การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับเภสัชกรชุมชนเรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

Main Article Content

อมรรัตน์ ชวนไชยสิทธิ์
นุศราพร เกษสมบูรณ์
ดรุณี พัฒนขจร
อัญชลี ศิริเทพทวี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรออนไลน์สำหรับเภสัชกรชุมชนเรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต (หลักสูตรฯ) วิธีการ: การศึกษานี้ใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา เครือข่ายที่ร่วมพัฒนาหลักสูตรฯ ประกอบด้วย    เภสัชกรชุมชนจากร้านยาในจังหวัดนครราชสีมา 5 คน นักจิตวิทยา 1 คน และจิตแพทย์ 1 คน กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนา โดยสอบถามความต้องการของผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรชุมชน 2) การจัดทำกรอบแนวคิดหลักสูตรฯ 3) การออกแบบและจัดทำต้นร่างหลักสูตรฯ 4) การตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการโดย 3 วิธี คือ 4.1) การวิเคราะห์ความเหมาะสมของหัวข้อและระยะเวลาจากร่างหลักสูตรฯ โดยสอบถามความคิดเห็นจากสหวิชาชีพที่ดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 4.2) การตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และ 4.3) การตรวจสอบคุณภาพเชิงเทคนิคโดยผู้เข้ารับการอบรม และ 5) การทดลองใช้ในตัวอย่างเภสัชกรชุมชน จำนวน 5 คน การประเมินผลทำโดยใช้แบบทดสอบก่อนและหลังอบรมและการฝึกปฏิบัติ ผลการวิจัย: โครงสร้างของหลักสูตรฯ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ 1) ทฤษฎีหลักการการให้การปรึกษา 2) วิธีการจัดการความเครียดด้วยตนเอง และ 3) การฝึกทักษะการให้การปรึกษาและจัดการความเครียด ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2 วัน รูปแบบการสอนเป็นแบบออนไลน์ที่เน้นการสื่อสาร 2 ทางตลอดระยะเวลาการสอน สัดส่วนวิทยากรต่อผู้เรียนในช่วงฝึกปฏิบัติคือ 1:3 การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของหลักสูตรมีค่าดัชนีความสอดคล้องภายใน 0.67 - 1 ผลการทดสอบความรู้ภายหลังการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทักษะการให้การปรึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติของผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยนร้อยละ 90 สรุป: หลักสูตรออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้เภสัชกรชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในเรื่องการจัดการความเครียดในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ThaiPBSNews. Covid-19 pandemic causes 216,098 Thai people "highly stressed" [online]. 2022 [ cited Sep 10, 2022]. Available from: news.thaipbs.or.th/ content/311531.

Nakornratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospi- tal. Committed suicide report [online]. 2021 [cited Sep 10, 2022]. Available from: suicide.dmh.go.th/re port/suicide/stat_prov.asp?ndead=2.

Sukanich P. Etiology of mental disorders [online]. 2011 [cited Sep 15, 2022]. Available from: www.rama.mahi dol.ac.th/ramamental/sites.

Division of Health Economics and Health Security. 1323: Twenty four hours telephone counselling report [online]. 2020 [cited Sep 15, 2022]. Available from: dhes.moph.go.th.

Department of Mental Health. 1323counseling for mental health problems [online]. 2022 [cited Sep 10, 2022]. Available from: www.facebook.com/helpline 1323.

Mooddelight.com. Chat bot for mental health coun- selling [online]. 2022 [cited Sep 10, 2022]. Available from: www.mooddelight.com/index.php/blog/hotline.

Digital Government Development Agency. Numbers of mental health professional [online]. 2022 [cited Sep 10, 2022]. Available from: data.go.th/dataset/ specialist.

Bell S, McLachlan AJ, Aslani P, Whitehead P, Chen TF. Community pharmacy services to optimise the use of medications for mental illness: a systematic review. Aust New Zealand Health Policy. 2005; 2: 29. doi: 10.1186/1743-8462-2-29.

Rubio-Valera M, Chen TF, O'Reilly CL. New roles for pharmacists in community mental health care: a narrative review. Int J Environ Res Public Health 2014; 11: 10967-90.

Moore CH, Powell BD, Kyle JA. The role of the community pharmacist in mental health. US Pharm. 2018; 43: 13-20.

Department of Mental Health. Ministry of health inspection report [online]. 2020 [cited Mar 2, 2022]. Available from: www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_ web/document/200923160083594025.pdf.

Nakhonratchasima Psychiatric Hospital. Guidelines for the distribution of psychiatric patients receiving medicines at drugstores [online]. 2019 [cited Mar 2, 2022]. Available from: www.pharmcare.dmh.go.th.

Khampang R, Tantivess S, Leelahavarong P, Yanpiboon A, Ponrakdee K, Yangtisan A et al. An evaluation of the pilot program on drug-dispensing services in pharmacies to reduce hospital congestion phase II. Nonthaburi: Health Systems Research Institute; 2020.

Laksanawongsri P. Community pharmacist’s roles in stress management. In: Suksriwong S. editors. Stress management. Bangkok: Faculty of Pharmacy, Mahidol University; 1998. p.72-92.

Songsirisuk N, Upakdee N. Survey of community pharmacist’s professional activities in Thailand. Thai- land Journal of Pharmacy Practice 2017; 9: 307-20

Srisopa P, Asarath T. Nursing role in preventing and managing stress. Burapha Journal of Medicine 2017; 4: 79-92.

Department of Mental Health. Psychosocial support model for health provider network [online]. 2011 [cited Aug 26, 2022]. Available from: dmh.go.th/ebook/ view.asp?id=253.

Devision of Mental Health Promotion and Develop ment. Guideline for psychosocial support in psycho social clinic and ambulatory clinic in seconday hospital.(Trial version) [online]. 2016 [cited Aug 6, 2022]. Available dmh-elibrary.org/items/show/1151.

Patphol M, Curriculum developmrnt model [online]. 2020 [cited Sep 20, 2022]. Available from: www.curriculumandlearning.com/index.php?page=Home&language=th.

Palitnonkiat Y. Research and development mental health technology manual. Bangkok: Bureau of Mental Health Technical Development; 2011.

Schneiderhan J, Guetterman TC, Dobson ML. Curri culum development: a how to primer. Fam Med Com Health 2019; 7: 1-6

Wongyai W. Backward curriculum design. In: Thai teaching profession encyclopedia. Bangkok: Secre- tariat Office of The Teachers Council of Thailand; 2009. p.141-8.

Parinyarux P, Wongpoowarak P, Dhippayom T, Kiti kannakorn N. Customer expectation survey on the competency of community pharmacists and future. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2020; 15: 67-80.

Joomprabutra W, Kenbubpha K, Palabut S. Develop ment and effectiveness of an online training program based on adolescent depression guidelines for physicians in the 10th Public Health Region. Journal of Mental Health of Thailand 2021; 29: 333-44.

Verville L, Dc PC, Grondin D, Mior S, Moodley K, Kay R. et.al. Using technology-based educational interventions to improve knowledge about clinical practice guidelines. J Chiropr Educ 2021; 35: 149-57.