diabetes Metab J. 2018; 42: 43-52.

Vindedziz SA, Marsh B, Sherriff JL, Dhaliwal SS, Stanton KG. Food selection for treatment of hypogly- caemia in insulin-treated diabetes: What happens in real life? Pract Diabetes. 2012; 29: 271–4.

Hussein Z, Kamaruddin NA, Chan SP, Jain A, Uppal S, Bebakar WW. Hypoglycemia awareness among insulin-treated patients with diabetes in Malaysia: a cohort subanalysis of the HAT study. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 133: 40-9.

Tiruneh GG, Abebe N, Dessie G. Self-reported hypoglycemia in adult diabetic patients in East Gojjam, Northwest Ethiopia: institution based cross-sectional study. BMC Endocr Disord. 2019; 19: 17-25.

Dissanayake HA, Keerthisena GSP, Gamage KKK, Liyanage JH, Ihalagama IRHS, Wijetunga WMUA, et al. Hypoglycaemia in diabetes: do we think enough of the cause?: an observational study on prevalence and causes of hypoglycaemia among patients with type 2 diabetes in an out-patient setting in Sri Lanka. BMC Endocr Disord. 2018; 18: 35-40.

Chaitanakul C, Komolsuradej N. Frequency and associated factors of hypoglycemic symptoms and fear of hypoglycemia in elderly patient with type 2 diabetes at primary care unit of Songklanagarind Hospital. Journal of Health Systems Research. 2019; 13: 312-22.

Kanthawong P. Relationship between fear of hypo glycemia towards blood sugar levels and factors associated with fear of hypoglycemia [master thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2016.

Sopap R, Kanchanaphibool I. Factors affecting hypo glycemia in type 2 diabetes patients requiring hospital admission. In: Graduate School Silpakorn University, editors. The 2nd National and Interna- tional Graduate Study Conference 2012, IGSC 2012; 2012 May 10-11; Nakon Pathom, Thailand. Nakon Pathom: Silpakorn University; 2012. p.1208-22.

Kaewput W, Thongprayoon C, Varothai N, Sirirung- reung A, Rangsin R, Bathini T, et al. Prevalence and associated factors of hospitalization for dysglycemia among elderly type 2 diabetes patients: a nationwide study. World J Diabetes. 2019; 10: 212-23.

Boonyarit C, Factors affecting hypoglycemia in patients with diabetes mellitus at Singburi Hospital. Singburi Hospital Journal. 2020; 29: 63-72.

Wattanasrisaroch P, Saleepoung L, Chonghuang klang S. Factors affecting hypoglycemia in type 2 diabetes patients Kabinburi Hospital. Mahasarakham Hospital Journal. 2016; 13: 51-60.

Kaewput W, Thongprayoon C, Varothai N, Sirirungreung A, Rangsin R, Bathini T, et al. Incidence and risk factors associated with outpatient hypoglycemia in patients with type 2 diabetes and chronic kidney disease: a nationwide study. Endocr Res. 2020; 45: 217-25.

Vanichbuncha K. Sample size determination. In: Vanichbuncha K, editor. Statistics for research. 12th ed. Bangkok: Samlada; 2018. p.25-8.

Sapbamrer R. Quality of research tools. In: Sap- bamrer R, editor. Research methodology in public health. Bangkok: Odian Store; 2016. p.132-41.

Podang J. Statistics and Basic Data Analysis for measurement in epidemiology and Disease pattern [online]. 2019 [cite Jun 12, 2022]. Available from: https://www.ph.mahidol.ac.th/phep/เอกสารการสอน CDCD_Border_รุ่นที่5,รุ่นที่6/28 พ,ค,62/สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นcdcu6_2562_พิมพ์.pdf

Graveling AJ, Frier BM. Impaired awareness of hypo glycaemia: a review. Diabetes Metab. 2010;10:64-74.

Van Meijel LA, Vegt FD, Abbink EJ, Rutters F, Schram MT, van der Klauw MM, et al. High prevalence of impaired awareness of hypoglycemia and severe hypoglycemia among people with insulin-treated type 2 diabetes: The Dutch Diabetes Pearl Cohort. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020 ;8: 1-8.

Lamounier RN, Geloneze B, Leite SO, Montenegro R, Zajdenverg L, Fernandes M, et al. Hypoglycemia incidence and awareness among insulin-treated patients with diabetes: the HAT study in Brazil. Diabetol Metab Syndro. 2018;10:83-92.

Wang JS, Lo SH, Yeh YP, Hwu CM, Huang CN, Hsieh CH, et al. Distinct associations of self-monitoring of blood glucose with glycemic control and hypoglycemia between groups of recently diagnosed and long-term follow-up type 2 diabetes: the Taiwan Diabetes Registry. Int J Clin Pract. 2021; 75: 1-8.