ความสนใจในการบริโภคขนมไทยจากสมุนไพรของผู้ออกกำลังกายและความคาดหวัง ต่อประโยชน์ด้านสุขภาพจากสมุนไพรและคุณลักษณะขนมไทย

Main Article Content

ปิยมาภรณ์ อุตรนคร
ทิพาพร กาญจนราช
ศรัญญา ตันติยาสวัสดิกุล
สุทิน ชนะบุญ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อระบุสัดส่วนของผู้ออกกำลังกายที่สนใจในการบริโภคขนมไทยที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ รวบรวมประโยชน์ด้านสุขภาพที่คาดหวังจากสมุนไพร ชนิดสมุนไพรที่ต้องการให้ใส่ในขนมไทย และคุณลักษณะขนมไทยที่คาดหวัง วิธีการ: การศึกษาเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์จากผู้ออกกำลังกาย 171 คน ที่เลือกโดยการสุ่มแบบบังเอิญบริเวณสวนสาธารณะ 4 แห่งรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2564 ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างสนใจในการบริโภคขนมไทยที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบ (155 คน ร้อยละ 90.6) ส่วนใหญ่ต้องการรับประทานเป็นของว่างช่วงบ่าย (107 คน ร้อยละ 62.6) ประโยชน์ที่คาดหวังจากสมุนไพรมากที่สุด คือ การป้องกันเกี่ยวกับภาวะอ้วนลงพุง (71 คน ร้อยละ 41.5) เช่น การควบคุมน้ำหนัก การลดระดับน้ำตาลในเลือด การลดปริมาณไขมันในเลือด รองลงมา คือ ผลต่อระบบทางเดินอาหาร (40 คน ร้อยละ 23.4) เช่น ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก ช่วยย่อย ช่วยป้องกันท้องอืด สมุนไพรที่ต้องการมากที่สุดคือใบเตย (30 คน ร้อยละ 17.5) ตามด้วย อัญชัน (8 คน ร้อยละ 4.7)  และตะไคร้ (8 คน ร้อยละ 4.7) คุณลักษณะขนมไทยที่ตัวอย่างคาดหวังสูงสุด คือ เนื้อสัมผัสที่นุ่ม (144 คน ร้อยละ 84.2)  รสชาติหวานน้อย (98 คน ร้อยละ 57.3) กลิ่นใบเตย (40 คน ร้อยละ 23.4)  สีที่นำมาแต่งต้องมาจากธรรมชาติ (125 คน ร้อยละ 73.1 ) รูปร่างขนาดเล็กพอดีคำ (70 คน ร้อยละ 40.9) สรุป: การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาขนมไทยให้เป็นขนมที่ส่งเสริมสุขภาพได้ โดยแนวทางการพัฒนาขนมไทย คือการเติมสมุนไพรที่มีผลในการส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินอาหาร  ควรทดแทนน้ำตาลด้วยสารให้ความหวานที่มาจากธรรมชาติที่ไม่ให้พลังงานและไม่กระตุ้นอินซูลิน กรณีที่เป็นขนมที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบควรทดแทนด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติอื่นที่มีปริมาณไขมันต่ำกว่ากะทิ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

UN General Assembly. Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [online]. 2015 [cited Aug 22, 2022]. Available from: www.un .org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf

Ekor M. The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety. Front Pharmacol 2014; 4: 177.

United Nations Population Division. Countries with the oldest populations in the world [online]. 2019 [cited Aug 22, 2022]. Available from: www.prb.org/ resources/countries-with-the-oldest-populations-in-the-world/

Amin T, Naik HR, Hussain SZ, Rather AH, Murtaza I, Dar BN. Structural properties of high-protein, low glycaemic index (GI) rice flour. Int J Food Prop. 2017; 20: 2793–804.

Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand-Miller JC. Inter national tables of glycemic index and glycemic load values: 2008. Diabetes Care. 2008; 31: 2281–3.

Setyadjit, Gibert O, Hoerudin, Sukasih E, Purwani EY, Alamsyah AN. Effect of ripening degree on the quality of intermediate product, banana flour cv Nangka. IOP Conf Ser Earth Environ Sci. 2019; 309: 012007.

Limsuwan T, Hengsawadi D, Puntaburt K, Thaweeru tthanon N. Development of nutrition and reduced calorie Thai dessert. In: Research and product development of healthy Thai food and promotion of Thai food consumption: Final research report. Bangkok: National Research Council of Thailand; 2009. p. 187–345.

Cooper RG, Kleinschmidt EJ. Winning businesses in product development: the critical success factors. Res-Tech Manag 2007; 50: 52–66.

Cochran WG. Sampling techniques. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1977.

Hooper SD, Glahn RP, Cichy KA. Single varietal dry bean (Phaseolus vulgaris L.) pastas: nutritional profile and consumer acceptability. Plant Foods Hum Nutr. 2019; 74: 342–9.

Anekpunyakul P, Sirilak S, Damee P. Herbal use behavior in health care among the people in receiving service at Naresuan university hospital. CUAST Journal.2020; 9: 76–90.

Scuteri A, Laurent S, Cucca F, Cockcroft J, Cunha PG, Mañas LR, et al. Metabolic syndrome across Europe: different clusters of risk factors. Eur J Prev Cardiol. 2015; 22: 486–91.

Tran BT, Jeong BY, Oh JK. The prevalence trend of metabolic syndrome and its components and risk factors in Korean adults: results from the Korean National Health and Nutrition Examination Survey 2008–2013. BMC Public Health. 2017; 17: 71.

Gradidge PJL, Crowther NJ. Review: metabolic syn drome in black South African women. Ethn Dis. 2017; 27: 189–200.

