แบบแผน ผลการรักษาทางคลินิก และความปลอดภัยของการใช้ยาฉีดโคลิสตินในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ณ โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

คุณรางค์ โทธรัตน์
กษิดิศ วงค์ปินตา
อัครวัฒน์ กรจิระเกษมศานติ์
ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้ยา ผลการรักษาทางคลินิก และความปลอดภัยของยา colistin ในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 เดือน ถึง 15 ปี ของแผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ วิธีการ: การศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวางครั้งนี้เก็บข้อมูลแบบแผนการใช้ยา ผลของการใช้ยา colistin ทั้งด้านผลการรักษาทางคลินิกและความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษา: ผู้ป่วยทั้งหมด 121 ราย มีค่ามัธยฐานอายุ เท่ากับ 9 เดือน (3.0 - 27.5 เดือน) การใช้ยา colistin ในรูปแบบจำเพาะเจาะจงพบในผู้ป่วยจำนวน 84 ราย (ร้อยละ 69.4) ค่าเฉลี่ยของขนาดยาต่อเนื่องของยาฉีด colistin เท่ากับ 4.83±0.73 มก./กก./วัน ผู้ป่วยจำนวน 101 ราย (ร้อยละ 83.5)  มีระยะห่างของการให้ยาทุก 12 ชั่วโมง และมัธยฐานของระยะเวลาการใช้ยา colistin เท่ากับ 10.0 วัน (7.0-14.0 วัน) การใช้ยาแบบขนาดเริ่มต้นพบในผู้ป่วยจำนวน 46 ราย (ร้อยละ 38.0) ยาต้านจุลชีพที่ใช้ร่วมกับยา colistin มากที่สุด ได้แก่ meropenem 79 ราย (ร้อยละ 65.3) และ cefoperazone/sulbactam 36 ราย (ร้อยละ 29.8)  ผู้ป่วยมีผลการรักษาทางคลินิกดีขึ้น จำนวน 85 ราย (ร้อยละ 70.8) เสียชีวิต 15 ราย (ร้อยละ 12.5) ด้านความปลอดภัยพบผู้ป่วยเกิดพิษต่อไตแบบไตวายเฉียบพลันตั้งแต่ระดับบาดเจ็บ (injury) ขึ้นไปตามเกณฑ์ของ pRIFLE (pediatric Risk Injury Failure Loss End-stage renal disease) จำนวน 2 ราย (ร้อยละ 1.7) และไม่พบความเป็นพิษต่อระบบประสาทที่สัมพันธ์กับยา colistin สรุป: ผู้ป่วยที่ใช้ยา colistin เป็นผู้ป่วยเด็กวิกฤต ใช้ยาขนาดต่อเนื่องตามขนาด ระยะห่าง และระยะเวลาตามคำแนะนำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้ยาขนาดเริ่มต้น ยาต้านจุลชีพที่ใช้ร่วมกับยาฉีด colistin มากที่สุดได้แก่ meropenem และ cefoperazone/sulbactam ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีผลการรักษาทางคลินิกดีขึ้น ส่วนน้อยพบภาวะไตวายเฉียบพลัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. WHO publishes list of bacteria for which new antibiotics are urgently needed [online]. 2017 [cited Jan 22, 2023]. Available from: www.who.int/news/item/27-02-2017-who-publi shes-list-of-bacteria-for-which-new-antibiotics-are-ur gently-needed.

National Antimicrobial Resistance Surveillance Center of Thailand (NARST). Percentage of susceptible organisms isolated all specimens, 92 hospitals, Jan-Dec 2019 [online]. 2020 [cited Jan 22, 2023]. Available from: narst.dmsc.moph.go.th/antibio grams/2019/12/Jan-Dec2019-All.pdf.

Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America guidance on the treatment of AmpC β-lactamase-producing Enterobacterales, carbapenem -resistant Acinetobacter baumannii, and Stenotropho monas maltophilia infections version 2.0 [online]. 2022 [cited Jan 31, 2023]. Available from: www.idso ciety.org/practice-guideline/amr-guidance-2.0/.

Tamma PD, Aitken SL, Bonomo RA, Mathers AJ, van Duin D, Clancy CJ. Infectious Diseases Society of America antimicrobial-resistant treatment guidance: Gram-negative bacterial infections version 1.1 [online]. [cited Jan 31, 2023]. Available from: www.id society.org/practice-guideline/amr-guidance/.

US FDA. Coly-Mycin® M parenteral. Colistimethate for Injection [online]. 2017 [cited Jan 22, 2023]. Available from: www.accessdata.fda.gov/drugsatfda _docs/label/2017/050108s033lbl.pdf.

Antachopoulos C, Iosifidis E. Colistin use in neonates and children with infections due to carbapenem-resistant bacteria. Pediatr Infect Dis J 2017; 36: 905-7.

Wacharachaisurapol N, Phasomsap C, Sukkummee W, Phaisal W, Chanakul A, Wittayalertpanya S, et al. Greater optimisation of pharmacokinetic/pharma codynamic parameters through a loading dose of intravenous colistin in paediatric patients. Int J Anti microb Agents. 2020; 55: 105940.

