บทบาทของ Cladribine ในการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ในระยะกำเริบที่มีการดำเนินโรครุนแรง

Main Article Content

เศรษฐพงศ์ ขจรไชยกุล

บทคัดย่อ

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือ multiple sclerosis เป็นโรคที่เกิดจากเม็ดเลือดขาวชนิด B-lymphocyte และ T-lymphocyte ทำลาย myelin sheath ซึ่งทำให้การนำกระแสประสาทช้าลงและทำให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติ  วิธีการรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินโรค (disease-modifying therapy) เพื่อชะลอการดำเนินโรคและทำให้โรคมีระยะสงบยาวนานขึ้นจึงถูกนำมาใช้ โดยเลือกใช้ยาที่มีประสิทธิภาพในการลดเม็ดเลือดขาวชนิดดังกล่าวได้นานเป็นหลัก ปัจจุบัน แนวคิดการใช้ยาระยะสั้นแต่สามารถลดเม็ดเลือดขาวชนิดที่ก่อโรคได้นาน (immune reconstitution therapy) กำลังเป็นที่สนใจ cladribine จัดเป็นยาในกลุ่มนี้ และมีการนำมาใช้ในประเทศไทย บทความนี้จึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ cladribine การศึกษาด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งการทดลองทางคลินิกในระยะที่สามและการศึกษาในสภาพของการรักษาจริง ให้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกัน คือ ผู้ป่วยที่ได้รับยา cladribine มีระยะโรคสงบยาวนานขึ้น รอยโรคที่เกิดใหม่ในระบบประสาทมีน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรระวัง คือ ทำให้เม็ดเลือดขาวต่ำและเพิ่มโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ดังนั้นจึงมีข้อห้ามใช้ในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องและกลุ่มผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ ขนาดยาที่แนะนำคือ 3.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งให้ 2 รอบการรักษาและห่างกัน 1 ปี แต่ละรอบการรักษาควรได้ยา 1.75 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งให้ 2 สัปดาห์ ก่อนให้ยาในรอบการรักษาที่ 2 ควรมีการตรวจวัดจำนวนเม็ดเลือดขาวก่อนเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Johnston JB. Mechanism of action of pentostatin and cladribine in hairy cell leukemia. Leuk Lymphoma 2011; 52 Suppl 2: 43-5

Neurological Institute of Thailand. Clinical practice guidelines: Multiple sclerosis and neuromyelitis opti ca spectrum disorder. Bangkok: Thana Place; 2018.

Filippi M, Bar-Or A, Piehl F, Preziosa P, Solari A, Vukusic S, Rocca MA. Multiple sclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2018; 4: 43.

Dobson R, Giovannoni G. multiple sclerosis – a review. Eur J Neurol 2019; 26: 27-40.

Hurwitz BJ. The diagnosis of multiple sclerosis and the clinical subtypes. Ann Indian Acad Neurol 2009; 12: 226-30.

Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, Carroll WM, Coetzee T, Comi G, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol. 2018; 17: 162-73.

Laule C, Vavasour IM, Kolind SH, Li DK, Traboulsee TL, Moore GR, MacKay AL. Magnetic resonance imaging of myelin. Neurotherapeutics 2007; 4: 460-84.

McGinley MP, Goldschmidt CH, Rae-Grant AD. Diagnosis and treatment of multiple sclerosis: A review. JAMA 2021 Feb; 325: 765-79.

Olek MJ, Mowry E. Disease-modifying therapies for multiple sclerosis: Pharmacology, administration, and adverse effects [online]. 2022 [cited May 5, 2022]. Available form: www.uptodate.com/contents/ disease-modifying-therapies-for-multiple-sclerosis-pharmacology-administration-and-adverse-effects

Olek MJ, Mowry E. Initial disease-modifying therapy for relapsing-remitting multiple sclerosis [online]. 2022; [cited May 5, 2022]. Available form: www.upto date.com/contents/initial-disease-modifying-therapy-for-relapsing-remitting-multiple-sclerosis-in-adults

Giovannoni G, Mathews J. Cladribine tablets for relapsing-remitting multiple sclerosis: A clinician's review. Neurol Ther 2022; 11: 571-95.

European Medicines Agency. Mavenclad® [online]. 2020 [cited May 9, 2022]. Available form: www.ema. europa.eu/en/documents/product-information/maven clad-epar-product-information_en.pdf

Merck Serono. Mavenclad 10 mg tablets [online]. 2022 [cited May 9, 2022] Available form: www.medi cines.org.uk/emc/product/8435/smpc

Giovannoni G. Cladribine to treat relapsing forms of multiple sclerosis. Neurotherapeutics 2017; 14: 874-87.

Deeks ED. Correction to: cladribine tablets: A review in relapsing MS. CNS Drugs 2019; 33: 193.

Baker D, Herrod SS, Alvarez-Gonzalez C, Zalewski L, Albor C, Schmierer K. Both cladribine and alemtu zumab may effect MS via B-cell depletion. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2017; 4: e360.

