การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมกัญชาทางการแพทย์สำหรับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “อสม.รู้กัญชา เขตสุขภาพที่ 8”

Main Article Content

ลลินา สกุลพาเจริญ
ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
ปรกช โกมุทกลาง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “อสม.รู้กัญชา เขตสุขภาพที่ 8” (หลักสูตรฯ)  และศึกษาผลของหลักสูตรฯ ดังกล่าวต่อความรู้และความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วิธีการ: การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการพัฒนา อสม. ด้านกัญชาทางการแพทย์ ขั้นตอนที่ 2 เป็นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฯ ขั้นตอนที่ 3 เป็นการทดลองใช้หลักสูตรฯ และขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฯ กลุ่มตัวอย่าง คือ อสม. จำนวน 30 คน แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวที่มีการวัดก่อนและหลังการฝึกอบรม การศึกษาวัดความรู้ของ อสม. ด้านกัญชาทางการแพทย์ก่อนและหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัย: หลักสูตรฯ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1. เหตุผลและความจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฯ 2. หลักการของหลักสูตรฯ 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ 4. โครงสร้างของหลักสูตรฯ 5. กิจกรรมการเรียนรู้ 6. สื่อประกอบการเรียนรู้ และ 7. การวัดและการประเมินผล การประเมินคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรฯมีความสอดคล้องกันและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.70±0.39 จากคะแนนเต็ม 5) ผลการใช้หลักสูตรฯ ในการอบรม พบว่า ความรู้เฉลี่ยของ อสม. หลังการอบรม (13.40±1.92 จากคะแนนเต็ม 15) สูงกว่าก่อนอบรม (10.07±3.57) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.001, 95%CI ของคะแนนที่เพิ่มขึ้น คือ 1.70-4.96) ในด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ พบว่า อสม. พึงพอใจต่อหลักสูตรฯ มาก (4.16±0.51 จากคะแนนเต็ม 5) สรุป: หลักสูตรฯ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในหลักสูตรและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้หลักสูตรฯ พบว่า ความรู้ของ อสม. เพิ่มขึ้นหลังการอบรม และอสม. มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ ในระดับมาก หลักสูตรฯ จึงสามารถใช้เป็นหลักสูตรมาตรฐานในการฝึกอบรมให้กับ อสม. ในพื้นที่อื่นต่อไป 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Ministry of Public Health. Ministry of Health Policy [online]. [cited Jul 1, 2022]. Available from: ops.mo ph.go.th/public/index.php/policy_plan.

Notification of the Ministry of Public Health Re: Specifying the names of narcotics of category V, B.E. 2565. Royal Gazette No. 139, Part 35D special (Feb 9, 2022).

Regulations of the Ministry of Health on village health volunteers B.E. 2554. Royal Gazette No. 128, Part 33D special (Mar 20, 2011).

Smithikrai C. Training for personnel in the organi zation. 9th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Press; 2016.

Patphol M. Principles of curriculum development [online]. 2019 [cited Jul 15, 2022]. Available from: www.curriculumandlearning.com

Royal Academy. Dictionary of educational terms Royal Institute edition. Bangkok: Arun Printing; 2012.

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. Number of village health volunteers by subdistrict [online]. [cited Jul 1, 2022]. Available from: www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/ Report/OSMRP000S8.php

Hannarong C. Development of a team leadership training course for executives in an establishment. Veridian E-Journal Silpakorn University 2014; 7: 227 -37.

Taba H. Curriculum development: theory and practice. New York: Harcourt, Brace & World. 1962.

Tyler RW Basic Principle of curriculum and Instruc- tion. Chicago: University of Chicago Press. 1969.

Wongyai W. Curriculum Innovation and learning to citizenship. Bangkok: R and Print; 2011.

Patphol M. Research and development for curricu- lum development and learning [online]. 2019 [cited Jul 15, 2022]. Available from: www.curriculumandlea rning.com

Patphol M. Contemporary curriculum development model [online]. 2019 [cited Jul 15, 2022]. Available from: www.curriculumandlearning.com

Joyce B, Weil M. Model of teaching. 6th ed. Boston. Allyn and Bacon Publishing; 2009.

Sitthichaiyakarn S, Patphol M, Wongyai W, Nooprick C. The development of a training curriculum to enhance the ability of secondary teachers in the learning management of the integrated nature of science. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 2017; 10: 1076-88.

Prapasanobol V, Thongkam S, Nillapun M. The development of online curriculum to enhance class room research design competency for pre-service teacher in Petchaburi Rajabhat University. Journal of Education Naresuan University. 2022; 24: 211-21.

Sakulkanokwattana K, Adipattaranan N, Nguen yuang S, Saengsin N. Development of an instruc- tional model to enhance the critical reading ability in english of upper secondary school students. Journal of Research Methodology 2021; 34: 73-85.