Hirode G, Wong RJ. Trends in the prevalence of metabolic syndrome in the United States, 2011-2016. JAMA. 2020; 323: 2526–8.

Hung NN, Kriengsinyos W, Rojroongwasinkul N, Aekplakorn W. Prevalence of metabolic syndrome and its prediction by simple adiposity indices in Thai adults. J Health Sci Med Res 2021; 39: 331–43.

Autchaliyapota B, Jarupinthusophon A, Lanumao M, Wongput N. Using stevia in steam layered sweets ‘Kanom Chan’ for health. Journal of Research and Innovation in Science and Technology. 2020; 1: 1-9.

Jaochakarasiri P. Development of low calories jelly product from tomato cider [master thesis]. Thamma- sat University; 2019.

Srisangwan N. Nutritional improvement of A-Lua and Foi-Thong desserts by using non-sugar sweeteners [master thesis]. Silpakorn University; 2012.

World Health Organization. Guideline: sugars intake for adults and children [online]. 2015 [cited Sep 8, 2022]. Available from: www.who.int/publications-detail-redirect/9789241549028

Kachintorn U. Epidemiology, approach and manage ment of functional dyspepsia in Thailand. J Gastro enterol and Hepatol 2011; 26: 32–4.

Ivanovitch K, Klaewkla J, Chongsuwat R, Viwatwong kasem C, Kitvorapat W. The intake of energy and selected nutrients by Thai urban sedentary workers: an evaluation of adherence to dietary recommen- dations. J Nutr Metab. 2014; 2014: 145182.

Menon R, Padmaja G, Jyothi AN, Asha V, Sajeev MS. Gluten-free starch noodles from sweet potato with reduced starch digestibility and enhanced protein content. J Food Sci Technol. 2016; 53: 3532–42.

Hongchai P, Losoda N. Effects of substitution with pregelatinized banana flour on quality of noodles. VRU Research and Development Journal Science and Technology. 2018; 13: 114–22.

Simões de Borba V, Silveira CO, Alves JB, Grupelli VM, Badiale-Furlong E. Experimental design applied in the semolina pasta cooking to increase the resistant starch formation. Lebensm Wiss Technol. 2021; 138: 110708.

Amaral O, Guerreiro CS, Gomes A, Cravo M. Resistant starch production in wheat bread: effect of ingredients, baking conditions and storage. Eur Food Res Technol. 2016; 242: 1747–53.

Dainty SA, Klingel SL, Pilkey SE, McDonald E, McKeown B, Emes MJ, et al. Resistant starch bagels reduce fasting and postprandial insulin in adults at risk of type 2 diabeter. J Nutr. 2016; 146: 2252–9.

Jiamjariyatam R, Promphen P, Boonburapong B. Development of Tuile from banana flour. Burapha Science Journal. 2020; 25: 464–81.

Shen D, Bai H, Li Z, Yu Y, Zhang H, Chen L. Positive effects of resistant starch supplementation on bowel function in healthy adults: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Food Sci Nutr. 2017; 68: 149-57.

Wang Y, Chen J, Song YH, Zhao R, Xia L, Chen Y, et al. Effects of the resistant starch on glucose, insulin, insulin resistance, and lipid parameters in overweight or obese adults: a systematic review and meta-analysis. Nutr Diabetes. 2019; 9: 19.

Gao C, Rao M, Huang W, Wan Q, Yan P, Long Y, et al. Resistant starch ameliorated insulin resistant in patients of type 2 diabetes with obesity: a systematic review and meta-analysis. Lipids Health Dis. 2019; 18: 205.

Halajzadeh J, Milajerdi A, Reiner Ž, Amirani E, Kolahdooz F, Barekat M, et al. Effects of resistant starch on glycemic control, serum lipoproteins and systemic inflammation in patients with metabolic syndrome and related disorders: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020; 60: 3172–84.

Yuan HC, Meng Y, Bai H, Shen DQ, Wan BC, Chen LY. Meta-analysis indicates that resistant starch lowers serum total cholesterol and low-density cholesterol. Nutr Res. 2018; 54: 1–11.

Ranhotra GS, Gelroth JA, Glaser BK. Energy value of resistant starch. J Food Sci 2006; 61: 453–5.

Willis HJ, Eldridge AL, Beiseigel J, Thomas W, Slavin JL. Greater satiety response with resistant starch and corn bran in human subjects. Nutr Res. 2009; 29: 100–5.

Bodinham CL, Frost GS, Robertson MD. Acute ingestion of resistant starch reduces food intake in healthy adults. Br J Nutr. 2010; 103: 917–22.

Tuminah S, Sihombing M. Frequent coconut milk intake increases the risk of vascular disease in adults. Universa Medicina. 2015; 34: 149–58.

Wongsudaluk W. Development of reduced calories and nutritional supplementation Thong Phap from Champedak (Artocarpus integer) [master thesis]. Songkhla Rajabhat University; 2019.

Choonhahirun A, Akesowan A. Partial fat and sugar replacement with soy milk, inulin and sucralose on quality of Thai Pandanus custard. Afr J Biotechnol. 2012; 11: 4611–9.

Tiwari A, Sharma HK, Kumar N, Kaur M. The effect of inulin as a fat replacer on the quality of low-fat ice cream. Int J Dairy Technol. 2015; 68: 374–80.

Charoenphun N, Kiawvijit J, Deeharing S. Develop ment of kanomtuay product for health. Journal of Food Technology, Siam University. 2018; 13: 24-35.

Chaikate S, Morakotjinda P, Thongrod W. The deve lopment of healthy thai dessert: A case study of Thong Ake. Journal of Research Unit on Science, Technology and Environment for Learning. 2017; 8: 261–70.