Qasrawi A, Bahaj W, Qasrawi L, Abughanimeh O, Foxworth J, Gaur R. Cladribine in the remission induction of adult acute myeloid leukemia: where do we stand?. Ann Hematol 2019; 98: 561-79.

Micromedex®. Cladribine [online]. 2020 [cited May 18, 2022]. Available from: www.micromedexsolution s.com

Giovannoni G, Comi G, Cook S, Rammohan K, Rieckmann P, Soelberg Sørensen P, et al. CLARITY Study Group. A placebo-controlled trial of oral cladri- bine for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2010; 362: 416-26.

Cook S, Vermersch P, Comi G, Giovannoni G, Rammohan K, Rieckmann P, et al. Safety and tolerability of cladribine tablets in multiple sclerosis: the CLARITY (CLAdRIbine Tablets treating multiple sclerosis orallY) study. Mult Scler 2011; 17: 578-93.

Giovannoni G, Soelberg Sorensen P, Cook S, Rammohan K, Rieckmann P, Comi G, et al. Safety and efficacy of cladribine tablets in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Results from the randomized extension trial of the CLARITY study. Mult Scler 2018; 24: 1594-1604.

Leist TP, Comi G, Cree BA, Coyle PK, Freedman MS, Hartung HP, et al. oral cladribine for early MS (ORACLE MS) Study Group. Effect of oral cladribine on time to conversion to clinically definite multiple sclerosis in patients with a first demyelinating event (ORACLE MS): a phase 3 randomised trial. Lancet Neurol 2014; 13: 257-67.

AlJumah M, Alkhawajah MM, Qureshi S, Al-Thubaiti I, Ayoub O, Bohlega SA, et al. Cladribine tablets and relapsing-remitting multiple sclerosis: A pragmatic, narrative review of what physicians need to know. Neurol Ther 2020; 9: 11-23.

Signori A, Saccà F, Lanzillo R, Maniscalco GT, Signoriello E, Repice AM, et al. Cladribine vs other drugs in MS: Merging randomized trial with real-life data. Neurol-Neuroimmunoly Neuroinflammn 2020; 7: e878. doi: 10.1212/NXI.0000000000000878.

Siddiqui MK, Khurana IS, Budhia S, Hettle R, Harty G, Wong SL. Systematic literature review and net- work meta-analysis of cladribine tablets versus alter- native disease-modifying treatments for relapsing–remitting multiple sclerosis. Curr Med Res Opin 2018 ; 34: 1361-71.

Pfeuffer S, Rolfes L, Hackert J, Kleinschnitz K, Ruck T, Wiendl H, et al. Effectiveness and safety of cladribine in MS: Real-world experience from two tertiary centres. Mult Scler 2022; 28: 257-68.

Rolfes L, Pfeuffer S, Huntemann N, Schmidt M, Su C, Skuljec J, et al. Immunological consequences of cladribine treatment in multiple sclerosis: A real-world study. Mult Scler Relat Disord 2022; 64: 103931. doi: 10.1016/j.msard.2022.103931

Moser T, Ziemssen T, Sellner J. Real-world evi- dence for cladribine tablets in multiple sclerosis: further insights into efficacy and safety. Wien Med Wochenschr 2022; 172: 365-72.

Petracca M, Ruggieri S, Barbuti E, Ianniello A, Fantozzi R, Maniscalco GT, et al. Predictors of cladribine effectiveness and safety in multiple sclerosis: A real-world, multicenter, 2-year follow-up study. Neurol Ther 2022; 11: 1193-208.

Inshasi JS, Alfahad S, Alsaadi T, Hassan A, Zein T, Mifsud VA, et al. Position of cladribine tablets in the management of relapsing-remitting multiple sclerosis: An expert narrative review from the United Arab Emirates. Neurol Ther 2021; 10: 435-54.

Pisonthi C, Nithima S, Worasuda Y. ISafE and the evidence-based approach for essential medicines selection in Thailand. Essent Drugs Monit 2005; 34: 18-9.

Micromedex®. Fingolimod [online]. 2020 [cited Nov 8, 2022]. Available from: www.micromedexsolutions .com

Micromedex®. Natalizumab [online]. 2020 [cited Nov 8, 2022]. Available from: www.micromedexsolu tions.com

Fingolimod [online]. 2020 [cited Nov 8, 2022]. Available from: www.uptodate.com/contents/fingolimod-drug-information?search=fingolimod&source=panel_search_result&selectedTitle=1~17&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1.

Natalizumab [online]. 2020 [cited Nov 8, 2022]. Available from: www.uptodate.com/contents/natalizumab-drug-information?search=natalizumab&source=panel_search_result&selectedTitle=1~36&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&display_rank=1.

Ministry of Public Health. National drug information: Median price [online]. 2019 [cited Nov 8, 2022]. Available from: /ndi.fda.moph.go.th/drug_value.