การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้สูงอายุในคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยเกณฑ์ STOPP/START ฉบับดัดแปลง ณ โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

Main Article Content

ประคอง ชิณวงษ์
น้องเล็ก คุณวราดิศัย
แสวง วัชรธนะกิจ
อโณทัย วิริยะกาญจนา
อัครเดช บุญเย็น

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์:เพื่อค้นหาอุบัติการณ์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการสั่งใช้ยาที่อาจไม่เหมาะสม (potentially inappropriate medications, PIMs) การสั่งใช้ยาที่อาจขาดยาที่จำเป็น (potentially prescribing omissions, PPOs) รวมถึงการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (adverse drug events; ADEs) จาก PIMs ในผู้สูงอายุของคลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบภาคตัดขวางซึ่งเก็บข้อมูลแบบย้อนหลังจาก ใบสั่งยาของผู้ป่วยนอกโรคเรื้อรังอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 400 ใบที่ได้จากการสุ่มจากฐานข้อมูลในโปรแกรม Him-pro ของโรงพยาบาลในปีงบประมาณ 2563 โดยไม่ซ้ำผู้ป่วยรายเดิม การประเมิน PIMS, PPOs และ ADEs ทำโดยประยุกต์ใช้เกณฑ์ STOPP/START 2015 จำนวน 93 ข้อ ผลการวิจัย: การศึกษาพบอุบัติการณ์การเกิด PIMs และ PPOs เท่ากับร้อยละ 6.94 และ 2.32 ตามลำดับ และพบการเกิด PIMs และ PPOs อย่างน้อย 1 ครั้งต่อใบสั่งยา คิดเป็นร้อยละ 30.50 และ 11.75 ยาที่สัมพันธ์ทำให้เกิด PIMs ที่พบบ่อย 3 ลำดับ คือ lorazepam, aspirin, omeprazole (ร้อยละ 33.73, 11.83, 10.65 ตามลำดับ) สาเหตุที่ทำให้เกิด PPOs สูงสุด คือ การไม่สั่งใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีการตรวจพบโปรตีนรั่วในปัสสาวะ>30mg/24 ชั่วโมง การศึกษาพบ ADEs ที่สัมพันธ์กับการเกิด PIMs ทั้งหมด 36 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.30 ทั้งนี้ ADE ที่พบร้อยละ 83.33 มีความรุนแรงระดับต่ำ ผู้ที่มีจำนวนรายการยา 5-9 รายการจะมีโอกาสเกิด PIMs เพิ่มขึ้น 2 เท่า (Adj OR 2.02, 95%CI=1.02-3.98, P=0.043) และเพิ่มเป็น 8.7 เท่า(Adj OR 8.74, 95%CI=3.80-20.10, P<0.001) เมื่อรายการยาเพิ่มเป็น 10-14 รายการ โรคความดันโลหิตสูงสัมพันธ์กับโอกาสการเกิด PIMs ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 เท่า (Adj OR 1.70, 95%CI=1.05-2.75, P=0.031) กลุ่มโรคจิตเวชสัมพันธ์กับโอกาสการเกิด PIMs ลดลงประมาณ 3/4 เท่า (Adj OR 0.22, 95%CI=0.11-0.45, P<0.001) นอกจากนี้พบว่า โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 1-2 ครั้งต่อปีเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสของการเกิด PPOs ประมาณ 3.9, 2.6 และ 2.1 เท่า (Adj OR 3.90, 95%CI=1.91-7.94, P<0.001; 2.58, 95%CI=1.19-5.63, P=0.017 และ 2.08, 95%CI=1.03-4.23, P=0.042) ตามลำดับ สรุป: อุบัติการณ์การเกิด PIMs และ PPOs ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 6.94 และ 2.32 ตามลำดับ ยาที่สัมพันธ์กับการเกิด PIMs สูงสุด คือ lorazepam ในขณะที่สาเหตุของการเกิด PPOs สูงสุด คือ ผู้ป่วยไม่ได้รับยากลุ่ม ACEI หรือ ARB ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องควรหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดการเกิด PIMs หรือ PPOs ในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุซึ่งมีโอกาสที่ต้องใช้ยาหลายขนาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Foundation of Research and Development Institute for the Elderly. Situation of theThai elderly 2019 [online]. 2020 [cited Dec 10, 2020]. Available from: www.thaitgri.org

Elderly Act B.E. 2546. Royal Gazette No 120, Part 130A (Dec 31, 2003).

National Statistical Office. The 2000 population and housing census. Bangkok, Thailand: National Statistical Office; 2000.

National Statistical Office. 2018 Thai elderly work survey. Bangkok, Thailand: National Statistical Office; 2018.

Phromphak C. Aging society in Thailand. Office of Academics. Bangkok: Secretariat of the Senate; 2013.

Assantachai P. Age related physiological change. In: Wanachiwanawin W, Sriussadaporn S, Dejsomritru tai W, editors. Textbook of internal medicine: Systemic disease I: Bangkok: Moh Chao Ban; 2009. p. 753 -73.

Institute of Geriatric Medicine, Department of Medicine. 2001 Thai elderly quality of life survey. Bangkok: Ministry of Public Health; 2011

National Statistical Office. Report of elderly population survey in Thailand 2007. Bangkok: National Statistical Office; 2011.

