เผยแพร่แล้ว: 2023-03-10

การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยเกณฑ์ STOPP/START ฉบับดัดแปลง ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

ประคอง ชิณวงษ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชรธนะกิจ, อโณทัย วิริยะกาญจนา, อัครเดช บุญเย็น (ผู้แต่ง)

279-293

ปริมาณงานและความต้องการอัตรากำลังเภสัชกรเพื่อปฏิบัติงานปฐมภูมิในจังหวัดเชียงใหม่

วุฒิประกร หล้าอี่, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, ศิริตรี สุทธจิตต์ (ผู้แต่ง)

331-346

ผลลัพธ์การรักษาและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการรักษา ผู้ป่วยวัณโรคปอดในผู้ใหญ่ ณ คลินิกควบคุมการติดเชื้อทางเดินหายใจ

นันทวัฒน์ ตันธนาสุวัฒน์, กมล แก้วกิติณรงค์, กำพล สุวรรณพิมลกุล, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ (ผู้แต่ง)

375-388

การพัฒนาเครื่องมือเก็บสารคัดหลั่งจากโพรงจมูก

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ไกลตา ศรีสิงห์, ชนิดา จันทร์ทิม (ผู้แต่ง)

389-396

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในภาษาอีสานที่แนะนำการใช้ ยาพ่นสูดกำหนดขนาดและการทดสอบในผู้ป่วยโรคหืด

พนิดา ไชยอ้วน, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ปาริฉัตร เกิดจันทึก (ผู้แต่ง)

443-459

การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดขนานแรกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจาย

จักรี พรอรรถพันธ์, บัณฑิต จันทร์สอาด, วิทวัส จิตต์ผิวงาม, ชัยวัฒน์ บูรณชนอาภา, ขวัญจิต ด่านวิไล (ผู้แต่ง)

468-476

ความรู้และพฤติกรรมการย้อมผมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กวินนาถ แปลงมาลย์, พิมพร ลีลาพรพิสิฐ, ชิดชนก เรือนก้อน, วรพรรณ ภู่มณี (ผู้แต่ง)

491-500

ผลของการให้ความรู้ออนไลน์ต่อความรู้ในการใช้อุปกรณ์ ตวงยาน้ำและการบริหารยาสำหรับเด็กของผู้ปกครอง

อรวรรณ แซ่ลิ่ม, อุมาพร เจริญผาสุก, ศิริกานต์ ชัยวิศิษฐ์ , นาซนีน ไวยรูป , มัชฌิมา แสงเรือง (ผู้แต่ง)

513-522

การพัฒนาตัวแบบการพยากรณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงจนนำไปสู่ การใช้ยาฉีด Benztropine ในผู้ป่วยจิตเวชโดยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล

พรทิพย์ ธีรรัตน์ไชยเลิศ, วิญญู ชะนะกุล, จันทร์เจ้า มงคลนาวิน, ถนอมพงษ์ เสถียรลัคนา, สิริวัฒน์ สุวัฒนปรีดา, พรยุพา เตียงพัฒนะวงษ์, อนุสรา เครือนวล (ผู้แต่ง)

523-535