การศึกษาย้อนหลังประสิทธิผลและความปลอดภัยของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดขนานแรกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจาย

Main Article Content

จักรี พรอรรถพันธ์
บัณฑิต จันทร์สอาด
วิทวัส จิตต์ผิวงาม
ชัยวัฒน์ บูรณชนอาภา
ขวัญจิต ด่านวิไล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเคมีบำบัดขนานแรกในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะแพร่กระจาย (metastatic colorectal cancer: mCRC) รวมทั้งความเข้มข้นของยาเคมีบำบัดที่ได้รับ (relative dose intensity: RDI) ต่อแผนการรักษา (RDI/plan of treatment) และปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการรอดชีพที่ปราศจากการลุกลามเพิ่มขึ้นของมะเร็ง (progression free survival; PFS) และการรอดชีพ (overall survival; OS) วิธีการวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลังจากเวชระเบียนหรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยอายุ ≥ 18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็น mCRC ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้และรักษาด้วยยาเคมีบําบัดที่อาจใช้ร่วมกับยามุ่งเป้าเป็นยาขนานแรก ผลลัพธ์หลัก ได้แก่ OS, PFS, อัตราการตอบสนอง และอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัด ผลลัพธ์รองได้แก่ RDI/plan of treatment ผลการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างจำนวน 114 รายเข้าร่วมการศึกษา ผู้ป่วย 15 รายได้รับยาเคมีบำบัดน้อยกว่า 4 รอบจึงไม่ได้รับการวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิผล ดังนั้นมีผู้ป่วยที่ได้รับการวิเคราะห์ผลด้านประสิทธิผล จำนวน 99 ราย พบว่าค่ามัธยฐาน OS เท่ากับ 22.0 เดือน (95%CI 19.21–24.79) ค่าเฉลี่ย PFS เท่ากับ 8.33 เดือน (95%CI 7.53 – 9.13) ส่วนอัตราการตอบสนองพบว่ามี partial response (PR) ร้อยละ 44.74 การศึกษาวิเคราะห์ผลด้านความปลอดภัยในผู้ป่วยทุกราย โดยพบอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบโลหิตวิทยาที่ระดับความรุนแรงใด ๆ ได้แก่ โลหิตจาง (ร้อยละ 36.84) เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิวต่ำ (ร้อยละ 32.56) และเกล็ดเลือดต่ำ (ร้อยละ 30.70) อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อย ได้แก่ ปลายประสาทอักเสบ (ร้อยละ 48.20) เยื่อบุช่องปากอักเสบ (ร้อยละ 47.40) และอ่อนเพลีย (ร้อยละ 35.10) เป็นต้น RDI/plan of treatment เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 84.55 การศึกษาไม่พบปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับ OS และ PFS สรุป: ผู้ป่วย mCRC ที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดขนานแรกมีค่า OS เท่ากับ 22.0 เดือน PFS เท่ากับ 8.33 เดือน อาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบโลหิตวิทยาที่พบมากสุด ได้แก่ โลหิตจาง และอาการไม่พึงประสงค์ต่อระบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ระบบโลหิตวิทยาที่พบบ่อย เช่น ปลายประสาทอักเสบ และเยื่อบุช่องปากอักเสบ เป็นต้น RDI/plan of treatment เฉลี่ยของผู้ป่วย คือ ร้อยละ 84.55 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Cancer [online]. 2018 [cited Feb 8, 2020]. Available from: www.who.int/new s-room/fact-sheets/detail/cancer.

Ferlay J, Ervik M, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al. Global cancer observatory: Cancer today [online]. 2020 [cited Feb 8, 2022]. Available from: gco.iarc.fr/today.

National Comprehensive Cancer Network. Colon cancer [online]. 2022 [cited Feb 27, 2022]. Available from: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ colon.pdf.

National Comprehensive Cancer Network. Rectal cancer [online]. 2022 [cited Feb 27, 2022]. Available from: www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/ rectal.pdf.

Neugut AI, Lin A, Raab GT, Hillyer GC, Keller D, O'Neil DS, et al. FOLFOX and FOLFIRI use in stage IV colon cancer: Analysis of SEER-Medicare data. Clin Colorectal Cancer 2019; 18: 133-40.

Munker S, Gerken M, Fest P, Ott C, Schnoy E, Fichtner-Feigl S, et al. Chemotherapy for metastatic colon cancer: No effect on survival when the dose is reduced due to side effects. BMC Cancer 2018; 18: 455.

Cassidy J, Clarke S, Díaz-Rubio E, Scheithauer W, Figer A, Wong R, et al. Randomized phase III study of capecitabine plus oxaliplatin compared with fluorouracil/folinic acid plus oxaliplatin as first-line therapy for metastatic colorectal cancer. J Clin Oncol 2008; 26: 2006-12.

Loree JM, Mulder KE, Ghosh S, Spratlin JL. Retrospective comparison of CAPOX and FOLFOX dose intensity, toxicity, and clinical outcomes in the treatment of metastatic colon cancer. J Gastrointest Cancer 2014; 45: 154-60.

Falcone A, Ricci S, Brunetti I, Pfanner E, Allegrini G, Barbara C, et al. Phase III trial of infusional fluorouracil, leucovorin, oxaliplatin, and irinotecan (FOLFOXIRI) compared with infusional fluorouracil, leucovorin, and irinotecan (FOLFIRI) as first-line treatment for metastatic. J Clin Oncol 2007; 25: 1670-6.

Macedo LT, da Costa Lima AB, Sasse AD. Addition of bevacizumab to first-line chemotherapy in advanced colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis, with emphasis on chemotherapy subgroups. BMC Cancer 2012; 12: 89.

Pietrantonio F, Cremolini C, Petrelli F, Di Bartolomeo M, Loupakis F, Maggi C, et al. First-line anti-EGFR monoclonal antibodies in panRAS wild-type meta static colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Crit Rev Oncol Hematol 2015; 96: 156-66.

National health security office. Adult cancer management guideline 2018 for reimbursement by National Health Security Office [online]. 2018 [cited Feb 27, 2022]. Available from: www.nhso.go.th/stora ge/files/shares/PDF/Protocol_UC01.pdf.

Aparicio J, Esposito F, Serrano S, Falco E, Escudero P, Ruiz-Casado A, et al A. Metastatic colorectal cancer. First line therapy for unresectable disease. J Clin Med 2020; 9: 3889.

Saltz LB, Clarke S, Díaz-Rubio E, Scheithauer W, Figer A, Wong R, et al. Bevacizumab in combina tion with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: A randomized phase III study. J Clin Oncol 2008; 26: 2013-9.

Hurwitz H, Fehrenbacher L, Novotny W, Cartwright T, Hainsworth J, Heim W, et al. Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil, and leucovorin for metastatic colorectal cancer. N Engl J Med. 2004; 350: 2335-42.

Ikoma N, Raghav K, Chang G. An Update on randomized clinical trials in metastatic colorectal carcinoma. Surg Oncol Clin N Am 2017; 26: 667-87.

Tournigand C, André T, Achille E, Lledo G, Flesh M, Mery-Mignard D, et al. FOLFIRI followed by FOLFOX6 or the reverse sequence in advanced colorectal cancer: a randomized GERCOR study. J Clin Oncol 2004; 22: 229-37.

lazevic I, Vaillant W, Basso M, Salignon K. Survival and relative dose intensity of 5-fluorouracil, oxaliplatin and irinotecan in real-life treatment of metastatic colorectal cancer. Contemp Oncol (Pozn) 2020; 24: 150-6.