Vatcharavongvan P, Puttawanchai V. Polypharmacy, medication adherence and medication management at home in elderly patients with multiple non-commu- nicable diseases in Thai primary care. Fam Med Prim Care Rev 2017; 19: 412-6.

Ruangritchankul S, Krairit O, Putthipokin K, Chansiri karnjana S, Assavapokee T, Sraium S. Polyphar macy among older adults inoutpatient clinic, Internal medicine department, Ramathibodi Hospital. Thai Journal of Toxicology 2018; 33: 35-50

Xing XX, Zhu C, Liang HY, Wang K, Chu YQ, Zhao LB, et al. Associations between potentially inappro priate medications and adverse health outcomes in the elderly: A systematic review and meta-analysis. Ann Pharmacother. 2019; 53: 1005-19

Curtin D, Gallagher PF, O'Mahony D. Explicit criteria as clinical tools to minimize inappropriate medication use and its consequences. Ther Adv Drug Saf. 2019; 10: 2042098619829431. doi: 10.1177/20420986198 29431.

Ployluemsaeng C, Thiankanithikul K, Chobpradit C, Sunthon S, Suwankesawong W. Development of medicine list for screening and reducing medication-related problems in Thai elderly [online]. 2013 [cited Aug 18, 2020]; Available from: 164.115.27.97/digital/ files/original/88e1b11c97b060361bc807b20d38d6ce.pdf

Chang CB, Chan DC. Comparison of published explicit criteria for potentially inappropriate medica- tions in older adults. Drugs Aging 2010; 27: 947-57.

Boland B, Guignard B, Dalleur O, Lang PO. Application of STOPP/START and Beers criteria: Compared analysis on identification and relevance of potentially inappropriate prescriptions. Eur Geriatr Med 2016; 7: 416-23.

Awad A, Hanna O. Potentially inappropriate medica tion use among geriatric patients in primary care setting: A cross-sectional study using the Beers, STOPP, FORTA and MAI criteria. Plos One 2019; 14: e0218174.

Pannoi T, Chapman RS, Panza A. Prevalence of potentially inappropriate medication (PIM) and factors associated with PIM in elderly outpatient prescriptions at a district hospital in the southern region of Thailand. Journal of Health Research 2014; 28: 101-8

Samseethong T, Chaekhuntod N, Kewtanong W, Supapaan T, Sripa S. Evaluation of polypharmacy appropriateness in elderly patients using the STOPP/START Criteria 2014 at Supphasithipasong Hospital, Ubon Ratchathani Province. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 15: 75-83

Pengprasop A, Danwilai K. Application of STOPP/ START criteria for screening inappropriate medica- tion using in elderly patients with chronic diseases. Srinagarind Medical Journal 2018; 33: 465-71.

Vatcharavongvan P, Puttawanchai V. Potentially inappropriate medications among the elderly in primary care in Thailand from three different sets of criteria. Pharm Pract. 2019; 17: 1494. doi: 10.18549/ PharmPract.2019.3.1494

O'Mahony D, O'Sullivan D, Byrne S, O'Connor MN, Ryan C, Gallagher P. STOPP/START criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age ageing 2015; 44: 213-8.

Hill-Taylor B, Sketris I, Hayden J, Byrne S, O'Sullivan D, Christie R. Application of the STOPP/ START criteria: a systematic review of the preva- lence of potentially inappropriate prescribing in older adults, and evidence of clinical, humanistic and economic impact. J ClinPharm Ther. 2013; 38: 360-72.

Morin L, Laroche ML, Texier G, Johnell K. Preva- lence of potentially inappropriate medication use in older adults living in nursing homes: A systematic review. J Am Med Dir Assoc 2016; 17: 862. doi: 10.1016/j.jamda.2016.06.011

Castillo-Paramo A, Claveria A, Verdejo Gonzalez A, Rey Gomez-Serranillos I, Fernandez-Merino MC, Figueiras A. Inappropriate prescribing according to the STOPP/START criteria in older people from a primary care setting. Eur J Gen Pract. 2014; 20: 281-9.

Siripala UGS, Premadasa SPK, Samaranayake NR, Wanigatunge CA. Usefulness of STOPP/START criteria to assess appropriateness of medicines prescribed to older adults in a resource-limited setting. Int J Clin Pharm 2019; 41: 525-30.

Pichayapaiboon S, Waranya Bua-Khwan W. Poten- tially inappropriate medication usage by nursing home residents. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 1-14

Jenghua K, Sangtong H, Jaiya N, Jaroenteerawit W, Khiewpradang A. The use of potentially inappro priate medications (PIMs) from Thailand criteria among urban community-dwelling elderly: preva- lence, PIMs and factors associated. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2019; 14: 49-63

Jankyova S, Rubintova D, Foltanova T. The analysis of the use of potentially inappropriate medications in elderly in the Slovak Republic. Int J Clin Pharm 2020; 42: 100-9.

Lusardi P, Zoppy A, Preti P, Pesce RM, Piazza A, Fogari R. Effect of insufficient sleep on blood pressure in hypertensive patients: A 24-h study. Am J Hypertensions 1992; 12: 63-8.