Wacharachaisurapol N, Sukkummee W, Anunsittichai O, Srisan P, Sangkhamal S, Chantharit P, et al. Dose recommendations for intravenous colistin in pediatric patients from a prospective, multicenter, population pharmacokinetic study. Int J Infect Dis. 2021; 109: 230-7.

Nakwan N, Chokephaibulkit K, Imberti R. The use of colistin for the treatment of multidrug-resistant gram-negative infections in neonates and infants: A review of the literature. Pediatr Infect Dis J 2019; 38: 1107-12.

Nakwan N, Wannaro J, Thongmak T, Pornladnum P, Saksawad R, Nakwan N, et al. Safety in treatment of ventilator-associated pneumonia due to extensive drug-resistant Acinetobacter baumannii with aeroso- lized colistin in neonates: a preliminary report. Pediatr Pulmonol 2011; 46: 60-6.

Al-Lawama M, Aljbour H, Tanash A, Badran E. Intravenous colistin in the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter in neonates. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2016; 15: 8.

Choudhry S, Ahmad E, Batool A, Raja N. Use of colistin for the treatment of multi drug resistant isolates in neonates. J Pak Med Assoc. 2017; 67: 1157-60.

Kapoor K, Jajoo M, Dublish S, Dabas V, Gupta S, Manchanda V. Intravenous colistin for multidrug-resistant gram-negative infections in critically ill pediatric patients. Pediatr Crit Care Med 2013; 14: e268-72.

Sahbudak Bal Z, Kamit Can F, Yazici P, Berna Anil A, Duyu M, Yilmaz Ciftdogan D, et al. The evaluation of safety and efficacy of colistin use in pediatric intensive care unit: Results from two reference hospitals and review of literature. J Infect Chemother 2018; 24: 370-5.

Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care-associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting. Am J Infect Control. 2008; 36: 309-32.

Schwartz GJ, Feld LG, Langford DJ. A simple estimate of glomerular filtration rate in full-term infants during the first year of life. J Pediatr 1984; 104: 849-54.

Akcan-Arikan A, Zappitelli M, Loftis LL, Washburn KK, Jefferson LS, Goldstein SL. Modified RIFLE criteria in critically ill children with acute kidney injury. Kidney Int 2007; 71: 1028-35.

Goldstein B, Giroir B, Randolph A. International pediatric sepsis consensus conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit Care Med 2005; 6: 2-8.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Glossary of terms related to antibiotic resistance. [online]. 2019 [cited Jan 26, 2023]. Available from: www.cdc.gov/narms/resources/glossary.html.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Healthcare-associated infections (HAIs) [online]. 2019; 2019 [cited Jan 26, 2023]. Available from: www.cdc.gov/hai/organisms/cre/index.html.

Colistimethate. Lexi-drugs online [database on the Internet]. Hudson (OH): Lexicomp Inc.; 2022 [updated Feb 1, 2022; cited Feb 3, 2022]. Available from: online.lexi.com. Subscription required to view.

European Medicine Agency (EMA). European Medicines Agency completes review of polymyxin-based medicines [online]. 2014 [updated Oct 24, 2014; cited Feb 3, 2022]. Available from: www.ema.europa.eu/en/news/european-medicines-agency-completes-review-polymyxin-based-medici nes.

Karli A, Paksu MS, Karadag A, Belet N, Paksu S, Guney AK, et al. Colistin use in pediatric intensive care unit for severe nosocomial infections: experience of an university hospital. Ann Clin Microbiol Antimicrob 2013; 12: 32.

Tamma PD, Newland JG, Pannaraj PS, Metjian TA, Banerjee R, Gerber JS, et al. The use of intravenous colistin among children in the United States: results from a multicenter, case series. Pediatr Infect Dis J. 2013; 32: 17-22.

Hsu AJ, Tamma PD. Treatment of multidrug-resistant Gram-negative infections in children. Clin Infect Dis. 2014; 58: 1439-48.

Fatehi S, Eshaghi H, Sharifzadeh M, Mirrahimi B, Qorbani M, Tanzifi P, et al. A randomized clinical trial evaluating the efficacy of colistin loading dose in critically ill children. J Res Pharm Pract 2019; 8: 196-201.

Karaaslan A, Çağan E, Kadayifci EK, Atıcı S, Akkoç G, Yakut N, et al. Intravenous colistin use for multidrug-resistant gram-negative infections in pediatric patients. Balkan Med J 2016; 33: 627-32.

Losifidis E, Antachopoulos C, Ioannidou M, Mitroudi M, Sdougka M, Drossou-Agakidou V, et al. Colistin administration to pediatric and neonatal patients. Eur J Pediatr 2010; 169: 867-74.

Bian X, Liu X, Feng M, Bergen PJ, Li J, Chen Y, et al. Enhanced bacterial killing with colistin/sulbactam combination against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. Int J Antimicrob Agents 2021; 57: 106271.

Daoud Z, Mansour N, Masri K. Synergistic combination of carbapenems and colistin against P. aeruginosa and A. baumannii. Open J Med Microbiol 2013; 3: 253-8.